Rynek efektywny (Efektywność rynku)

2196

Zgodnie z definicją efektywności informacji rynkowej zaproponowaną przez E. Famy: „Rynek, na którym ceny zawsze w pełni odzwierciedlają dostępne informacje jest nazywany efektywnym”. Ta bardzo ogólna definicja, a raczej stwierdzenie zostało zdefiniowane przez Malkiel jako: „Rynek kapitałowy uważany jest za efektywny, jeśli w pełni i poprawnie uwzględnia wszystkie odpowiednie informacje w procesie kształtowania się cen walorów. Formalnie rynek nazywa się efektywnym w stosunku do pewnego zbioru informacji (…), jeśli ceny walorów pozostałyby niezmienne w następstwie ujawniania tych informacji wszystkim uczestnikom. Co więcej, efektywność w stosunku do zbioru informacji ma taką implikację, że nie można uzyskać zysków ekonomicznych poprzez dokonywanie transakcji w oparciu o ten zbiór informacji”.

Rynek efektywny

Zgodnie z teorią neoklasycystyczną, z wyjątkiem szczególnych przypadków, rynki finansowe są skutecznymi rynkami, na których informacje określone jako niepoufne, rozprzestrzeniają się i stają się znane wszystkim użytkownikom i inwestorom na rynku.

Z kolei cena danego papieru wartościowego nieustannie zmienia się w górę i w dół, biorąc pod uwagę konsekwencje tych informacji w przypadku zmiany cen.

Efektywny rynek traktuje giełdę jako bardzo wrażliwy instrument przetwarzania informacji.

Zgodnie z teorią rynku efektywnego występują trudności związane z decydującą przewagą rynku efektywnego, a tym samym związane z tym wyższe zyski na akcję niż średnia stopa zwrotu dla danej grupy ryzyka.

Cechy charakterystyczne rynku

Efektywnym rynkom towarzyszy teza, że ceny papierów wartościowych odpowiednio odzwierciedlają dostępne informacje. Na zmianę kursu instrumentów finansowych wpływ ma wiele nieoczekiwanych czynników, z których duże znaczenie ma szybkość nowych informacji przetwarzanych przez rynek, wykorzystywanych do nowej wyceny akcji i ustanawiania nowego poziomu równowagi.

Główne założenia

Rynek zdefiniowany jako efektywny powinien spełniać następujące założenia:

  • na rynku działa nieskończona liczba uczestników,
  • działalność inwestorów indywidualnych nie zmienia cen akcji,
  • wszyscy uczestnicy i użytkwonicy rynku oraz jego inwestorzy jednocześnie otrzymują nową informację,
  • każdy inwestor ma taką samą oczekiwaną stopę zwrotu,
  • informacja jest bezpłatna.

Kształtowanie się cen na rynku efektywnym

Ceny na rynku efektywnym formują się w następujący sposób:

  • ceny akcji podlegają natychmiastowym zmianom zgodnie z nowymi informacjami,
  • ceny akcji odzwierciedlają wartość cen rynkowych,
  • osiągnięcie długoterminowych zysków powyżej średniej nie jest możliwe w perspektywie długoterminowej.

Teorie rynków efektywnych

Efektywne rynki i wszystkie związane z nimi teorie były wielokrotnie poddawane testom empirycznym w celu weryfikacji istnienia nowych, aktualnych i dostępnych informacji, ułatwiając inwestorom regularne zarobki większe niż średnia dla aktywów o danym poziomie ryzyka.

Większość testów pokazuje, że nie ma informacji, które nie zostałyby wykorzystane na rynku efektywnym. W teorii efektywnych rynków znajomość ekonomii może wpływać na ceny akcji i osiągane zyski w przyszłości.