Rynek miedzi – najważniejsze informacje

2409

Miedź jest jednym z najbardziej wszechstronnych i jednocześnie najbardziej poszukiwanych surowców na świecie. Jest odporna na korozję. Jest doskonałym przewodnikiem ciepła i energii elektrycznej. Posiada również silne właściwości antybakteryjne. Miedź jest niezbędna w takich branżach jak telekomunikacja, energetyka, transport, opieka zdrowotna, budownictwo.

Na całym świecie znanych jest ponad 1000 złóż tego surowca, z których wydobywa się około 400 rud. Miedź stanowi 16% całkowitej wartości wszystkich metali wydobywanych ze złóż na świecie. Dobre perspektywy na rynku miedzi determinują dziś wysoki popyt z Chin i innych krajów azjatyckich.

Współcześnie proces pozyskiwania miedzi zasadniczo odbywa poprzez oddzielanie siarczków (chalkopiryt od skały płonnej) przy użyciu flotacji, dzięki czemu otrzymywany jest koncentrat, który po przerobieniu (wytopie) w piecach hutniczych następnie poddawany jest elektrorafinacji. Produktem finalnym są katody, które w zależności od przeznaczenia przetapiane są na wlewki różnego kształtu. Katody miedziane o gatunku grade A (z minimalna zawartością miedzi 99,95%) są głównym i najbardziej cennym ekonomicznie (handlowo) produktem tej branży. Należy dodać, że podczas oczyszczania miedzi elektrolizą część obecnych w niej zanieczyszczeń przechodzi do roztworu, a pozostałe opadają na dno elektrolizera, jako tzw. szlam anodowy. Jest on źródłem metali szlachetnych, głównie srebra, które złożom miedzi często towarzyszy.

KGHM zajmuje ósme miejsce na świecie pod względem zasobów górniczych miedzi, które zawierają 22,7 mln ton metalu w złożu.

Analiza rynku miedzi: zasoby miedzi

Miedź jest pierwiastkiem chemicznym, który występuje bardzo często na ziemi. I możemy ją znaleźć praktycznie w każdym miejscu. Jednak to, co jest kluczowe w przypadku miedzi, to stopień jej koncentracji. To znaczy, czy występuje ona w takiej ilości, że obecna technologia pozwala na komercyjne wydobycie. Oczywiście, wraz z upływem czasu okazało się, że ciągły postęp technologiczny spowodował wzrost możliwości wydobycia miedzi.

Ceny miedzi a kurs dolara

Innym czynnikiem wyjaśniającym zachowanie się cen miedzi jest ponownie kurs dolara. Kiedy dolar słabnie w stosunku do innych walut, ceny miedzi zachowują się dobrze. Z drugiej strony, kiedy dolar się wzmacnia, ceny miedzi są słabe. Aby zademonstrować ten efekt, poniżej zamieszczono jeszcze dwa wykresy:

Na pierwszym wykresie ceny miedzi i indeks dolarowy nałożone na siebie. Cena miedzi w lewej skali (skala logarytmiczna), indeks dolara w prawej skali:

Rynek miedzi

Jednak poniżej ten sam wykres, ale dla lepszej ilustracji relacji: indeks dolara z odwróconą skalą. Dzięki temu relacja między kursem dolara a cenami miedzi jest znacznie lepiej widoczna:

Rynek miedzi

Wydobycie, zasoby i konsumpcja miedzi na świecie

Ze względu na wysoki popyt i stosunkowo niewielkie zasoby naturalne, miedź jest materiałem strategicznym. Większość miedzi wydobywana jest jako siarczek w kopalniach odkrywkowych ze złóż porfiru miedziowego zawierającego do 1% miedzi. W skali światowej w 2010 r. w czołówce znalazło się 16,2 mln ton rudy miedzi w przeliczeniu na czysty składnik: Chile (5,52 mln ton), Peru (1,28 mln ton), Chiny (1,15 mln ton), USA (1,12 mln ton), Australia (900 tys. ton), Indonezja (840 tys. ton), Zambia (770 tys. ton), Rosja (750 tys. ton), Kanada (480 tys. ton), Polska (430 tys. ton) i Kazachstan (400 tys. ton).

Do krajów o największych szacunkowych zasobach miedzi należą: Chile (150 mln ton), Peru (90 mln ton), Australia (80 mln ton), Meksyk (38 mln ton), Stany Zjednoczone (35 mln ton), Chiny, Indonezja i Rosja (30 mln ton) oraz Polska, której znane zasoby szacuje się na 26 mln ton. Głównym ośrodkiem przemysłu miedzianego w Polsce jest Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy.

W 2009 roku światowa konsumpcja miedzi wyniosła około 22,1 mln ton[18]. Źródłem miedzi były miedź wydobywana w kopalniach (w 2009 roku wynosiła ponad 15 mln ton) oraz miedź pochodząca z recyklingu, która w 2008 roku dostarczyła ok. 35% całości zużywanej miedzi[18]. Największymi odbiorcami miedzi (2009 r.) są Chiny (7,87 mln ton), Europa Zachodnia (3,13 mln ton), Ameryka Północna (2,47 mln ton), Japonia (1,22 mln ton), Indie (0,92 mln ton) oraz Korea Południowa (0,76 mln ton)[18]. Branże, w których miedź jest konsumowana (2009) to przemysł budowlany (7,26 mln ton, w tym budowa sieci wodociągowych, odpowiednio 5,27 i 1,33 mln ton), infrastruktura (3,26 mln ton, w tym budowa infrastruktury elektrycznej i telekomunikacyjnej, odpowiednio 2,54 i 0,72 mln ton) oraz inżynieria mechaniczna (11,57 mln ton, w tym transport przemysłowy, ogólnie rozumiany, chłodzenie, elektronika, odpowiednio 2,74, 2,56, 1,33 i 0,77 mln ton).

Wykorzystanie miedzi

Dzięki posiadanym właściwościom mechanicznym (ciągliwość, kowalność), elektrycznym (przechowywanie ciepła, najwyższy po srebrze poziom przewodzenia prądu) i chemicznym (duża odporność na korozję, bakteriobójczość) znajduje olbrzymie zastosowanie technologiczne i metalurgiczne (ze względu na miękkość jest powszechnie włączana do stopów ze srebrem, cyną czy cynkiem). Znaczenie miedzi dla sfery wytwórczej trudno praktycznie przecenić, gdyż jest ona kluczowym komponentem we wszystkich gałęziach przemysłu elektrotechnicznego i elektroenergetycznego. Jest także wszechobecna w urządzeniach informatycznych i telekomunikacyjnych. Znajduje kompleksowe zastosowanie w budownictwie oraz infrastrukturze rurociągowej, produkcji artykułów gospodarstwa domowego (od wanien i zlewów po lodówki i sztućce). Wykorzystywana jest w biomedycynie i wyrobie instrumentów muzycznych, a także w przemyśle obronnym (np. elementy amunicji). Ciągle też zachowuje mocną pozycję w branży menniczej, będąc składnikiem monet Unii Europejskie, USA, Wielkiej Brytanii, Australii i Nowej Zelandii. Czerwony metal znany jest ludzkości od tysięcy lat, ale ponad 95% jego dotychczasowej eksploatacji przypada na okres rozpoczynający się od XX wieku. Całkowite zasoby miedzi są w skali świata ogromne ok. 1014ton. Oznacza to, że przy obserwowanym od trzech dekad średniorocznym tempie produkcji (ok. 3%) trudno byłoby stwierdzić kiedy mogłyby się one wyczerpać. W tej sytuacji podstawowy problem sprowadza się jednak kosztów, czyli ograniczeń po stronie opłacalność i technologii wydobycia.

Główne centra handlu miedzią

Handel miedzią w światowym wymiarze historyczno – funkcjonalnym osadzony jest przede wszystkim w stolicy Wielkiej Brytanii i skupiony na London Metal Exchange (LME). Londyńska Giełda Metali jest rynkiem, który pod jednym dachem (szyldem) realizuje obroty hurtowe i od niedawna quasi detaliczne. Nieścisłością byłoby jednak ogólne stwierdzenie, że przebiegają one też według podziału na rzeczywiste (z urealnioną fizyczną dostawą metalu) oraz stricte finansowe. W rzeczywistości na LME następuje ciągłe i masowe przenikanie się transakcji spotowych z terminowymi (futures, opcje, TAPO), które ze względu na płynność i skalę realizowanych obrotów przypomina de facto gigantyczny rynek kasowy, czyli tak jaki ma miejsce na giełdzie papierów wartościowych.

Londyński rynek miedzi, to głównie miejsce spotkania – z jednej strony wielkich producentów tego metalu, a z drugiej – potężnych struktur przetwórczych i przemysłowych. W zawieranych transakcjach partycypują wyspecjalizowani, często od pokoleń gracze finansowi, funkcjonujący zarówno w wymiarze dealerskim, jak i brokerskim. Kwestie pośrednictwa są w tym kontekście bardzo istotne, gdyż na Wyspach Brytyjskich jest to tradycyjna forma swoistej kastowej nobilitacji, opartej na instytucji członkostwa i wynikających z niego przywilejów, np. do bezpośredniego przeprowadzania transakcji. LME oferuje obecnie aż siedem różnych kategorii członkostwa (aspekt marketingowy) umożliwiających wprawdzie bardziej niż dawniej bezpośredni dostęp do rynku, lecz najważniejsze i najbardziej prestiżowe przywileje handlowe pozostają po stronie tradycyjnych pośredników, w tym zwłaszcza te związane z możliwością zawierania transakcji pakietowych (ring – kerb trading). Bardziej otwartą formułą handlu metalami jest obrót realizowany poprzez łącza teleinformatyczne, tzn. inter – office trading, czyli za pośrednictwem internetu oraz telefonicznie. Jest to jednak handel między firmami maklerskimi i/lub członkami giełdy. W przypadku zleceń na telefon handel trwa całą dobę, a za pośrednictwem internetu jest on o 5 godzin krótszy (tzn. od 1:00 do 19:00).

Wykaz instrumentów pochodnych na miedź katodową (grade A) na London Metal Exchange,

Rodzaj instrumetuOpis oferty na instrumentJednostka obrotu minimalna zmiana cenySposób i czas handlu*
parkietinter office
Futures CopperW wymiarze czasowym oferta może obejmować okres od 1 miesiąca do 123 kolejnych, ale podstawą jest obrót kontraktami zapadającymi w ciągu 3 miesięcyUSD/tona, obrót katodowymi blokami 25 ton tick:
ring: 0,50 USD
kerb 0,25 USD
łącza 0,1 USD
1ring:11:45-12:15
2 ring15:10-16:30
1kerb13:15-15.10
2kerb16:35-17:00
W ciągu dni roboczych, elektronicznie od 1:00 do 19:00, telefonicznie całodobowo
Option CopperOferta obejmuje kontrakty opcyjne (na tzw. opcje amerykańskie) w wymiarze czasowym kontrakty obejmują okres od 1 do 63 miesięcy w przódUSD/tona tick: 0,01 USD1ring:11:45-12:15
2 ring15:10-16:30
1kerb13:15-15.10
2kerb16:35-17:00
W ciągu dni roboczych, elektronicznie od 1:00 do 19:00, telefonicznie całodobowo
TAPO Copper**Oferta obejmuje kontrakty opcyjne (na tzw. opcje europejskie***) w wymiarze czasowym kontrakty obejmują okres od 1 do 63 miesięcy w przódUSD/tona tick: 0,01 USD1ring:11:45-12:15
2 ring15:10-16:30
1kerb13:15-15.10
2kerb16:35-17:00
W ciągu dni roboczych, elektronicznie od 1:00 do 19:00, telefonicznie całodobowo

źródło: na podstawie London Metal Exchange; *według czasu londyńskiego; **skrót od Traded Average Price Option instrumenet oparty o średnia arytmetyczną cen rozliczeniowych z danego miesiąca; ***opcje europejskie polegają na tym, ze nie można ich zrealizować jak amerykańskich w każdym dniu ich ważności, lecz na dzień wygaśnięcia.

Pod koniec 2006 r. Londyńska Giełda Metali wychodząc niejako naprzeciw rosnącemu w tej dekadzie zainteresowaniu rynkami towarowymi wprowadziła nową klasę produktów LMEmini. Są to stosunkowo małe kontrakty realizowane nie tylko na miedź, ale m.in. na aluminium i cynk. Realizowane są wyłącznie w systemie LMESelect – drogą elektroniczną lub przez telefon. W przeciwieństwie do tradycyjnego „parkietu hurtowników” są to instrumenty, za którymi nie idzie fizyczna dostawa towaru. LMEmini od razu stały się przedmiotem dużego zainteresowania ze strony funduszy inwestycyjnych i hedgingowych, inwestorów indywidualnych, developerów, a także firm przemysłowych. W przypadku również i tego rynku udział w handlu metalami wiedzie poprzez pośrednictwo, tj. firmy brokerskie lub/i członkostwo giełdy. Warto tutaj przypomnieć, że LME nie prowadzi własnego domu rozliczeniowego, co oznacza, że wielkość zabezpieczeń dla realizacji określonych transakcji ustalana jest za zwyczaj przez pośredniczących brokerów.

Wykaz kategorii kontraktów typu LMEmini na miedź katodową (grade A) oferowanych przez London Metal Exchange, (maj 2010)

Nazwa instrumetuOpis oferty InstrumentuJednostka obrotu minimalna zmiana cenySposób i czas handlu*
parkietinter office
Kontrakty LMEminiW wymiarze czasowym oferta może obejmować okres od 1 miesiąca do 12 kolejnychUSD/tona, obrót katodowymi blokami 5 ton tick:
ring: 0,50 USD
kerb 0,25 USD
łącza 0,1 USD
Nie jest prowadzonyW ciągu dni roboczych, elektronicznie od 1:00 do 19:00, telefonicznie całodobowo

źródło: na podstawie London Metal Echange; *według czasu londyńskiego

Podmiotową alternatywę dla obrotu miedzią na London Metal Exchange stanowi oferta największego na świecie rynku towarowego, czyli połączonych instytucji giełdowych z Chicago i Nowego Jorku, tj. CME Group, w ramach którego funkcjonuje COMEX, dawna giełda towarowa wchłonięta przed laty przez New York Mercantile Exchange (NYMEX), a będący teraz już częścią CME Group. Nowojorski COMEX udostępnia obrót kontraktami terminowymi na miedź (futures, opcje), w tym także podobnie jak LME, instrumentami pochodnymi typu „mini” (bez fizycznej dostawy towaru). Handel tymi instrumentami realizowany jest wyłącznie w formie elektronicznej (prawie całodobowo), za pośrednictwem platformy transakcyjnej Globex. W przypadku obrotu standardowymi wielkościami, obejmującymi znacznie większe wolumeny, obok handlu sieciowego transakcje na miedź zawierane są też na parkiecie (open outcry).

Wykaz instrumentów pochodnych na miedź katodową (grade A) COMEX, (maj 2010)

Nazwa instrumetuOpis oferty InstrumentuJednostka obrotu minimalna zmiana cenySposób i czas handlu*
parkietElektronicznie
HG Copper futuresW wymiarze czasowym oferta obejmuje kontrakty futures na okres od
1 miesiąca do 13 kolejnych miesięcy
USD/funt**, obrót blokami 25 tys. Funtów tick:0,0005 USD8:10 – 13:00Całodobowo (tj. od 18:00 w niedzielę do 17:15 w piątek)
HG Copper OptionOferta obejmuje kontrakty opcyjne (na tzw. opcje amerykańskie) w wymiarze czasowym kontrakty obejmują okres od 1 do 22 kolejnych miesięcyUSD/funt** tick: 0,0005 USD8:10 – 13:00Całodobowo (tj. od 18:00 w niedzielę do 17:15 w piątek)
E-QC Mini CopperW wymiarze czasowym oferta obejmuje kontrakty futures na okres od
1 miesiąca do 23 kolejnych miesięcy
USD/funt** Obrót blokami 12,5 tys. funtów tick: 0,002 USDNie jest prowadzonyCałodobowo (tj. od 18:00 w niedzielę do 17:15 w piątek)

źródło: na podstawie CME Group; *według nowojorskiego; **1 funt = ok. 0,45 kg

Najważniejsze spółki związane z rynkiem miedzi

Alternatywną lub/i komplementarną formą inwestycji w czerwony metal są akcje branżowych spółek giełdowych. Jest to zapewne atrakcyjna forma uczestnictwa na rynku miedzi, nawet uwzględniając fakt, że w obrocie giełdowym nie znajdują się papiery chilijskiej firmy Codelco. Zdecydowanie największy na świecie „górnik i metalurg” miedzi pozostaje poza rynkiem notowań, będąc korporacją stricte państwową. Pomimo tego na światowym rynku kapitałowym sektor miedzi posiada swoją bardzo silną reprezentację. Z punktu widzenia realizowanego cyklu produkcyjno – handlowego notowane na rynkach spółki podzielić można na te, które dysponują kopalniami i są obecne na kolejnych etapach przetwarzania surowca (tj. produkcji miedzi rafinowanej) oraz na podmioty zasadniczo skupione na metalurgi. Jest to o tyle też istotne, że potencjał własnego zaplecza surowcowego bezpośrednio przekłada się na wielkość realizowanej marży. Ponadto należy pamiętać, że gros wymienionych poniżej wielkich koncernów operuje nie tylko na rynku tego metalu. Oznacza to, że kursy ich akcji nie odwzorowują dokładnie notowań miedzi w takim stopniu, jak papiery KGHM Polska Miedź. Problem ten częściowo pojawia się przy spółce Freeport – McMoran Copper & Gold, która w 2007 r. przejęła miedziowego potentata Phelps Dogde. Papiery tej korporacji notowane są New York Stock Exchange, a także m.in. na regionalnych giełdach Niemiec w Berlinie i Dueseldorfie. Efekt dywersyfikacji surowcowej w jeszcze większym stopniu występuje przy akcjach dwóch innych australijsko – brytyjskich firm tj.: BHP Billiton oraz Rio Tinto Group, których papiery notowane są na nowojorskiej NYSE, Australian Stock Exchange, London Stock Exchange, a w przypadku BHP także na Johannesburg Stock Exchange. Oba rywalizujące ze sobą koncerny funkcjonują nie tylko na rynku miedzi i innych metali przemysłowych (np. aluminium, cyny czy cynku), lecz zajmują się także eksploatacją rud żelaza. Są również liczącymi się graczami na rynku złota i diamentów. Podobnie zróżnicowanymi profilami surowcowej działalności legitymują się MMC Norylski Nikiel, afrykańsko – brytyjski Anglo American Corporation oraz szwajcarska Xstrata. Pierwsza z wymienionych spółek, poza moskiewskim rynkiem akcji (MICEX, RTS) notowana jest m.in. na London Stock Exchange i Deutsche Boerse. O ile rosyjski koncern kojarzony jest przede wszystkim z metalami przemysłowymi, to afrykańsko – brytyjską korporację inwestorzy utożsamiają mimo wszystko bardziej z rynkiem złota, platyny i diamentów. W dużym stopniu jest to pochodna powiązań z rodzinną grupą kapitałową De Beers. Z kolei Xstrata oprócz kopalnictwa (m.in. miedzi, niklu, wanadu i cynku) szczególnie aktywna jest też na rynku recyklingowym tych metali. Podstawowymi rynkami notowań dla Xstraty są londyńska LSE oraz Swiss Exchange. W przypadku tej firmy należy nadmienić, że jej kontrolny praktycznie pakiet (ok. 1/3 akcji) znajduje się w rękach szwajcarskiego Glencore, jednej z najbardziej liczących się w świecie firm na rynku surowców przemysłowych i rolniczych.

Bardziej jednorodnie w kontekście miedzi jako centrum generowania zysków są, nie licząc KGHM, notowania meksykańskiej korporacji Grupo Mexico de CV. Jej akcje znajdują się w obrocie na Bolsa Mexicana de Valores, NYSE oraz Deutsche Boerse. W tym przypadku silną stroną tej spółki są komplementarne w stosunku do działalności podstawowej usługi transportowe (kolejowe). Drugim wartym uwagi podmiotem branżowym jest brytyjska spółka Kazakhmys. Jej papiery udostępniają w swoich systemach obrotu LSE, Deutsche Boerse i nowojorski rynek OTC Pink Market.

Wśród giełdowych przedsiębiorstw mających szczególnie silną pozycję w segmencie przetwórstwa i odzysku miedzi, oprócz powyżej wymienionych firm wymienić należy przynajmniej jeszcze trzy spółki. Niemiecki Aurubis AG (dawny North Deutsche Affinerie), którego akcje znajdują się na Deutsche Boerse, LSE i paryskim parkiecie Euronext. Drugim takim podmiotem jest japoński Mitsubishi Materials, z akcjami notowanymi na Tokio Stock Exchange, Deutsche Boerse oraz nowojorskim OTC Pink Market. Na takich samych rynkach obraca się również walorami kolejnego japońskiego przedstawiciel tej branży Sumitomo Metal Mining.

Najwięksi oferenci miedzi

Nazwa firmyKrajWolumen ofertowy w tys. tonUdział w rynku w%
1. CodelcoChile166010,7
2. Freeport-McMoranUSA158310,1
3. BHP BillitonAustralia/W.Brytania13918,9
4. XstrataSzwajcaria9315,9
5. Rio Tinto GroupW.Brytania/Australia7384,7
6. Anglo AmericanW. Brytania6664,2
7. Grupo MexicoMeksyk5923,8
8. KGHMPolska4412,8
9. Norilsk NickelRosja4232,7
10. KazakhmysW. Brytania3482,2

źródło: na podstawie materiałów KGHM Polska Miedź SA, LME, Aurubis AG, „Financial Times”

Najwięksi przetwórcy miedzi

Nazwa firmyKrajPrzerób w tys. tonUdział w rynku w%
1. CodelcoChile193210,7
2. Freeport-McMoranUSA9495,3
3. XstrataSzwajcaria8754,8
4. Nippon Mining&Meta;lsJaponia6923,8
5. Grupo MexicoMeksyk6773,7
6. AurubisNiemcy5653,1
7. Sumitomo Metal MiningJaponia5603,1
8. BHP BillitonAustralia/W.Brytania5503,0
9. KGHMPolska5332,9
10. Mitsubishi MaterialesJaponia5242,9

źródło: źródło: na podstawie materiałów KGHM Polska Miedź SA, LME, Aurubis AG, „Financial Times”

Wyszczególnione spółki stanowią same w sobie jedno z podstawowych źródeł wiedzy o światowym rynku miedzi. Status spółek publicznych powoduje bowiem, że inwestorzy mają poprzez firmowe strony internetowe powszechny (bezpłatny) dostęp do tego co się w nich dzieje, ale także bardzo bogaty zasób wiedzy o tendencjach produkcyjnych i handlowych dotyczących samego metalu. Poza tym, lektura raportów rocznych umożliwia zapoznanie się z dokładna strukturą przychodów, marż i wyników z działalności (zwłaszcza operacyjnej) realizowanej na poszczególnych rynkach surowcowych. Dając w ten sposób dość klarowny przekaz w jakim stopniu dana spółka zaangażowana jest na rynku miedzi, a w jakim generuje przychody z innych metali czy źródeł.

Źródła informacji o rynku miedzi

Najbardziej zapewne praktycznymi w bieżącej praktyce inwestycyjnej źródłami informacji są te, które uzyskuje się za pośrednictwem stron internetowych London Metal Exchange oraz CME Group (Comex). Generalnie podzielić je można na ogólnie dostępne tj.: biuletyny (dzienne, miesięczny czy roczne) dotyczące charakterystyki ilościowej o realizowanych w tych okresach transakcjach. Informacje te uzupełniają zamieszczane także na ogół bezpłatnie komentarze i analizy ekspertów tego rynku, które wpisane są w promocyjną ofertę portali giełdowych (i platformowych). Drugim obszarem wiedzy, mającym już formę stricte komercyjną, ale wiążącym się nie tyle z odpłatnym nabywaniem samego „produktu analitycznego”, ale wynikającym z założeniem rachunku inwestycyjnego u brokera/pośrednika, są informacje dla aktywnego uczestnika rynku. Klient instytucji pośredniczącej otrzymuje wówczas internetowy podgląd aktualnych notowań, umożliwiający mu składanie zleceń, i w ramach tej oferty – na bieżąco zaopatrywany jest we wszystkie opracowania i informacje, którymi obsługujący go podmiot dysponuje. Nie tylko dotyczące rynku miedzi, ale w przypadku brokerów działających na Londom Metal Exchange również te dotyczące rynków innych metali.

Nakreślone powyżej źródła informacji publikowane są w języku angielskim, wyjątek stanowią informacje spółek Xstrata i Aurubis, czyli obu firm z siedzibą w krajach z językiem urzędowym niemieckim. Wszechobecny na rynkach towarowych efekt obcojęzyczny, w przypadku miedzi istotnie „redukuje” KGHM Polska Miedź. Polska spółka zaliczana do globalnej elity branżowej z każdym rokiem publikuje coraz więcej interesujących materiałów o rynku miedzi i jego otoczeniu.