Zarządzanie majątkiem (wealth management)

1034

Profesjonalizacja podejścia do zarządzania majątkiem staje się coraz bardziej popularna, co wynika z dynamicznego rozwoju transakcji biznesowych. Zarządzanie majątkiem (aktywami) w XXI wieku oznacza potrzebę budowy odpowiedniej infrastruktury prawnej, która z jednej strony zapewni odpowiedni poziom bezpieczeństwa prawnego zgromadzonego majątku (odpowiednia forma zarządzania, umowy, zabezpieczenia prawne) i przychodów, oraz – z drugiej strony – pozwoli wola zarządcy nieruchomości na najkorzystniejsze pod względem płynności i stabilności, w pełni kontrolowane sukcesje majątkowe.

Bieżące zarządzanie majątkiem

Budowa bezpiecznej infrastruktury prawnej dla inwestycji w majątek, w tym nieruchomości, jest podstawowym zadaniem osoby dbającej o swłasne interesy. Oznacza to, że konieczne jest przewidywanie możliwego ryzyka inwestycyjnego (np. przy zawieraniu umów najmu) i zabezpieczenia w przypadku niewykonania zobowiązania przez drugą stronę transakcji. Bieżące zarządzanie aktywami w praktyce obejmuje również działania związane z upłynnieniem aktywów i inwestycjami w nowe aktywa. W zakresie wskazanym powyżej kancelarie prawne oferują doradztwo, które może obejmować przygotowywanie analizy prawnej aktywów, w tym ryzyk prawnych, wskazywanie kosztów podatkowych, sporządzanie i przegląd umów lub projektowanie zabezpieczeń transakcji.

Sukcesja majątkowa

Na pewnym etapie życia może zaistnieć moment, w którym konieczne będzie zaplanowanie dziedziczenia. Może odnosić się do prowadzonej przez firmę działalności gospodarczej (np. przeniesienie firmy do następnego pokolenia), zgromadzonych aktywów lub po prostu wiązać się z chęcią przygotowania się na nieoczekiwane zdarzenia (np. choroba, śmierć).

W takim przypadku najlepiej jest mieć przygotowane scenariusze związane z dziedziczeniem majątkowym. Umożliwią one przebieg spadku w sposób wcześniej zaplanowany. Ważne jest zindywidualizowanie rozwiązań – inne działania powinny być realizowane w sytuacji, gdy naszym celem jest sukcesja w ramach naszej działalności gospodarczej, a jeszcze inne, gdy chodzi o zabezpieczenie mienia w przypadku zdarzenia losowego.