Czym jest średnie wynagrodzenie?

805

Średnie wynagrodzenie jest jednym z ważnych wskaźników stosowanych przez ekonomistów i rząd. Informacje o średnim wynagrodzeniu są regularnie dostarczane przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Jednak przeciętne wynagrodzenie nie zawsze jest dobrym wskaźnikiem rzeczywistych zarobków na rynku pracy.

Przeciętne wynagrodzenie podawane przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) odnosi się do wynagrodzeń wypłacanych pewnym grupom pracowników za pracę wykonywaną na podstawie umowy i pracy. Przy obliczaniu przeciętnego wynagrodzenia GUS uwzględnia płace w różnych zawodach na rynku pracy.

Jednocześnie przeciętne wynagrodzenie jest podawane jako wynagrodzenie brutto. Od tego wynagrodzenia odlicza się składki na ubezpieczenie społeczne i podatki, a pracownik otrzymuje wynagrodzenie netto. Jak wskazuje GUS przy obliczaniu przeciętnego wynagrodzenia brutto uwzględnia się również tylko wybrane zawody, a także nie wszystkie wynagrodzenia, co pozwala uzyskać tylko szacunkowe wynagrodzenie brutto, które jest średnim wynagrodzeniem w gospodarce.

Średnie wynagrodzenie za pracę w danym zawodzie

Znacznie lepszym wskaźnikiem dla osób podejmujących zatrudnienie w danym zawodzie jest weryfikacja przeciętnego wynagrodzenia w danym zawodzie. Pozwala to znacznie lepiej ocenić, czy uzyskane wynagrodzenie jest zbliżone do przeciętnego wynagrodzenia.

Informacje o średnich zarobkach w danym zawodzie są bardzo często podawane na różnych portalach pracy lub portalach ekonomicznych. Najczęściej takie strony internetowe podają jednocześnie przeciętne wynagrodzenie netto, co pozwala również dowiedzieć się, ile można dostać w danym zawodzie.

Średnia pensja brutto

Przeciętne wynagrodzenie podane przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) dotyczy również wynagrodzenia brutto. W Polsce trzeba brać pod uwagę dość wysokie koszty pracy. Przekłada się to na znaczne potrącenia od wynagrodzeń, zarówno po stronie pracodawcy, jak i pracownika. Od wynagrodzenia brutto pracownika odprowadzane są podatki i potrącane są liczne składki na ubezpieczenia społeczne, takie jak ubezpieczenie zdrowotne i składki emerytalne.

Znacznie lepszym wskaźnikiem tego, ile można zarobić w gospodarce, a zwłaszcza w konkretnym zawodzie, jest sprawdzenie przeciętnego wynagrodzenia netto. Przy sprawdzaniu średniego wynagrodzenia brutto zawsze można samodzielnie obliczyć wynagrodzenie netto, co można również wykonać za pomocą kalkulatorów dostępnych w Internecie. Pozwala to na obliczenie, ile pieniędzy zostanie odjętych od wynagrodzenia brutto w mniejszym lub większym stopniu w związku z potrąceniami z tytułu zarówno składek na ubezpieczenie społeczne, jak i zaliczek na podatek dochodowy.

Mediana zarobków jest lepszym wyznacznikiem zarobków w gospodarce

Jednym z problemów z liczeniem średnich statystycznych jest liczenie skrajności. Bardzo wysokie płace uzyskiwane również w gospodarce powodują wzrost średniej statystycznej płac brutto, dla których większość pracowników nie ma szans na rynku pracy.

Znacznie lepszym wskaźnikiem realnych wynagrodzeń na rynku pracy dla przeciętnego pracownika jest mediana zarobków. Pozwala on na określenie wynagrodzenia, które otrzymuje większość pracowników na rynku pracy. Kiedy chce się sprawdzić, jakie zarobki zarabia większość ludzi w danej gospodarce, dużo lepszym rozwiązaniem jest sprawdzenie mediany zarobków.