Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA)

1260

Szwajcarski Urząd Nadzoru Rynku Finansowego (FINMA) jest szwajcarskim organem rządowym odpowiedzialnym za regulację finansową. Obejmuje on nadzór nad bankami, firmami ubezpieczeniowymi, giełdami i maklerami papierów wartościowych, a także innymi pośrednikami finansowymi w Szwajcarii.

FINMA jest niezależną instytucją posiadającą własną osobowość prawną z siedzibą w Bernie. Jest ona instytucjonalnie, funkcjonalnie i finansowo niezależna od centralnej administracji federalnej i Federalnego Departamentu Finansów i podlega bezpośrednio szwajcarskiemu parlamentowi.

Swiss Financial Market Supervisory Authority
Przegląd agencji
FINMA data utowrzenia2007
Agencja zastępującaSzwajcarska Federalna Komisja Bankowa (SFBC)
JurysdykcjaSzwajcaria
Główna siedziba Berno , Szwajcaria
Agencja macierzystaFederalny Departament Finansów
Strona internetowawww.finma.ch

FINMA nazywa się po niemiecku: Eidgenössische Finanzmarktaufsicht, francuski: Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, włoski: Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari. Jego główna nazwa i akronim są wyrażone w języku angielskim, aby uniknąć pozorów faworyzowania któregokolwiek z regionów językowych Szwajcarii.

Anne Héritier Lachat była przewodniczącą Rady Dyrektorów od 2011 roku do 1 stycznia 2016 roku, kiedy przewodniczącym został Thomas Bauer, były partner Ernst & Young.

Obowiązki i funkcje FINMA

Jako państwowy organ regulacyjny, FINMA posiada najwyższą władzę nad bankami, firmami ubezpieczeniowymi, giełdami, dealerami papierów wartościowych i programami zbiorowego inwestowania. Jest on odpowiedzialny za zwalczanie prania brudnych pieniędzy oraz, w razie potrzeby, prowadzi restrukturyzację finansową i postępowanie upadłościowe. Ponadto posiada uprawnienia nadzorcze w odniesieniu do ujawniania udziałów kapitałowych i jest organem odpowiedzialnym za rozpatrywanie skarg na decyzje rady ds. przejęć w zakresie publicznych ofert przejęcia spółek giełdowych.

FINMA przyznaje licencje na prowadzenie działalności spółkom i organizacjom podlegającym jej nadzorowi, monitoruje nadzorowane instytucje pod względem przestrzegania przez nie wymaganych ustaw, rozporządzeń, dyrektyw i rozporządzeń, a także warunków przyznawania licencji, które muszą być zawsze przestrzegane. W razie konieczności i w zakresie dopuszczalnym przez prawo FINMA nakłada sankcje, zapewnia pomoc administracyjną i reguluje. Innymi słowy, uczestniczy w nowelizacji ustaw i odpowiadających im rozporządzeń, wydaje okólniki, a tam, gdzie jest do tego upoważniona, własne rozporządzenia. FINMA jest również odpowiedzialna za zapewnienie, że samoregulacja jest odpowiednio uznawana. FINMA sprawuje nadzór tam, gdzie istnieje ryzyko dla wierzycieli, inwestorów i posiadaczy polis i może karać osoby fizyczne lub organy władzy, jednak jej decyzja może zostać zaskarżona w sądzie. Może również zapewnić przestrzeganie przepisów, wydawać ostrzeżenia, unieważniać licencje i likwidować spółki.

Nadzór: FINMA stosuje oparte na ryzyku podejście do nadzoru nad instytucjami finansowymi, pracując nad identyfikacją zagrożeń, które mogą dotyczyć poszczególnych instytucji lub całego systemu finansowego. FINMA jest szczególnie czujna w kwestii prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz uważnie monitoruje szwajcarskie rynki finansowe pod kątem zgodności z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy/finansowaniu terroryzmu.

Struktura organizacyjna

FINMA składa się z zarządu, rady wykonawczej i rozszerzonego zarządu.

Rada dyrektorów jest organem zarządzania strategicznego i składa się z siedmiu do dziewięciu niezależnych ekspertów mianowanych przez parlament. Podejmuje decyzje w sprawach o istotnym znaczeniu, wydaje rozporządzenia i okólniki oraz odpowiada za budżet FINMY. Zapewnia również kontrolę wewnętrzną za pośrednictwem jednostki audytu wewnętrznego i nadzoruje Zarząd. Rada Dyrektorów utrzymuje zinstytucjonalizowane kontakty na najwyższym szczeblu zarządzania z kluczowymi władzami i organizacjami w Szwajcarii i za granicą. W ten sposób ma możliwość podnoszenia ważnych kwestii i rozwoju sytuacji z wybranymi zainteresowanymi stronami.

Zarząd jest organem zarządzania operacyjnego FINMA i jest odpowiedzialny za zapewnienie nadzoru nad bankami, firmami ubezpieczeniowymi, giełdami, dealerami papierów wartościowych i innymi pośrednikami finansowymi zgodnie z prawem i odpowiednią strategią. Zarząd podejmuje decyzje w takich sprawach jak: udzielanie licencji, kluczowe zarządzanie, kwestie organizacyjne i personalne, dyrektywy i sprawy nadzoru o znaczeniu ponad podziałowym. Zarząd przygotowuje niezbędne akta i materiały do podejmowania decyzji w sprawach należących do kompetencji Zarządu i jest odpowiedzialny za wykonywanie uchwał Zarządu i jego komitetów.

Rozszerzony Zarząd pomaga Zarządowi i odciąża go. Pełni on kluczowe funkcje związane z wdrażaniem strategii, rozwojem personelu i reprezentowaniem FINMA wobec odbiorców zewnętrznych.

FINMA jest szwajcarskim organem rządowym odpowiedzialnym za regulację finansową. Obejmuje to nadzór nad bankami, firmami ubezpieczeniowymi, giełdami i dealerami papierów wartościowych, a także innymi pośrednikami finansowymi w Szwajcarii.