System i dywersyfikacja portfela

2046

Podstawowym kryterium sukcesu jest zbudowanie i posługiwanie się systemem dokonywania transakcji. System ten może być mechaniczny lub manualny. Bez względu na jego rodzaj i specyfikę powinien spełniać trzy kryteria:

  • musi przynosić zyski
  • powinien być sprawdzony (przetestowany)
  • dostosowany do indywidualnych oczekiwań inwestora

Kryteria te powinny uzupełniać się nawzajem a w konsekwencji system powinien odpowiadać wymaganiom danego inwestora. System który pozostawia znaczne obszary wątpliwości z góry skazany jest na niepowodzenie.

Strategie czyli punkty kupna/sprzedaży jak i zamknięcia transakcji powinien uwzględniać dwie kwestie:

  • czy system ma być stosowany jako główne źródło dochodu
  • czy też uzupełnienie dotychczasowych strumieni pieniężnych.

Po drugie stosujemy duża ilość transakcji na jednym rynku czy rozkładamy swoje transakcje na wiele rynków.

Zmienność jest jednym z najważniejszych parametrów rynku, branych pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Wysoka zmienność oznacza wyższy poziom ryzyka, daje jednak większy potencjał zysku dla najbardziej aktywnych inwestorów. Rynki odznaczające się niższą zmiennością mogą być mniej popularne wśród uczestników handlu, jednak dokonywane na nich inwestycje mogą być bezpieczniejsze i w mniejszym stopniu narażone na ryzyko związane z gwałtownymi reakcjami inwestorów na publikowane dane makroekonomiczne. Zaangażowanie nawet mniejszego kapitału na bardzo zmiennym rynku może nieść z sobą większe ryzyko niż większa pozycja otwarta na rynku odznaczającym się niższą zmiennością.

Dokonany został pomiar stopnia zmienności rynków dostępnych poprzez platformę inwestycyjną. Relacja tej wielkości w stosunku do wartości spread decyduje o tym, jak bardzo popularny może być dany rynek dla aktywnego inwestora.

Im większa zmienność i im mniejszy spread lub całkowity koszt transakcji tym lepiej dla inwestora.

zmienność

Najbardziej popularną metodą inwestycji na rynkach walutowych jest aktywny daytrading. Wysokie wymagania związane z zaangażowaniem czasowym oraz konieczność szybkiego podejmowania decyzji sprawiają, iż wielu inwestorów może być zainteresowanych możliwością gry także w dłuższym terminie. Przed podjęciem tego typu decyzji warto rozważyć, jaki potencjał oferuje dany rynek dla pozycji utrzymywanych w czasie dłuższym niż jedna dzienna sesja.

Dywersyfikacja pozwala na stabilizację zmian wartości portfela poprzez utrzymywanie pozycji na niezależnych od siebie rynkach. Duża ilość rynków walutowych i towarowych dostępnych z poziomu platformy transakcyjnej sprawia, iż świadomy inwestor ma w tym zakresie szerokie możliwości wyboru. Transakcje zawierane na zróżnicowanych rynkach pozwalają także na zdobycia praktycznego doświadczenia inwestycyjnego w rzeczywistych warunkach handlu przy względnie niskim poziomie wahań wartości portfela inwestora. Interesującą metodą dywersyfikacji jest np. tworzenie portfela pozycji, otwartych na parach walutowych, w których dana waluta występuje, np.:

Dywersyfikacja

Do tworzenia portfeli walutowych można wykorzystywać modele optymalizacji. Modele te pozwalają na taki dobór składników portfela, aby przy danych warunkach ograniczających (wynikających np. z limitów zaangażowania) i zadanej stopie zwrotu portfele te cechowały się minimalnym ryzykiem.