Charakterystyka procesu inwestycyjnego

1633

Niezależne od specyfiki inwestora oraz jego działalności każdy proces inwestycyjny można podzielić na pięć etapów:

  • określenie celów inwestycyjnych
  • ustalenie polityki inwestycyjnej
  • wybór strategii zarządzania portfelem
  • dobór aktywów
  • pomiar i ocena wyników, uzyskanych przez zarządzającego przy zastosowaniu określonej strategii.

Pierwszą i zasadniczą decyzją, determinującą wszystkie późniejsze etapy, jest precyzyjne określenie celów inwestowania. Wybór celu (celów) inwestycyjnych pośrednio określa wymaganą stopę zwrotu, poziom akceptowanego ryzyka a także horyzont inwestycyjny. Cele inwestycyjne określa się w zasadzie poprzez wyznaczenie docelowej stopy zwrotu z inwestycji w danym horyzoncie czasowym. Stopa zwrotu może być określona bezwzględnie (np. 30% w skali roku) lub w odniesieniu do stóp zwrotu z aktywów o podobnej charakterystyce inwestycyjnej (np. roczna stopa zwrotu indeksów giełdowych bądź funduszy inwestycyjnych).

Po ustaleniu celów inwestycyjnych kolejnym etapem jest określenie założeń polityki inwestycyjnej, która dotyczy sposobu alokacji aktywów i zarządzania ryzykiem. Należy przy tym pamiętać, aby zasady polityki umożliwiały osiągnięcie założonego wcześniej celu inwestycyjnego. Polityka inwestycyjna powinna ściśle regulować następujące kwestie:

  • wybór rynków na których dokonywane będą inwestycje
  • limity ekspozycji zarówno globalnej jak również w podziale na poszczególne rynki (warunki dywersyfikacji portfela zasady zarządzania ryzykiem (określenie maksymalnego poziomu straty globalnej oraz dla poszczególnych pozycji)