Czy znasz język finansowy? Mały słowniczek slangu

forex trading

2095

Twoim pierwszym krokiem na rynku finansowym powinno być zapoznanie się z jego codziennym językiem. Jeśli jesteś tu dopiero od kilku tygodni, najprawdopodobniej spotkałeś się już z większością słów i pojęć z nim związanych. Chociaż oczywiście ten artykuł nie gwarantuje, że po jego przeczytaniu będziesz w stanie stanąć w szranki z elitą finansową, to na pewno pomoże ci w zrozumieniu przynajmniej części slangu, jaki panuje w świecie forex.

„Bottom fishing”: strategia polegająca na wyszukiwaniu obniżek cen akcji po okresie ich wyprzedaży; spekulacja, że niskie ceny rynkowe to sytuacja przejściowa, która się zmieni i przyniesie zysk z inwestycji.

Byk – inwestor grający na zwyżkę kursu.

Czarna skrzynka (black box): algorytm komputerowy wykorzystywany do obliczeń i analizy, gdzie na podstawie danych źródłowych uzyskuje się sygnał zakupu lub sprzedaży (są powszechniejsze niż się może wydawać).

Czarny Poniedziałek: określenie krachu rynkowego, który miał miejsce 19 października 1987 roku. Obecnie dotyczy także krachu z 24 sierpnia 2015 roku.

Day trading: strategia krótkoterminowego inwestowania polegająca na otwieraniu i zamykaniu pozycji w tym samym dniu.

Dzwonek otwierający (opening bell): początek sesji nowojorskiej giełdy rozpoczyna się od dźwięku dzwonka.

Field Bet: pojęcie pochodzące z hazardu (obstawianie zakładu, nim zostaną rzucone kości). Na rynku forex dotyczy zakupu akcji pochodzących z tego samego sektora w oczekiwaniu, że jedna lub dwie “przetrwają” przeciwności i w efekcie zyskają na wartości.

Gołębie: banki, które obcinają stopy procentowe lub sugerują, że to zrobią, są określane mianem gołębich. Jest to przeciwieństwo określenia “jastrzębi”.

Hedging: strategia zabezpieczająca inwestycję przed nadmiernymi wahaniami cen. Polega na doborze aktywów o przeciwnych trendach.

HOD (High of Day): dotyczy najwyższej ceny osiągniętej przez dany instrument w ciągu jednego dnia.

Indeks strachu: tzw. indeks VIX (Violatility Index); jest to wskaźnik oczekiwanej przez inwestorów zmienności kursów na Wall Street.

Jastrzębie: banki centralne, które podnoszą stopy procentowe lub sugerują, że tak zrobią, są określane mianem „jastrzębich”. Jest to przeciwieństwo określenia “gołębi”.

Jednorożec (unicorn): świetnie rozwijająca się firma (start-up), która czeka na odpowiednie warunki rynkowe, nim wejdzie na giełdę. Dla inwestorów przedsiębiorstwa, które spełniają te kryteria, są niemal mityczne, stąd określenie “jednorożec”.

Krach: określenie wielkiej wyprzedaży akcji na poziomie 10% i więcej w ciągu jednego dnia.
Laggard (dosł. guzdrała): sektor lub instrument, który pozostaje w tyle za rynkiem.

LOD (Low of Day): odnosi się do najniższej ceny osiągniętej przez instrument w ciągu jednego dnia.

Luka cenowa (gap): luka pojawia się, gdy cena otwarcia jest inna niż cena zamknięcia.

Niedźwiedź: inwestor grający na zniżkę kursu.

Opór (resistance): techniczny lub psychologiczny poziom, którego cena danego instrument nie może przeskoczyć za względu na zbyt dużą podaż. Często poprzedza odwrócenie trendu.

Piła (whipsaw): sytuacja, gdy na rynku panuje ogromna zmienność i ruchy ceny w obie strony są mocne i gwałtowne.

Płytki rynek (thin market): okres zmniejszonych obrotów i wartości kwotowań w danym okresie w porównaniu ze zwykłymi warunkami rynkowymi; (np. w okresie przedświątecznym).

Podskok zdechłego kota (dead cat bounce): chwilowy skok ceny instrumentu, którego wartość wcześniej drastycznie spadła.

Pozycja długa (long): sprzedaż instrumentu.

Pozycja krótka (short): sprzedaż instrumentu.

Rynek “choppy”: rynek bez dominującego trendu.

Rynek byka: wzmożony popyt na rynku, który przejawia się gwałtownym wzrostem wartości cen instrumentów.

Rynek niedźwiedzia: wzmożona podaż na rynku przejawiająca się gwałtownym spadkiem wartości cen instrumentów.

Rynek wykupiony (overbought): rynek, na którym, większość jego uczestników dokonała już planowanych zakupów instrumentów finansowych, stąd wzrasta prawdopodobieństwo odwrócenia trendu wzrostowego na spadkowy.

Rynek wyprzedany (oversold): rynek, na którym większość uczestników sprzedała już posiadane walory, co jest sygnałem zmiany trendu na wzrostowy.

Stagflacja (stagflation): recesja lub niski wzrost powiązany z wysokim poziomem inflacji.

Strategia „buy and hold” (kup i trzymaj): strategia polegająca na inwestowaniu w akcje, które według przewidywań mają szanse na wzrost w średnim lub długim terminie. Tak utworzony skład portfela nie ulega zmianie przez cały okres inwestycji, bardzo często „przez czas nieokreślony”. Strategia ta nie sprawdza się jednak zawsze, warto bowiem jest założyć sobie określony okres inwestycji.

Strategia agresywnego wzrostu: strategia inwestycyjna przeznaczona dla osób o dalekim horyzoncie inwestycyjnym. Choć jest wysoce ryzykowna, to stwarza możliwość osiągnięcia wysokich stóp zwrotu w warunkach dobrej koniunktury. Przy tego typu strategii zazwyczaj całość portfela lokowana jest na rynku akcji.

Strategia Halloween: strategia inwestycyjna, w której kupuje się akcje 31 października, a sprzedaje 1 maja. Jest oparta na założeniu, że największe zyski z rynku czerpać można przez 6 miesięcy począwszy od Halloween. Z efektem Halloween jest związane przysłowie “Sell in May and walk away” (sprzedaj w maju i odejdź).

„Summer Doldrums” (letni zastój): na rynkach finansowych w miesiącach letnich zwykle mało się dzieje, a zjawisko to określane bywa mianem “summer doldrums” (czyli dosł. zastojem letnim).

Teoria fal Elliota Wave’a: strategia inwestycyjna stworzona przez Ralpha Nelsona Elliota, która pomaga w identyfikacji powtarzających się schematów. Teoria ta zakłada, że ceny poruszają się w określonych układach falowych. Jej zwolennicy dużo o niej mówią, zatem na pewno jeszcze nie raz się spotkasz z informacjami na ten temat.

Ucieczka kapitału (capital flight): niezbyt szczęśliwa sytuacja, w której następuje odpływ kapitału z danej gospodarki, w wyniku obaw o destabilizację gospodarczą lub polityczną i ma charakter nagły i masowy.

Wskaźnik P/E (Cena/Zysk, price earnings ratio): wskaźnik oceny atrakcyjności akcji, obliczany poprzez dzielenie ceny rynkowej jednej akcji przez zysk netto przypadający na jedną akcję.

Wskaźnik ubóstwa (Misery Index): słynny dzięki prezydentowi USA Jimmiemu Carterowi. Jest to łączny wskaźnik stopy bezrobocia oraz poziomu inflacji.

Wsparcie (support): techniczny lub psychologiczny poziom, poniżej którego cena danego instrument z uwagi na zbyt duży popyt nie spadnie, często poprzedzający odwrócenie trendu w górę.

Wykorzystanie informacji niejawnych (insider trading): Wiedza posiadana przez menedżerów i dyrektorów na temat istotnych zdarzeń mających wpływ na przyszłe wyniki spółki, która ta może zostać wykorzystana do osiągnięcia zysków na handlu akcjami spółki. Chociaż tego typu informacje można wykorzystywać legalne, należy mieć świadomość, że można też to robić poza prawem. W tym przypadku „insider trading” stanowi swego rodzaju transakcję opartą na informacji, która nie jest przeznaczona do wiedzy publicznej.

Wykres świecowy (candlestick): jeden z najpopularniejszych wykresów składający się z korpusu oraz cieni (górnego i dolnego). Pojedyncza świeca jest graficzną interpretacją tego, co dzieje się z ceną w jednym interwale czasowym, a dokładnie pokazuję cenę otwarcia, zamknięcia, maksymalną oraz minimalną. Każda świeca pokazuje trend panujący na rynku.

Zlecenie oczekujące z limitem (Limit Order): Zlecenie zakupu lub sprzedaży instrumentu po ustalonej cenie.

easymarkets.pl