Informacja poufna

780

Informacje poufne są precyzyjnie zdefiniowane jako informacje o spółce, które nie zostały ujawnione publicznie i które po takim przekazaniu mogłyby znacząco wpłynąć na cenę akcji spółki. Informacje poufne firma jest zobowiązana do ujawnienia opinii publicznej niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia, ale nie później niż w ciągu 24 godzin, a także umieszczenia na swojej stronie internetowej.

Definicja jest bardzo szeroka i zawsze można dyskutować, czy informacje można już uznać za poufne, czy też nie spełniają jeszcze wymogów prawnych. Praktyka rynków kapitałowych umożliwiła identyfikację pewnej kategorii informacji, które z pewnością można zaklasyfikować jako poufne. W każdym razie jednak decyzja w sprawie kwalifikacji informacji musi zostać podjęta przez zarząd spółki, świadomy swojej odpowiedzialności w przypadku błędnej oceny, w szczególności jeśli wpłynęło to na cenę lub wartość firmy. Oczywiście informacje poufne przestają być takie, gdy są podawane do wiadomości publicznej.

Warto również pamiętać o ograniczeniu możliwości dokonywania transakcji przez osoby związane z firmą. Członkowie zarządu i rady nadzorczej, a także niektórzy pracownicy spółki nie mogą dokonywać transakcji na akcjach w tak zwanych okresach zamkniętych. Termin ten to czas między osobą otrzymującą poufne informacje, a datą upublicznienia informacji. Okres zamknięty to także określony czas, przed publikacją przez spółkę raportów okresowych.