Raport roczny spółki giełdowej

1344

Raport roczny jest najobszerniejszym dokumentem zawierającym bardzo dużo informacji o spółce, jej działaniu oraz sytuacji majątkowej. Raport zawiera także opinię biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania. Warto zwrócić uwagę, czy biegły stwierdził prawidłowość sprawozdania, zamieścił zastrzeżenia mogące mieć znaczenie dla atrakcyjności inwestycyjnej spółki albo odmówił wydania przedmiotowej opinii.

W przypadku spółek posiadających podmioty zależne konieczne jest publikowanie sprawozdań skonsolidowanych, to znaczy takich, które obejmują nie tylko dane dotyczące emitenta, ale także dane spółek zależnych, co pozwala czytelnikowi na ocenę całej grupy kapitałowej. Jest to szczególnie ważne w przypadku emitentów, których działalność przeniesiona jest do zależnych spółek operacyjnych. Brak sprawozdania skonsolidowanego powodowałby, że inwestorzy praktycznie nie mogliby się dowiedzieć, jaka jest sytuacja tych podmiotów zależnych, a to przecież od ich wyników zależy sytuacja emitenta oraz wartość jego akcji.

Informacje okresowe powinny być ujawniane w określonym prawem czasie po zakończeniu okresu sprawozdawczego. Spółki są zobowiązane określić te terminy na początku roku obrotowego oraz przekazać dokładny harmonogram w formie raportu. Dzięki temu każdy inwestor wie, którego dnia należy oczekiwać publikacji odpowiedniego raportu. Możliwe jest, żeby spółka w uzasadnionych przypadkach zmieniła termin publikacji raportu okresowego, ale zobowiązana jest do wcześniejszego poinformowania o zmianie tego terminu.

Przepisy prawa wymagają, aby raporty zawierały informacje odzwierciedlające specyfi kę opisywanej sytuacji oraz były sporządzone w sposób prawdziwy, rzetelny i kompletny.

Przekazywane przez emitenta raporty powinny być sporządzone w sposób umożliwiający inwestorom ocenę wpływu przekazywanych informacji na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową emitenta.

Każdy inwestor oczywiście musi sam podjąć decyzję, ile i jakie informacje będzie analizował, biorąc pod uwagę swoją wiedzę i doświadczenie, aktywność na rynku i oczywiście czas, jaki może na to przeznaczyć. Podobnie jak w przypadku prospektów emisyjnych, zdobyta wiedza i doświadczenie, pozwolą w przyszłości na lepszą ocenę danych informacji, co może pozytywnie wpłynąć na rentowność realizowanych transakcji.

Więcej informacji na temat obowiązków informacyjnych emitentów można znaleźć w publikacji edukacyjnej pt. Jak prawidłowo wypełniać obowiązki informacyjne. Poradnik dla emitentów, autorstwa M. Pachuckiego i A. Pluteckiego, wydanej nakładem Komisji Nadzoru Finansowego w 2014 r. Wersja elektroniczna tej publikacji jest dostępna w serwisie internetowym KNF pod adresem www.knf.gov.pl.