Co to jest inwestowanie tematyczne? Słownik i wprowadzenie

1447

Inwestowanie tematyczne to termin odnoszący się do strategii inwestycyjnej, w której inwestorzy próbują określić tematy i trendy na podstawie własnych przewidywań co do przyszłych wyników, zamiast podejmować decyzje inwestycyjne na podstawie dotychczasowych osiągnięć niektórych rynków lub aktywów. Przykładem inwestowania tematycznego mogą być trendy technologiczne, w których inwestor może przewidzieć wzrost liczby pojazdów autonomicznych lub globalny spadek użytkowania tabletów w określonym terminie. Inwestycje tematyczne, które w ostatnim czasie stały się bardzo popularne, dzielą się na grupy: gospodarcze, polityczne, technologiczne, społeczne i agrotechniczne. Popularność inwestycji tematycznych wzrosła ponad dwukrotnie od 2016 r. — istnieje ponad 400 tematycznych funduszy ETF (Exchange Trade Funds, czyli funduszy notowanych na giełdzie).

Poniżej wymieniono niektóre z bardziej rozpowszechnionych terminów związanych z inwestycjami tematycznymi:

Inwestowanie tematyczne – Słownik

A-D

 • Alfa

Nieregularny zysk z przeszacowanej lub zaniżonej wartości inwestycji.

 • Alokacja aktywów

Strategia inwestycyjna, w której inwestor równoważy procent ryzyka i zysku, zgodnie z celami inwestora, harmonogramem inwestycji i tolerancją ryzyka.

 • Asymetryczne

Relacje pomiędzy dominującymi dostawcami zasobów naturalnych a ich odbiorcami.

 • Bez uwzględniania wzorca

Strategia polegająca na opieraniu inwestycji na oczekiwanych zyskach, niezależnie od wagi składników w Indeksie.

E-I

 • Gospodarka BRIC

Odnosi się do połączonych gospodarek: Brazylii, Rosji, Indii, Chin i Republiki Południowej Afryki. Kraje te zostały pogrupowane przez ekonomistów ze względu na ich potencjalny wzrost gospodarczy i wpływ na gospodarkę.

 • Gospodarka oparta na długowieczności

Reprezentuje siłę gospodarczą grupy wiekowej powyżej 50. roku życia, której aktywność gospodarcza, obecnie szacowana na ok. 7 bln USD, podwoi się i do 2030 roku wyniesie ok. 13,5 bln USD.

 • Gwałtowna zmiana

Stała koncentracja na racjonalnych zmianach i przełomowych innowacjach może zapewnić zabezpieczenie portfela w szybko zmieniającym się świecie i stanowić uzupełnienie tradycyjnych strategii opartych na indeksach.

 • Hegemoni

Duże firmy lub korporacje, które dominują w swoich dziedzinach, kontrolując cenę i podaż swoich produktów.

 • Inwestowanie Top-down/Bottom-up

Inwestowanie w modelu Top-down polega na „odgórnej” analizie, najpierw trendów gospodarczych i globalnych, a następnie zmian wpływających na poszczególne gałęzie przemysłu, a w końcu określeniu, które przedsiębiorstwa powinny osiągać lepsze wyniki w tych gałęziach przemysłu. Inwestowanie Bottom-up („oddolne”) koncentruje się przede wszystkim na przedsiębiorstwach, aby określić, gdzie inwestować, z niewielkim naciskiem na trendy gospodarcze..

M-T

 • Makroekonomia

Dział ekonomii badający ogólne wyniki i zachowanie gospodarki, obejmujący zmiany we wszystkich jej aspektach, w tym stopę zatrudnienia, inflację, stopę wzrostu itp.

 • Megatrendy

Globalne siły gospodarcze (takie jak rozwój handlu elektronicznego lub zmiany społeczne, np. milenialsi), które mają wpływ na przedsiębiorstwa i gospodarki, społeczeństwa, kultury i życie.

 • MSCI World Index

Główny, globalny indeks obejmujący tysiące akcji i towarów w różnych kategoriach. Używany przez zarządzających funduszami na całym świecie jako miara rentowności portfeli.

 • Niska korelacja

Inwestycje tematyczne mogą oferować niską oraz negatywną korelację relatywnych zwrotów z tradycyjnymi strategiami opartymi na wzroście, zapewniając inwestorom dywersyfikację.

 • Oddłużanie

Kiedy osoba fizyczna lub firma redukuje poziom zadłużenia poprzez wyprzedaż aktywów, jeśli wzrost nie jest zgodny z planem.

 • Pakiety okazji

Wszystkie możliwe oczekiwane zwroty, jak również standardowe odchylenia wynikające ze struktury portfeli.

 • PKB

Produkt krajowy brutto to miara ogólnej działalności gospodarczej danego kraju, obejmująca towary i usługi, zazwyczaj obliczana w skali rocznej lub kwartalnej.

 • Produkty o niskim znaczeniu

Technologie, usługi i rozwiązania, które są nieznaczące dla globalnych dochodów lub wzrostu, ale są jednym z czynników m.in. modelu biznesowego, strategii oraz działań badawczo-rozwojowych firmy.

 • Przemysł rolno-spożywczy

Produkcja i dystrybucja sprzętu rolniczego, maszyny, magazynowanie itp. na poziomie przemysłowym.

 • Rachunek konsolidacyjny

Metoda odpłatnej konsolidacji portfela inwestora. Opłata obejmuje wszystkie koszty zarządzania i prowizje za prowadzenie rachunku i jest uznawana za mniej kosztowną, niż opłata za prowadzenie rachunku maklerskiego.

 • Rynki wschodzące

Kraje, które mają potencjał i infrastrukturę w pełni rozwiniętych rynków, ale muszą jeszcze osiągnąć dojrzałość gospodarczą tych krajów. Wykazują one tendencję do zmienności.

 • Struktura portfela

Wybór tematów, segmentów lub obszarów na podstawie trendów rynkowych.

 • Supercykl kredytowy

Nieprzerwany cykl kredytowy, który zakończył się światowym kryzysem finansowym w 2007 r.

U-Z

 • Urbanizacja

Przemieszczanie się ludności z centrów miast lub obszarów wiejskich na przedmieścia.

 • Uśredniony koszt dolara

Strategia inwestycyjna, w ramach której użytkownik regularnie, co miesiąc, lokuje określoną kwotę w daną inwestycję. Inwestor kupuje więcej, gdy kurs spada, a mniej, gdy kurs rośnie.

 • Wartość wewnętrzna

Reprezentuje obliczoną wartość firmy, akcji lub papieru wartościowego z uwzględnieniem czynników materialnych i niematerialnych. Nie zawsze musi on wyrażać rzeczywistą wartość rynkową.

 • Wskaźnik Sharpe’a

Jest to miernik zwrotu z tematu inwestycyjnego skorygowanego o ryzyko. Za pomocą współczynnika Sharpe’a możesz przeanalizować stosunek ryzyka do zwrotu w każdym temacie inwestycyjnym. Z jego pomocą można ustalić, czy zyski osiągnięte w ramach danego tematu inwestycyjnego są związane ze zbyt wysokim ryzykiem, czy są rozsądnymi decyzjami inwestycyjnymi. Na naszej platformie zastosowaliśmy klasyfikację numeryczną od 1 do 3, przy czym 3 oznacza najwyższy współczynnik ryzyka.

 • Wzrost populacji

Prognozowany wzrost liczby ludności, który wywiera wpływ na globalną podaż żywności, grunty i globalne ocieplenie.

 • Zabezpieczenie

Ochrona inwestycji przed spadkiem wartości poprzez inwestowanie przeciwne, polegające zasadniczo na dokonaniu dodatkowej inwestycji.