Standard weryfikacji klienta doświadczonego

325

IDM WDRAŻA JEDEN STANDARD WERYFIKACJI KLIENTA DOŚWIADCZONEJ NA RYNKU CFD,

CHCE ZGODNIE Z TAKIMI REGULAMINAMI WSZYSTKICH PODMIOTÓW DZIAŁAJĄCYCH W POLSCE

Izba Domów Maklerskich wprowadza jednolity standard weryfikacji wiedzy klienta doświadczonego na rynku CFD dla krajowych domów maklerskich. W celu zwiększenia ochrony interesów klientów krajowych firm inwestycyjnych Izba postuluje przestrzeganie tych zasad przez wszystkie podmioty działające na rynku kontraktów CFD w Polsce. W sierpniu tego roku Komisja Nadzoru Finansowego spełniła wymagania Izby i, uwzględniając specyfikę polskiego rynku, wprowadziła status doświadczonego klienta w ramach interwencji krajowej, co pozwoli na inwestowanie na rynku kontraktów CFD z wykorzystaniem dźwigni 1: 100 przy zachowaniu ochrony odpowiedniej dla klienta detalicznego.

Uznając potrzebę promowania dobrych standardów rynkowych, a także zwiększenia ochrony klientów, Izba Domów Maklerskich wprowadziła standard jednolitej weryfikacji wiedzy klientów o rynku kontraktów CFD dla swoich członków. Członkowie IDM są zobowiązani do przeprowadzenia szkolenia dla klienta ubiegającego się o status klienta doświadczonego, zgodnie z zakresem wiedzy określonym przez Izbę w podziale na pięć bloków tematycznych oraz do przeprowadzenia egzaminu kończącego szkolenie zgodnie z zasadami opisanymi w standard. Taki proces, zakończony pozytywnym wynikiem tekstu, jest elementem weryfikacji klienta przy zmianie jego statusu na doświadczonego klienta.

To rozwiązanie ma na celu ochronę klientów detalicznych przy jednoczesnym utrzymaniu konkurencyjności krajowego przemysłu maklerskiego. Standard został przygotowany przez ekspertów IDM i zatwierdzony przez Radę Domów Maklerskich. Izba przekazała również dokument Komisji Nadzoru Finansowego.

Interwencja krajowa na rynku kontraktów CFD na rzecz konkurencyjności branży maklerskiej i zwiększenia ochrony klienta detalicznego

Najnowsze rozwiązania wprowadzone na krajowym rynku kontraktów CFD spełniają potrzeby ochrony inwestorów indywidualnych oraz wyzwania rodzimego przemysłu. Mamy nadzieję, że przede wszystkim zwiększy to bezpieczeństwo klientów i ich zaufanie do krajowych domów maklerskich pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, a także ograniczy odpływ klientów do firm spoza Unii Europejskiej i poprawi konkurencyjność krajowych dom maklerski – mówi Waldemar Markiewicz, prezes Izby Domów Maklerskich.

W sierpniu tego roku Komisja Nadzoru Finansowego spełniła wymagania Izby i, uwzględniając specyfikę polskiego rynku, wprowadziła status doświadczonego klienta w ramach interwencji krajowej, który umożliwia klientom detalicznym inwestowanie na rynku kontraktów CFD przy użyciu 1: 100 dźwigni. Decyzja Komisji ma na celu zapobieganie odpływowi klientów krajowych do zagranicznych firm, które nie są regulowane lub nie podlegają przepisom ESMA.

Według badań Izby przeprowadzonych wraz ze środowiskiem inwestorskim w 2018 r. Połowa aktywnych i doświadczonych handlowców krajowych po wprowadzeniu interwencji produktowej ESMA zdecydowała się przenieść swoje konto maklerskie do kraju spoza UE. Najbardziej aktywni klienci uciekli z rynku krajowego – doświadczeni inwestorzy, którzy akceptują wysokie ryzyko i chcą świadomie stosować wysoką dźwignię. Negatywne konsekwencje interwencji produktowej w Polsce odczuł także znaczny spadek obrotów krajowych firm inwestycyjnych. Członkowie IDM zgłosili do Urzędu KNF, że handel kontraktami CFD spadł średnio o 50% w pierwszych miesiącach interwencji.

IDM dla jednolitego standardu dla wszystkich podmiotów działających na rynku kontraktów CFD w Polsce

Po wdrożeniu interwencji ESMA Izba Domów Maklerskich wielokrotnie podkreślała, że ​​zagraniczne podmioty maklerskie, również spoza Unii Europejskiej, pojawiły się już na rynku polskim, oferując krajowym klientom detalicznym konkurencyjne warunki handlu na rynku walutowym. Podmioty te często nie przestrzegają przepisów UE, w tym interwencji ESMA, i istnieją wątpliwości co do ich działań w świetle przepisów krajowych, co niesie ze sobą ryzyko dla klientów detalicznych.

Biorąc pod uwagę wyzwania związane z nowymi rozwiązaniami wdrażanymi w ramach interwencji krajowej, IDM uważa, że ​​wszystkie podmioty działające na rynku kontraktów CFD w Polsce powinny stosować jednolity standard przy weryfikacji doświadczonego klienta. Dlatego Izba przygotowała merytoryczny zakres testu weryfikacyjnego wraz z pytaniami i zobowiązała swoich członków do stosowania tej samej procedury weryfikacji. Z korzyścią dla klientów krajowych Izba wzywa do wprowadzenia takiego jednolitego standardu na rynku kontraktów CFD dla wszystkich firm działających w Polsce.

Aby chronić klientów i zwiększyć zaufanie do rynku i polskich domów maklerskich, Izba postanowiła wprowadzić jednolity standard weryfikacji doświadczeń klientów detalicznych wśród swoich członków. Chcemy, aby inne podmioty oferujące usługi na rynku kontraktów CFD polskim klientom również spełniały standardy Izby, aby klient detaliczny miał najlepszą ochronę – dodaje Prezes Markiewicz.