Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych KDPW

1331

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych KDPW jest centralną instytucją infrastrukturalną odpowiedzialną za zarządzanie systemem depozytowym, rozliczeniowym i rozrachunkowym oraz nadzór nad nim w celu umożliwienia obrotu instrumentami finansowymi w Polsce.

Nadzór

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) odpowiada za rozliczanie transakcji zawieranych na rynku regulowanym i w ATS (alternatywne systemy obrotu) oraz za prowadzenie centralnego depozytu papierów wartościowych. Ponadto KDPW świadczy wiele usług na rzecz emitentów, w tym wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy, asymilację, zamianę, konwersję i podział akcji oraz wykonywanie praw poboru.

Udziałowcy KDPW

Udziałowcami KDPW, z których każdy ma równe udziały w spółce, są: Skarb Państwa, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Narodowy Bank Polski. Akcje KDPW mogą być nabywane wyłącznie przez: spółki prowadzące giełdę, spółki działające na rynku pozagiełdowym, firmy inwestycyjne, Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, banki i podmioty zarejestrowane lub inne jednostki organizacyjne prowadzące działalność związaną z rejestracją papierów wartościowych, a także rozliczanie lub rozrachunek transakcji na papierach wartościowych lub prowadzenie rynku regulowanego, których siedziba statutowa znajduje się na terytorium: państwa członkowskiego UE innego niż Rzeczpospolita Polska; państwo członkowskie Europejskiego Obszaru Gospodarczego; lub kraj członkowski OECD, jeżeli podlega nadzorowi odpowiedniego organu regulacyjnego w dowolnym takim kraju.

Funkcje

KDPW jest nowoczesną izbą rozliczeniową i rozlicza transakcje na rynku regulowanym oraz w alternatywnym systemie obrotu i funkcjonuje system gwarancji rozliczeń. KDPW_CCP rozlicza transakcje przy użyciu szeregu mechanizmów, które zmniejszają ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta w ujęciu systemowym.  
Spółka KDPW_CCP jest w 100% własnością Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA. Jako akcjonariusze Spółki kwalifikują się wyłącznie: KDPW SA, spółki prowadzące rynek regulowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Narodowy Bank Polski, a także następujące podmioty, które są uczestnikami Centralnego Depozytu Papierów Wartościowych w Polsce lub uczestnikami systemu rozliczeniowego prowadzonego przez Spółkę: banki, firmy inwestycyjne i zagraniczne firmy inwestycyjne.

System ciągłości działania został opracowany w celu zminimalizowania ryzyka operacyjnego, na które narażony jest KDPW

Pogorszenie standardu i niezawodności usług spowodowane przez zdarzenia siły wyższej (wypadki lub zamierzone zachowanie, klęski żywiołowe itp.) Mogą powodować zakłócenia w funkcjonowaniu rynku i brak ciągłości świadczenia niektórych usług uczestnikom rynku, co może prowadzić do do utraty zaufania inwestorów krajowych i zagranicznych. 

W celu zminimalizowania ryzyka operacyjnego, na które narażony jest KDPW, opracowano System Ciągłości Biznesu (BCS), który składa się ze środków technicznych i organizacyjnych umożliwiających utrzymanie ciągłości krytycznych procesów biznesowych lub ich natychmiastowe przywrócenie po poważnym awaria lub katastrofa oraz zminimalizowanie wpływu awarii na działalność KDPW i innych instytucji rynku kapitałowego.

KDPW jako uczestnik międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń

ANNA – Stowarzyszenie krajowych agencji numeracyjnych
ANNA to stowarzyszenie krajowych agencji numeracyjnych, które przypisują kody ISIN do wszystkich papierów wartościowych w publicznym obrocie. Misją ANNA jest wdrażanie, promowanie i udostępnianie standardów dla instrumentów finansowych. ANNA Service Bureau (ASB) odpowiada za utrzymanie bazy danych ISIN i CFI wszystkich agencji członkowskich. 
 
ECSDA – Europejskie Centralne Stowarzyszenie Depozytów Papierów Wartościowych

ECSDA, Europejskie Centralne Stowarzyszenie Depozytów Papierów Wartościowych, zostało założone w Madrycie w 1997 r. Jako forum wymiany wiedzy i reprezentowania wspólnych interesów europejskiego przemysłu CDPW. ECSDA ma 39 członków (na styczeń 2018 r.), W skład których wchodzą CDPW z 35 krajów europejskich.

SMPG – Grupa ds. Rynku Papierów Wartościowych

SMPG, Grupa Papierów Wartościowych ds. Rynku Papierów Wartościowych, została utworzona w lipcu 1998 r. Jej misją jest opracowywanie standardów rynkowych i praktyk zapewniających bezpośrednie przetwarzanie (STP) w zakresie rozliczania i rozrachunku papierów wartościowych oraz wykonywania praw związanych z papierami wartościowymi zarówno lokalnie, jak i międzynarodowo. SMPG działa w ponad 30 krajach za pośrednictwem National Market Practice Groups (NMPG).ESA – Europejski sojusz SWIFT

ESA, europejski sojusz SWIFT, ma członków w krajach korzystających z sieci SWIFT. Misją ESA jest wymiana informacji i doświadczeń związanych ze strategicznymi projektami SWIFT oraz wspieranie dyskusji na temat pozycjonowania produktów i opracowywania norm.


EFDI – Europejskie Forum Ubezpieczycieli Depozytów – Stowarzyszenie Europejskich Systemów Gwarancji Depozytów i Systemów Wynagrodzeń Inwestorów EFDI (Europejskie Forum Ubezpieczycieli Depozytów) to stowarzyszenie non-profit zrzeszające europejskie systemy gwarantowania depozytów i 
systemy rekompensat dla inwestorów. Założony w 2002 r. Chroni interesy swoich członków i ściśle współpracuje z wiodącymi organizacjami europejskimi i międzynarodowymi. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych dołączył do EFDI w 2018 r. I uczestniczy w pracach grupy roboczej ds. Systemów rekompensat dla inwestorów (ICS). EFDI ma 72 członków, w tym dwie polskie instytucje (Bankowy Fundusz Gwarancyjny) i KDPW, który zarządza programem kompensacyjnym.