Wskaźniki Ekonomiczne

makroekonomia

1739

Brokerzy zapewniają Kalendarz Gospodarczy zawierający daty najważniejszych ogłoszeń, komunikatów i wydarzeń. Odpowiednio wykorzystane, wskaźniki te mogą okazać się niezastąpionym narzędziem dla każdego gracza na rynku Forex.

W rzeczywistości, te dane statystyczne pozwalają graczom na rynku monitorować puls gospodarki, dlatego nie jest zaskakujące, że są one bardzo dokładnie obserwowane przez niemal wszystkich uczestników rynków finansowych. Po opublikowaniu tych wskaźników, można zaobserwować zmienność rynku. Stopień tej zmienności jest uwarunkowany znaczeniem danego wskaźnika. Dlatego właśnie tak ważne jest, aby zrozumieć, które wskaźniki są najważniejsze i jaką sytuację odzwierciedlają.

  • Ogłoszenie stóp procentowych

Stopy procentowe odgrywają najważniejszą rolę w ruchu cen walut na rynku wymiany walut obcych. Jako instytucje ustalające stopy procentowe, banki centralne są najbardziej wpływowymi graczami. Stopy procentowe dyktują dynamikę przepływów inwestycyjnych. Jako że waluta jest odzwierciedleniem gospodarki danego kraju, różnice stóp procentowych mają wpływ na względną wartość walut względem siebie. Kiedy banki centralne zmieniają stopy procentowe, powodują ruch i zmienność na rynku Forex. W świecie transakcji Forex, trafna spekulacja na działania banków centralnych może zwiększyć szansę udanej transakcji.

  • Produkt Krajowy Brutto (PKB)

PKB jest najszerszym wskaźnikiem gospodarki kraju i przedstawia łączną wartość rynkową wszystkich towarów i usług wyprodukowanych w ciągu danego roku. Jako, że PKB sam w sobie jest często uważany za wskaźnik podążający, większość graczy skupia się na dwóch sprawozdaniach, które są publikowane w miesiącach poprzedzających ostateczną wartość PKB i raport wstępny. Poważne weryfikacje między tymi raportami mogą spowodować znaczną zmienność rynku.

  • Indeks Wzrostu Cen Towarów i Usług Konsumpcyjnych

Indeks Wzrostu Cen Towarów i Usług Konsumpcyjnych (CPI) jest przypuszczalnie najważniejszym wskaźnikiem inflacji. Odzwierciedla zmiany w poziomie cen detalicznych wchodzących w skład podstawowego koszyka konsumenta. Inflacja jest związana bezpośrednio z siłą nabywczą waluty w danym kraju i ma wpływ na jej pozycję na rynkach międzynarodowych. Jeśli gospodarka rozwija się w normalnych warunkach, wzrost wskaźnika CPI może doprowadzić do wzrostu bazowych stóp procentowych. To z kolei prowadzi do wzrostu atrakcyjności danej waluty.

  • Wskaźniki zatrudnienia

Wskaźniki zatrudnienia odzwierciedlają ogólnie rozumianą kondycję gospodarki lub cyklu ekonomicznego. Aby zrozumieć jak działa gospodarka, ważne jest aby wiedzieć ile tworzy się lub likwiduje miejsc pracy, jaki procent siły roboczej aktywnie pracuje, oraz ile nowych osób przechodzi na bezrobocie, ważne jest także, aby monitorować prędkość, z jaką rosną płace.

  • Sprzedaż detaliczna

Wskaźnik sprzedaży detalicznej jest podawany co miesiąc i jest ważną informacją dla graczy na rynku wymiany walut, ponieważ odzwierciedla całkowitą siłę wydatków konsumenckich oraz sukces punktów sprzedaży detalicznej. Raport jest szczególnie przydatny ponieważ jest to okresowo podawany wskaźnik szeroko rozumianych zachowań konsumenckich, który ulega korekcie ze względu na zmienne sezonowe. Może być wykorzystywany do przewidywania ważniejszych wskaźników podążających oraz do oceny bezpośredniego kursu gospodarki.

  • Bilans Płatniczy

Bilans Płatniczy odzwierciedla stosunek płatności przychodzących zza granicy do płatności wychodzących za granicę. Innymi słowy, bilans pokazuje sumę operacji w handlu zagranicznym, bilans handlowy oraz równowagę między importem a eksportem, jak również płatności transferowe. W przypadku gdy przychodzące płatności przewyższają płatności wychodzące do innych państw i międzynarodowych organizacji, bilans płatniczy jest dodatni. Nadwyżka jest czynnikiem korzystnym dla wzrostu waluty danego kraju.

  • Rządowa polityka pieniężna i fiskalna

Stabilizacja gospodarki (np. pełne zatrudnienie, kontrola inflacji, korzystny bilans płatniczy) jest jednym z celów, które rządy państw próbują osiągnąć poprzez manipulowanie polityką pieniężną i fiskalną. Polityka fiskalna odnosi się do podatków i nakładów, polityka pieniężna do rynków finansowych i podaży kredytów, pieniądza i innych aktywów finansowych.

Wniosek: Istnieje wiele wskaźników ekonomicznych, a jeszcze więcej prywatnych raportów, które można wykorzystać, aby dokonać ewaluacji podstaw rynku Forex. Ważne, aby w pośpiechu nie kierować się wyłącznie danymi liczbowymi, ale także zrozumieć, co one oznaczają i jaki mają wpływ na gospodarkę danego kraju.