Wpływ danych makroekonomicznych na kurs walut

Rodzaje wskaźników-Czynniki kształtujące kurs

2480

Na rynku walutowym stosunkowo często można spotkać się z nagłymi wzrostami lub spadkami kursów. Zmiany te mogą być wywołane publikacją pewnych danych makroekonomicznych. Które z nich mają największe znaczenie i w jaki sposób wpływają na kształtowanie cen walut? Jak w prawidłowy sposób je zinterpretować?

Rodzaje wskaźników

W zależności od rodzaju wskaźnika makroekonomicznego, może on wyprzedzać zmiany na rynku walutowym, odzwierciedlać je w czasie rzeczywistym, bądź być w stosunku do nich opóźniony. Z perspektywy gracza Forex, najcenniejsze są wskaźniki wyprzedzające, gdyż sygnalizują zmiany, które z dużym prawdopodobieństwem będą miały dopiero miejsce, a tym samym można je wykorzystać w prognozowaniu kursu określonej waluty w oparciu o analizę fundamentalną.

Czynniki kształtujące kurs

Kurs danej waluty kształtowany jest poprzez jej podaż oraz popyt na nią. Gdy inwestorzy są do niej pozytywnie nastawieni, jej kurs wzrasta. Odwrotna sytuacja ma miejsce, gdy dane makroekonomiczne zaczynają sygnalizować zbliżające się kłopoty, jakie może mieć waluta danego państwa. W takich okolicznościach zaufanie inwestorów spada, co wywiera niekorzystny wpływ na jej cenę. Giełda walutowa jest niezwykle dynamiczna. Każda nieprzewidziana zmiana określonego wskaźnika makroekonomicznego, niemal natychmiast wywołuje nerwowość wśród inwestorów. Z tego powodu niezwykle istotny dla gracza rynku Forex jest dostęp do wszelkiego rodzaju narzędzi, oferowanych na profesjonalnych platformach transakcyjnych brokerów giełdy walutowej, takich jak dom maklerski XTB, dzięki którym inwestor może uchwycić wpływ tych informacji na zachowanie danej waluty. Pozwala to zarobić wszystkim tym graczom, którzy w wyniku przeprowadzonej analizy fundamentalnej, umiejętnie przewidzieli zmiany danego wskaźnika makroekonomicznego oraz jego wpływu na zmianę ceny określonej waluty na Foreksie.

Znaczenie poszczególnych zdarzeń

Duże znaczenie na kurs poszczególnych walut odgrywa polityka pieniężna prowadzona przez banki centralne poszczególnych państw. Każda zmiana ich polityki, ustalenie nowych stóp procentowych czy operacje otwartego rynku są bacznie obserwowane przez analityków oraz inwestorów rynku walutowego. Nagłe zwroty kursów niektórych walut mogą być również wynikiem poważniejszych katastrof, wojen bądź ataków terrorystycznych. Inwestorzy giełdy walutowej Forex w obawie przed konsekwencjami takich zdarzeń, uciekają w bardziej bezpieczne waluty, co nie pozostaje bez wpływu na rynek. Warto również obserwować wypowiedzi ważniejszych osób w państwie, gdyż stabilna sytuacja polityczna wpływa na zaufanie inwestorów, przyciągając ich kapitał i tym samym umacniając walutę krajową.

Na kurs wybranej waluty wpływ może mieć praktycznie każda istotna wiadomość pochodząca ze świata polityki bądź ekonomii. Opierając własną strategię Forex wyłącznie na analizie technicznej, odrzucając wyniki analizy fundamentalnej, można przeoczyć ważne wydarzenie, które w istotny sposób wpłynie na cenę danej waluty. Warto więc mieć na uwadze większość nadchodzących wydarzeń, które z dużym prawdopodobieństwem będą wywierały natychmiastowy wpływ na konkretny kurs walutowy. O mających nastąpić zdarzeniach można dowiedzieć się np. z serwisów analitycznych brokerów, u których inwestor ma założone konto. Dzięki zawartym tam informacjom nawet początkujący gracz giełdy walutowej może dowiedzieć się, jak duże znaczenie posiada zbliżające się wydarzenie, a w przypadku ogłoszenia danego wskaźnika, jakiej wielkości należy się spodziewać. Dane makroekonomiczne nie zawsze wskażą dokładne ruchy cen, lecz zasygnalizują z dużym prawdopodobieństwem, w którą stronę podąży dany trend, co ułatwi dobór odpowiedniej strategii oraz sposobu działania, a tym samym poprawi efektywność handlu walutami.

Każdy inwestor rynku Forex powinien na bieżąco śledzić wskaźniki makroekonomiczne, które mogą wywierać istotny wpływ na kurs walut, będących w kręgu jego zainteresowań. W razie konieczności, uzyskane w ten sposób informacje powinny wpływać na pewne modyfikacje stosowanej przez niego strategii inwestycyjnej.

 Wskaźnii makroekonomiczne
symbolnazwa angielskanazwa polska
unemployment ratestopa bezrobocia
PKBgross domestic product (GDP)produkt krajowy brutto
PNBgross national product (GNP)produkt narodowy brutto
debt service ratiowskaźnik obsługi zadłużenia zagranicznego
CPIconsumer price indexwskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
PPIproducer price indexwskaźnik cen dóbr produkcyjnych
GDP deflatordeflator
BERDbusiness expenditures on research and developmentwydatki przedsiębiorstw na badania i rozwój
GERDgross domestic expenditure on research and developmentwydatki krajowe brutto na badania i rozwój

Sprawdź kalendarz wydarzeń makroekonomicznych