Nominał teoretyczny

729

Nominał teoretyczny

Określane w umowach wielkości stosowane do przeliczania płatności pieniężnych dla instrumentów pozabilansowych np. umów o przyszłą stopę procentową, umów o zmianie stóp procentowych, kapitałowych swapów walutowych lub innych instrumentów pochodnych. Wartości są nominalne (tak jak w przypadku koncepcji czy idei, które nie są prawdziwe lub rzeczywiste), ponieważ same nie stanowią przedmiotu wymiany. Nominał teoretyczny jest wyłącznie podstawą do przeliczania przepływu gotówki, która rzeczywiście przechodzi z rąk do rąk. Zazwyczaj wartości teoretyczne są wysokie w porównaniu z wartością godziwą, zarówno zrealizowaną, jak i niezrealizowaną, przepływu środków pieniężnych. Przykładowo, nominał teoretyczny zaległych kredytowych instrumentów pochodnych Scotiabanku był 393 razy wyższy niż powiązane z nimi przepływy gotówkowe za 2008 rok (zob. poniższy cytat).

Z 942 na 2,4 mln dolarów

Według stanu na 31 października 2008 r. wartość kredytowych instrumentów pochodnych wykorzystywanych do łagodzenia ekspozycji portfela kredytowego wyniosła 942 mln dolarów (nominał teoretyczny) oraz 1,089 mln dolarów na dzień 31 paź. 2007 r. To m.in. sektor finansów oraz przemysł naftowo-gazowy wykupiły tak znaczącą
ochronę. Rzeczywisty zanalizowany koszt (wyłączając dostosowanie do wartości rynkowej) zaległych kredytowych instrumentów pochodnych na dzień 31 paź. 2008 r., wykorzystywanych do łagodzenia ekspozycji portfeli kredytowych, wyniósł 2,4 mln dolarów (5,2 mln w 2007 r.).

Raport roczny Scotiabanku za rok 2008, s. 35