Obowiązkowe raporty składane przez banki

1537

Obowiązkowe raporty składane przez banki

Raporty przekazywane przez banki bezpośrednio do zwierzchnich władz bankowych w celu umożliwienia sprawowania zewnętrznego nadzoru. Zwykle raporty te składane są w okresach miesięcznych lub kwartalnych i obejmują:

  • informacje dotyczące wymaganej kwoty kapitału ustawowego oraz aktywów ważonych ryzykiem i wartości narażonej na ryzyko,
  • bilans oraz pozycje pozabilansowe,
  • analizę portfela według kategorii ryzyka,
  • wybrane sumaryczne informacje dotyczące rachunku zysków i strat

Obowiązkowe raporty spełniają dwie podstawowe funkcje. Po pierwsze – i najważ- niejsze – dostarczają wczesnych sygnałów ostrzegawczych, sygnalizujących organom nadzorującym potencjalne problemy. W przypadku dostrzeżenia takich problemów organy regulujące mogą przeprowadzić dokładniejszą i bardziej obiektywną inspekcję w siedzibie banku. Raporty takie często wykorzystuje się do sklasyfikowania banku według kategorii ryzyka. Ponadto, mając obowiązek składania powyższych raportów, banki zmuszone są posiadać dobrze funkcjonujący system księgowy. Ponieważ sprawozdawczość wewnętrzna ma pewne ograniczenia, organy nadzorujące muszą również przeprowadzać regularne inspekcje lub kontrole w siedzibie banku, aby osobiście przekonać się o jego sytuacji.