Zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją

EBITDA

4009

Zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją

Akronim EBITDA (wymawiaj „i-bit-da”) jest przybliżoną miarą zdolności generowania środków pieniężnych przez aktywa przedsiębiorstwa, obliczaną na podstawie rachunku zysków i strat według następującego wzoru:

EBITDA

EBITDA jest szczególnie przydatny jako narzędzie do wyceny aktywów, skupiające się wyłącznie na zdolności aktywów do generowania środków pieniężnych. (Ponieważ rachunek zysków i strat sporządzany jest zgodnie z zasadą memoriałową, EBITDA mierzy rzeczywiście przepływ funduszy lub przepływ kapitału obrotowego, a nie faktyczne przepływy pieniężne. W większości sytuacji pomiar ten jest jednak wystarczającym przybliżeniem środków pieniężnych z działalności operacyjnej.) Ponieważ wartość bie- żąca netto przyszłych przepływów pieniężnych to jeden z mierników wartości godziwej wszystkich aktywów firmy, EBITDA stanowi użyteczny wskaźnik wartości stosowany przez analityków w transakcjach przejęcia. Na korzyść EBITDA przemawia również to, że jest mniej podatny na manipulacje księgowe dotyczące bezgotówkowych biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, rezerw i odpisów. Ze względu na dystans do wyniku końcowego, EBITDA może być jednak mniej użyteczny dla innych użytkowników sprawozdań finansowych. Na przykład, jeśli spółka ma trudności finansowe, jej aktywa obrotowe mogą być niepłynne, a zobowiązania krótkoterminowe wymagać natychmiastowej spłaty. W takim przypadku przepływy funduszy nie są reprezentatywne dla przepływów pieniężnych. Inna luka tworzy się pomiędzy przepływami funduszy a przepływami pieniężnymi w przypadku wysokiego wzrostu przychodów. Ponadto, przez wyłącznie istniejących zobowiązań do obsługi zadłużenia (np. płatno- ści z tytułu odsetek i kapitału), podatków dochodowych w gotówce (w odróżnieniu od odroczonych) i obowiązkowych nakładów inwestycyjnych, EBITDA jest mniej odpowiedni dla analityków kredytowych, koncentrujących się na wolnych przepływach pieniężnych lub zdolności do obsługi zadłużenia. W związku z tym, EBITDA jest przydatnym miernikiem, który ma określone, lecz ograniczone zastosowanie. Patrz również przepływy pieniężne a zysk księgowy, polemiki.

EBITDA wzór

Zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją