Podatek od zysków kapitałowych

1462

Podatek od zysków kapitałowych, podatek nałożony na zyski zrealizowane ze sprzedaży lub wymiany aktywów kapitałowych. Zyski kapitałowe w Polsce są opodatkowane 19% podatkiem. w Niektóre zyski kapitałowe są traktowane w sposób uprzywilejowany. Podatek Belki”, czylipodatek dochodowy od osób fizycznych płacony jest od zysków generowanych przez niektóre rodzaje inwestycji, takie jak sprzedaż akcji, obligacji lub jednostek i certyfikatów funduszy inwestycyjnych, a także dywidend i odsetek od lokat bankowych.

Przedmiot opodatkowania (przychody kapitałowe-pieniężne

 • odsetki od pożyczek,
 • odsetki od depozytów i środków na rachunkach bankowych lub innych formach oszczędzania,
 • przechowywanie lub inwestowanie, z wyjątkiem środków związanych z biznesem,
 • odsetki (dyskonto) od papierów wartościowych,
 • dywidendy i inne dochody z udziału w zyskach osób prawnych, na których polegają
 • udziały w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółdzielnię, w tym:
 • dywidendy z akcji zdeponowanych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,
 • odsetki od udziałów członkowskich od nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach,
 • podział majątku likwidowanej spółki (spółdzielni),
 • wartość bezpłatnych lub częściowo wypłaconych świadczeń dla akcjonariuszy,
 • dochód z udziału w funduszach kapitałowych,
 • należny dochód, nawet jeśli nie został faktycznie uzyskany,
 • przychody ze sprzedaży praw poboru do zapłaty, w tym zbycie praw poboru akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz emerytalny w imieniu członka funduszu,
 • dochód członków pracowniczych funduszy emerytalnych z przeniesienia akcji zdeponowanych na rachunkach ilościowych do aktywów tych funduszy,
 • wartość nominalna udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną
 • spółdzielniach objętych w zamian za wkład rzeczowy,
 • przychody ze sprzedaży pochodnych instrumentów finansowych i wykonywanie związanych z nimi praw.

Na poparcie preferencyjnego traktowania zysków kapitałowych wykorzystuje się kilka argumentów. Jednym z nich jest to, że zachęcanie do inwestowania kapitału podwyższonego ryzyka stymuluje wzrost gospodarczy. Drugim jest to, że opodatkowanie w ciągu jednego roku pełnej wartości kilkuletniego wzrostu wartości jest niesprawiedliwe. Trzecim argumentem jest to, że opodatkowanie zysków kapitałowych według normalnych stawek prowadziłoby do zablokowania inwestorów w ich obecnych modelach inwestowania. Z drugiej strony, argumentuje się, że preferencyjne traktowanie prowadzi do zniekształconych modeli inwestowania, ponieważ regularne dochody są zamieniane na zyski kapitałowe w celu uniknięcia płacenia podatku.

Z ekonomicznego punktu widzenia istotą kwestii opodatkowania zysków kapitałowych jest to, czy zyski kapitałowe stanowią część zwykłego dochodu, czy też nie. Jeśli dochód definiuje się jako sumę zmiany w konsumpcji osoby fizycznej i zmiany jej wartości netto, to zgodnie z logiką zyski kapitałowe powinny być opodatkowane jako zwykły dochód. Jeśli definicja dochodu obowiązująca w brytyjskim systemie podatkowym zostanie przyjęta, zyski kapitałowe nie będą opodatkowane, ponieważ nie stanowią one ciągłego źródła dochodu.