Zyski wyjątkowe

1710

Zyski wyjątkowe to stosowane w rachunkowości pojęcie, odnoszące się do zysku wypracowanego w ramach działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, niemniej jednak na tyle dużego, że wymaga on odrębnego ujawnienia w sprawozdaniu finansowym. Za przykład może tu posłużyć dodatkowy zysk osiągnięty przez przedsiębiorstwo z tytułu jednorazowego zdarzenia na jego rynku. Aby nie sugerować użytkownikom sprawozdań finansowych błędnego założenia, że zysk taki będzie powtarzał się w przyszłości, zysk netto może zostać podzielony na „powtarzalny” i „wyjątkowy”. Porównaj z zyskiem nadzwyczajnym, który wykracza poza zakres działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.

*Prawo obowiązujące w Polsce (ustawa o rachunkowości) nie dokonuje wyróżnienia zysków wyjątkowych – tym samym nie ma obowiązku oddzielnego ich ujmowania w sprawozdaniach finansowych.