Zysk warunkowy

1780

Zysk warunkowy

Przyszły zysk lub potencjalny składnik majątku, którego realizacja uzależniona jest od niepewnego jeszcze, aczkolwiek prawdopodobnego zdarzenia. Przykładowo, jeżeli jesteśmy przekonani (na podstawie opinii naszych prawników), że wygramy sprawę sądową, możemy tę możliwość ujawnić w sprawozdaniu finansowym. Podobnie jak straty warunkowe, zyski warunkowe zalicza się do pozycji pozabilansowych. Ich potencjalny wpływ na działalność przedsiębiorstwa, o ile i kiedy faktycznie wystąpi, opisany jest w informacji dodatkowej. Tym niemniej, zgodnie z obowiązującą w rachunkowości zasadą ostrożnej wyceny, „nie należy dzielić skóry na niedźwiedziu”. Zyski warunkowe wykazuje się jedynie wówczas, gdy ich realizacja jest w miarę pewna, a przy tym jeżeli wykraczają one poza normalny zakres dzia- łalności. Nigdy na przykład w informacji dodatkowej nie zobaczymy uwagi typu: „Jeżeli trafimy na ropę, przedsiębiorstwo znacznie się wzbogaci” albo „Jeżeli wygramy przetarg na ten kontrakt, nasz zysk będzie większy”. Zyski warunkowe (prawdopodobne, ale nie pewne) należy odróżnić od zysków niezrealizowanych (wysoce prawdopodobnych, ale nie zainkasowanych). W związku z tym, wartość instrumentów finansowych będących w obrocie na płynnym rynku kapitałowym, poddaje się wycenie rynkowej. Większość standardów rachunkowości wymaga w tym przypadku ujawniania niezrealizowanych zysków lub strat w informacji dodatkowej (jeżeli dotyczą transakcji zabezpieczających), albo w bilansie (jeżeli wiążą się ze spekulacją). Z kolei jeżeli chodzi o nie zrealizowane zyski i straty z tytułu różnic kursowych, MSR wymagają ujęcia ich w rachunku zysków i strat.