FCFE – sposób obliczania

2752

FCFE (ang.Free Cash Flow to Equity) są to wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego.

Wolny przepływ środków pieniężnych do kapitału własnego (FCFE) to ilość gotówki generowanej przez firmę, którą można potencjalnie rozdzielić między akcjonariuszy . Oblicza się go jako środki pieniężne z działalności pomniejszone o nakłady kapitałowe .

FCFE można obliczyć w następujący sposób:

  • Sprzedaż – koszty operacyjne bez amortyzacji = EBITDA
  • EBITDA – koszty amortyzacji = zysk operacyjny (EBIT)
  • zysk operacyjny – odsetki = zysk brutto (EBT)
  • zysk brutto – podatek dochodowy = zysk netto (EAT)
  • zysk netto + amortyzacja – wydatki inwestycyjne pokryte kapitałem własnym – spłata kredytu + zaciągnięte zobowiązania (oprocentowane) ± zmiany w kapitale obrotowym netto (KON) = FCFE

Przy ocenie efektywności inwestycji w FCFE, przepływy te powinny być dyskontowane stopą kosztu kapitału własnego.

Jeżeli struktura finansowania spółki ulegnie zmianie, stopa kosztu kapitału własnego ulegnie zmianie.