Rachunkowość – spis treści

3120

Akcje i udziały w innych jednostkach, rozliczanie w rachunkowości

Akcje własne

Aktywa (w rachunkowości)

Aktywa finansowe, rozliczanie w rachunkowości

Aktywa trwałe i aktywa obrotowe

Aktywa wyczerpujące się

Aktywa wymienne (jednorodne)

Aktywowanie (kapitalizowanie) czy zaliczanie wydatków w koszty

Aktywowanie kosztów efektywnych poszukiwań zasobów naturalnych

Alokacja zasobów (a wyniki księgowe)

Amerykański Urząd Skarbowy

Amortyzacja

Amortyzacja dyskonta/premii od zadłużenia długoterminowego

Amortyzacja podatkowa

Amortyzacja środków trwałych

Amortyzacja według jednostek produkcji

Analiza odchyleń

Analiza regresji/Technika najmniejszych kwadratów (w szacunku kosztów)

Analiza rentowności według klientów

Andersen (Rozkwit i upadek firmy Arthur Andersen)

Anglosaska tradycja księgowa

Aplikant na biegłego rewidenta

Artykuł 404 ustawy Sarbanes-Oxley

Arytmetyka handlowa

Aspiracje (a budżety)

Audyt w zakresie ochrony środowiska

Audyt wewnętrzny

Badanie jednostki niekomercyjnej i obszarów ryzyka

Badanie sprawozdania finansowego (ustawowe)

Bezpieczeństwo systemów komputerowych

Biegli rewidenci sektora publicznego

Biegły rewident

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów na koniec okresu

Bilans (sprawozdanie z sytuacji majątkowej i finansowej)

Bilansować księgi

Bilansowanie

Biuro (dział) rachunkowości

Budżet

Budżetowanie elastyczne

Cechy jakościowe sprawozdania finansowego i cechy rachunkowości

Ceny transferowe

Cykl obrachunkowy

Czynniki ryzyka (ujawnienia w sprawozdawczości finansowej)

Decentralizacja/przekazanie uprawnień (a rachunkowość)

Deficyt operacyjny

Demaskatorzy

Dług i dłużnik

Dochód do opodatkowania

Dokumentacja robocza (w badaniu sprawozdania finansowego)

Doradztwo a konsulting, rozróżnienie w zakresie konfliktu interesów

Dotacje państwowe (rozliczanie w rachunkowości)

Dowody badania

Dozwolone podejście alternatywne

Dyplomowany biegły rewident

Dyrektor finansowy

Działalność zaniechana

Dziennik

Efekt krzywej doświadczenia

Efektywna stopa podatkowa

Efektywność finansów i rachunkowości

Ekonomia (oddziaływanie na rachunkowość)

Ekonomika firm księgowych

Ekspertyza księgowa

Ekwiwalent środków pieniężnych

Eliminacja aktywów finansowych z bilansu, zaprzestanie ujmowania aktywów finansowych

Eliminacja korekt z końca okresu

Enron, wpływ na sprawozdawczość finansową

Etyka w sprawozdawczości finansowej

Faktura

Fałszować (preparować) księgi

FIFO (pierwsze przyszło, pierwsze wyszło), zasada ceny najwcześniejszej

Finansowe aktywa trwałe

Formaty bilansu

Fundacja Rachunkowości

Globalna Inicjatywa Sprawozdawcza

Główny Księgowy amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd

Gotowiec

Gra w zyski (żargon)

Handel wymienny

Harmonizacja standardów rachunkowości

Historia księgowości

Honoraria warunkowe (za profesjonalne usługi)

Informacja dodatkowa

Informacje ogólne (w sprawozdawczości finansowej)

Informatyka

Infrastruktura instytucjonalna

Insourcing usług księgowych

Instrumenty finansowe, rozliczanie w rachunkowości

Instrumenty pochodne, rozliczanie w rachunkowości

Interes publiczny

Internet (w badaniu sprawozdań finansowych)

Co to jest Intranet

Inwentaryzacja ciągła i okresowa

Inwestycje utrzymywane do terminu zapadalności

Istotność

Jakość zysku

Jawne zarządzanie

Jednostka afiliowana

Jednostka generująca środki pieniężne

Jednostka, przedsiębiorstwo (w rachunkowości/sprawozdawczości)

Jednostka stowarzyszona

Jednostka zależna

Język biznesu

Kalkulacja w rachunkowości

Kapitał ludzki

Kapitał rezerwowy

Kapitał własny

Kapitał właścicieli

Kasa rejestrująca

Kawały o księgowych

Klasyfikacja kosztów (w układzie funkcjonalnym lub układzie rodzajowym)

Klasyfikacja kredytów

Klin podatkowy (obowiązkowe narzuty na płace)

Kodeks Cadbury’ego w zakresie najlepszych praktyk

Kodeks etyki zawodowej (biegłych rewidentów)

Komisja budżetowa

Komisja rewizyjna

Komisje Doradcze ds. Standardów

Kompendium

Kompensowanie

Kompleksowe doradztwo profesjonalne

Koncepcja zachowania kapitału

Koncepcje zysku

Konflikt interesów

Koniec roku (obrotowego)

Konsolidacja (w rachunkowości)

Konta w rachunkowości

Kontrola (nad inną jednostką)

Kontroler (funkcja)

Kontynuacja działalności

Kontysta, w księgowości

Korekty (zapisy korygujące)

Koszt w rachunkowości

Kredyt

Krzywa uczenia się

Księga

Co to jest Księgowanie

Księgowy

Kształtowanie się kosztów

Kultura maskowania

Kupowanie opinii

Kwalifikacje zawodowe biegłych rewidentów

Leasing kapitałowy (finansowy)

Leasing w rachunkowości

Liczby w rachunkowości

LIFO (ostatnie przyszło, pierwsze wyszło)

List biegłego rewidenta do zarządu

Luka w rachunkowości

Łapówki, rozliczanie w rachunkowości

Łatanie bilansu

Łączenie udziałów

Małe i średnie firmy księgowe

Manipulowanie wpływami kasowymi

Marża w rachunkowości / księgowości

Materiały i surowce

Mechanizmy kontroli i równowagi

Metoda aktualizacji skumulowanej

Metoda alokacji wzajemnej (kosztów wydziałów pomocniczych)

Metoda czasowa (w przeliczaniu sprawozdań finansowych)

Metoda degresywna (amortyzacji)

Metoda kursu zamknięcia (w przeliczaniu sprawozdań finansowych)

Metoda liniowa (amortyzacji)

Metoda odraczania (ulg podatkowych)

Metoda pomiaru prac inżynieryjno-technicznych (w szacunku kosztów)

Metoda pośrednia (obliczenia środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej)

Metoda praw własności

Metoda procentowej realizacji (w rozliczaniu umów długoterminowych)

Metoda przesunięć w sprawozdaniach finansowych

Metoda sekwencyjna (w rozliczaniu kosztów)

Metoda szacowania kosztów według najwyższego i najniższego poziomu działalności

Metoda szczegółowej identyfikacji (w wycenie zapasów)

Metoda wyceny narosłych świadczeń emerytalnych

Metoda wyceny zapasów po koszcie nie przekraczającym wartości rynkowej

Metoda zrealizowanej umowy (w rozliczaniu umów długoterminowych)

Metody rozliczania umów długoterminowych

Metody wyceny zapasów

Międzynarodowa Federacja Księgowych

Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej

Międzynarodowe Standardy Wyceny

Minimalizacja podatków

Mowa księgowych

Nabycie przedsiębiorstwa, rozliczanie w rachunkowości

Na minusie-Na plusie-Na papierze-Nad kreską

Nadużycia księgowe

Nagonka na księgowych

Nakłady na aktywa trwałe

Należności z tytułu dostaw i usług, rozliczanie w rachunkowości

Należności z tytułu leasingu

Należności, zobowiązania wekslowe

Negatywna opinia z badania sprawozdania finansowego

Niedobory podatkowe

Niekwalifikowane plany odroczonego wynagrodzenia kierownictwa (USA)

Niepełna dokumentacja księgowa, postępowanie

Nieruchomości inwestycyjne

Nieskuteczność audytu

Niestandardowa opinia z badania sprawozdania finansowego

Niezadeklarowany dochód

Niezależne potwierdzenie (w badaniu sprawozdań finansowych)

Niezależność (biegłego rewidenta)

Niezależny system sprawozdawczości a ujednolicony system sprawozdawczości

Niska kapitalizacja (a przepisy podatkowe)

Normalizacja (zysku księgowego)

Nota debetowa i nota uznaniowa

Obciążenie w rachunkowości

Obiekt kosztów

Obowiązkowe raporty składane przez banki

Oceny księgowe

Oczyścić bilans

Odchylenia kosztów stałych

Odchylenie w rachunkowości

Odliczenie/obciążenie wyrównawcze

Odpis a rezerwa

Odpis aktualizacyjny

Odpis bezpośredni

Odpowiedzialność w rachunkowości

Odwrócenie dyskonta (także koszt przyrostu dyskonta)

Odzyskanie odliczeń podatkowych (z tytułu odpisów amortyzacyjnych)

Oferta świadczenia usług za niską cenę

Ogólnie przyjęte standardy badania sprawozdań finansowych

Ogólnie przyjęte zasady rachunkowości

Ograniczanie ryzyka (a rachunkowość)

Okres obrotowy (sprawozdawczy)

Określenie jednostkowych stałych kosztów produkcji

Okrojony rachunek kosztów

Omówienie i analiza zarządu

Opcje na akcje, rozliczanie w rachunkowości

Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego z klauzulą zawierającą objaśnienie

Opinia biegłego rewidenta z zastrzeżeniem

Opinia z badania sprawozdania finansowego

Opinia z badania sprawozdania finansowego bez zastrzeżeń

Opłata skarbowa

Opłata za badanie sprawozdania finansowego

Opodatkowanie a wzrost gospodarczy

Opodatkowanie bezpośrednie i opodatkowanie pośrednie

Opór przed płaceniem podatków

Oprogramowanie w rachunkowości

Organizacja działająca nie dla zysku (not-for-profit)

Organizacja samoregulacyjna

Organizacja zawodowa zrzeszająca biegłych rewidentów

Organy nadzorujące przestrzeganie standardów rachunkowości

Organy ustanawiające standardy rachunkowości

Ostrzeżenie dotyczące wyników

Oszacowania księgowe

Oszustwa księgowe

Oszustwo karuzelowe

Ośrodek kosztów

Oświadczenia zawarte w sprawozdaniu finansowym

Oświadczenie/List Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Oświadczenie zarządu

Pacioli Luca (1447–1517)

Pakiet kontrolny

Papierowy zysk

Parmalat SpA.

Pieniądz jako miara

Piramida rachunkowości

Plan badania sprawozdań finansowych

Plan kont

Planowanie i kontrola

Planowanie zasobów przedsiębiorstwa

Płatności jubileuszowe

Płatności rozliczane w akcjach

Płatność w naturze

Płynność aktywów

Poborca podatkowy

Pod kreską

Podatek liniowy

Podatek od majątku

Podatek od towarów i usług

Podatek od zysków nadzwyczajnych

Podatek pobierany u źródła

Podatek spadkowy

Podatek stały (w jednakowej kwocie)

Podatek wsteczny (zaległy)

Podatki dochodowe

Podatki dochodowe od osób prawnych

Podatki od wynagrodzeń

Podatkowo opłacalny

Podejście wzorcowe/preferowane

Podmiot o zmiennych udziałach

Podmiot specjalnego przeznaczenia

Podstawa opodatkowania

Podstawa podatku dochodowego

Podstawowe błędy (w rachunkowości)

Podstawowe zasady/koncepcje rachunkowości

Podwójne badanie sprawozdania finansowego

Podwójne opodatkowanie

Podwójny zapis

Podział obowiązków

Podział zysków

Pogłoski o wynikach

Połączenia (jednostek gospodarczych i podmiotów prawnych)

Pominięcie standardów rachunkowości (w imię prawidłowej i rzetelnej prezentacji)

Ponadnormatywne zyski/straty w kalkulacji procesowej rachunku kosztów

Poręczyć – Udzielić gwarancji

Porównywalność

Portfel inwestycji/papierów wartościowych (klasyfikacja księgowa)

Postępowanie sądowe związane z odpowiedzialnością za produkt, rozliczanie w rachunkowości

Pozostała Czwórka

Pozycja pozabilansowa

Pozycja syntetyczna

Pozycje jednorazowe

Prace badawcze i rozwojowe w toku

Prawa biegłych rewidentów

Prawdziwy i rzetelny obraz

Prawo księgowych/biegłych rewidentów do nieujawniania informacji

Premia za nadgodziny, rozliczanie

Prezentacja powiązana

Prezentacja sprawozdania finansowego

PricewaterhouseCoopers • PwC

Produkcja w toku

Produkty uboczne, rozliczanie w rachunkowości

Program określonych składek (emerytalnych)

Progresywny podatek dochodowy

Projekt standardu rachunkowości

Propagowanie zrozumiałego języka

Protokół (posiedzenia rady nadzorczej lub zarządu)

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prowizje, rozliczanie

Przedsięwzięcia pozabilansowe

Przedsięwzięcia zagraniczne, klasyfikacja

Przegląd księgowy

Przejęcie odwrotne, rozliczanie w rachunkowości

Przejrzystość – zasada

Przejrzystość kosztów/zaopatrzenia

Przekroje (żargon rewidentów)

Przeliczenie transakcji i pozycji walutowych w rachunkowości

Przepisy przejściowe (do nowych standardów rachunkowości)

Przepływ funduszy

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne a zysk księgowy, polemiki

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

Przewodniczący rady nadzorczej

Przychody przyszłych okresów

Przychód

Przyrost (proces narastania)

Przyrosty z wyceny

Psychologia księgowych

Rabat

Rabat za wcześniejszą płatność (rabat gotówkowy), rozliczanie w rachunkowości

Rachunek – Obliczenie (żargon)

Rachunek cyklu rozwojowego produktu

Rachunek kosztów

Rachunek kosztów docelowych

Rachunek kosztów istotnych

Rachunek kosztów pełnych

Rachunek kosztów zmiennych/bezpośrednich

Rachunek operacyjny

Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek wyników według marży na pokrycie kosztów stałych

Rachunek zysków i strat

Rachunkowość

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość franchisingu

Rachunkowość fuzji (połączenia przedsiębiorstw)

Rachunkowość generacyjna

Rachunkowość kasowa (metody)

Rachunkowość kreatywna

Rachunkowość memoriałowa

Rachunkowość oddziałów przedsiębiorstwa

Rachunkowość oparta na koszcie historycznym

Rachunkowość oparta na wartości godziwej

Rachunkowość oparta na wartości rynkowej

Rachunkowość ośrodków odpowiedzialności

Rachunkowość prowizoryczna

Rachunkowość rynków wschodzących i rynków w fazie przejściowej

Rachunkowość sądowa

Rachunkowość toksyczna

Rachunkowość w wartości bieżącej

Rachunkowość w warunkach hiperinflacji

Rachunkowość wartości wbudowanej

Rachunkowość według bieżącej siły nabywczej pieniądza

Rachunkowość według kosztów (cen) bieżących

Rachunkowość według zachowania kapitału

Rachunkowość zarządcza

Racjonalne podejmowanie decyzji

Rada ds. Standardów Niezależności

Rada Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych

Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości – RMSR

Rada Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych

Rada Nadzorcza (UE)

Rada Nadzoru Publicznego (USA)

Rada Nadzoru Rachunkowości Spółek Publicznych (USA)

Rada Profesjonalnego Nadzoru (Wielka Brytania)

Rada Sprawozdawczości Finansowej (Wielka Brytania)

Raje podatkowe

Ramy pojęciowe rachunkowości

Rankingi jakości ujawnień

Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego

Raport roczny (dla akcjonariuszy)

Raporty dla nadzoru bankowego

Realizacja (w rachunkowości)

Realizować się (krystalizować)

Recykling – przeniesienie zrealizowanej nadwyżki z aktualizacji wyceny do zysku z lat ubiegłych

Reforma sprawozdawczości przedsiębiorstw

Rejestr zabezpieczeń przed ryzykiem

Rekordowe zyski (żargon)

Rezerwa LIFO

Rezerwa na należności

Rezerwa ogólna (w bankowości)

Rezerwa, sporne definicje

Rezerwa uznaniowa

Rezerwa wyrównawcza (na wyrównanie szkodowości/ryzyka)

Rok finansowy (obrotowy)

Roszczenia o zwrot kosztów służbowych

Rozcieńczenie

Rozdzielenie pozycji należących do różnych okresów

Rozliczenia międzyokresowe kosztów, czynne

Rozliczanie kosztów

Rozliczanie w rachunkowości

Rozszerzalny język sprawozdawczości finansowej

Rozszerzone/skorygowane zestawienie obrotów i sald

Równowaga bilansowa – Równanie bilansowe

Różnice przejściowe i różnica trwała

Ruch reformatorski w sprawozdawczości finansowej

Rynki kapitałowe (a rachunkowość)

Ryzyko księgowe – rachunkowe

Ryzyko wyrażenia niewłaściwej opinii

Rzecznik, funkcja w spółce

Rzeczywistość finansowa (żargon księgowy)

Rzetelna prezentacja (prawidłowy i rzetelny obraz)

Schronienia podatkowe

Sezon zysków (żargon z Wall Street)

Sformalizowane (oparte na szczegółowych przepisach) standardy rachunkowości

Skandal księgowy

Skapitalizowane koszty odsetek

Składniki sprawozdania finansowego

Skonsolidowany Kodeks Nadzoru Właścicielskiego (Wielka Brytania)

Skrócony raport biegłego rewidenta

Sp. (skrót księgowy)

Spacek Leonard

Sporządzenie zestawienia obrotów i sald (Obrotówki)

Sporządzenie zestawienia obrotów

Spółka holdingowa

Spółka kapitałowa

Spółka komandytowa

Spółka-sierota (żargon)

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe pro forma

Sprawozdanie finansowe sporządzone metodą dedukcji

Sprawozdanie z działalności/Sprawozdanie zarządu

Sprawozdanie z wartości dodanej

Sprawozdawczość (finansowa)

Sprawozdawczość finansowa w walucie obcej (problemy)

Sprawozdawczość finansowa wymagana prawem

Sprawozdawczość małych przedsiębiorstw

Sprawozdawczość podatkowa a sprawozdawczość finansowa

Sprawozdawczość segmentów

Sprawozdawczość w zakresie ochrony środowiska

Sprawozdawczość w zakresie przestrzegania przepisów i uregulowań

Sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju

Sprzedaż

SQL

Stały Komitet ds. Interpretacji

Standardy badania sprawozdań finansowych – Standardy rewizji finansowej

Standardy rachunkowości

Stawka narzutu kosztów pośrednich, zabudżetowana

Storna (zapisy korygujące)

Stowarzyszenie Dyplomowanych Biegłych Rewidentów

Strata w rachunkowości

Strategiczna rachunkowość zarządcza

Sygnał ostrzegawczy (dla biegłego rewidenta)

System informacji zarządczej

Systemy pojedynczego zapisu księgowego

Szacowane zyski

Ślad na papierze i Ślad rewizyjny

Średni ważony koszt wytworzenia zapasów

Środki pieniężne

Środki trwałe

Śródroczne sprawozdania finansowe

Świadczenia pracownicze, dodatkowe

Świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia, rozliczanie w rachunkowości

Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy

Świadczenia z tytułu zwolnień pracowniczych (odprawy), rozliczanie w rachunkowości

Światowe Stowarzyszenie Organizacji Księgowych

Techniki Audytu Wspomagane Komputerowo

Tendencyjność przy sporządzaniu budżetu

Teoria rachunkowości finansowej

Teorie behawiorystyczne w rachunkowości

Termin zyski/straty w porównaniu z zyskiem wypracowanym

Test na utratę wartości firmy

Testy racjonalności

Testy szczegółowe w badaniu sprawozdania finansowego

Tobashi (Japonia)

Towary konsygnowane

Transakcja w rachunkowości

Trybunał Obrachunkowy (UE)

Trzy kryteria oceny przedsiębiorstw

Tweedie Sir David

Tworzenie rezerw

Ubezpieczenie od błędów i przeoczeń

Ubezpieczenie sprawozdania finansowego

Ubruttowienie

Ubytki zapasów (żargon)

Uchylanie się od zobowiązań podatkowych

Udział mniejszościowy

Udział w zyskach/pożytkach (żargon)

Ujawnianie informacji finansowych

Ujawnianie wybranych informacji (w zakresie wyników) analitykom giełdowym

Ujawnienia dotyczące zmiany biegłego rewidenta

Ujawnienia selektywne (w sprawozdawczości finansowej)

Ujawnienia w trybie ciągłym

Ujednolicanie globalnych standardów rachunkowości

Ujednolicanie sprawozdań finansowych

Ujemna wartość firmy

Ujemny podatek dochodowy

Ujmowanie przychodu

Układ kosztów (poziomy i pionowy)

Ukryte rezerwy – Ciche rezerwy

Ulga i Ulga podatkowa

Umacnianie reputacji

Umorzenie

Umowa – Kontrakt

Umowa z Norwalk

Upiększanie wyników (żargon zawodowy)

Uregulowania dotyczące rzetelnego ujawniania informacji

Urząd Nadzoru Usług Finansowych (Wielka Brytania)

Usługi atestacyjne

Ustalanie ceny metodą rozsądnej marży („koszt plus”)

Ustawa Sarbanes-Oxley o odpowiedzialności przedsiębiorstw (USA)

Uśrednianie kosztów (żargon)

Utopić pieniądze

Utrata wartości aktywów

Uzgodnić

Użytkownicy zewnętrzni (sprawozdań finansowych)

Waluta funkcjonalna

Wartości niematerialne i prawne

Wartość aktywów netto

Wartość bilansowa

Wartość ekonomiczna

Wartość firmy (księgowa wartość firmy)

Wartość godziwa (wersja księgowego)

Wartość księgowa

Wartość likwidacyjna

Wartość marki

Wartość netto przedsiębiorstwa

Wartość nominalna

Wartość odtworzenia (w rachunkowości)

Wartość odzyskiwalna

Wartość optymistyczna (żargon)

Wartość podatkowa

Wartość potwierdzająca (w sprawozdawczości finansowej)

Wartość rynkowa

Wartość sprzedaży netto

Wartość subiektywna

Wartość utraty

Wartość użytkowa

Wartość wyceny

Wartość wyceny (wymiar)

Warunki rynkowe

Wcześniejsza spłata zadłużenia długoterminowego, rozliczanie w rachunkowości

Weksle, rozliczanie

Weryfikacja jakości badania (wewnętrzna)

Wewnętrzne generowanie środków pieniężnych

Wiarygodność w rachunkowości

Wielka Czwórka firm księgowych

Wierzyciel – Kredytodawca

Wskaźnik poziomu odpowiedzialności społecznej

Wskaźnik uzupełniania rezerw zasobów (w firmach eksploatujących zasoby naturalne)

Wskaźnik wartości księgowej do rynkowej

Wspólne przedsięwzięcie o równych udziałach

Współczynnik beta

Wszystko się zgadza (powiedzenie)

Wycena przy założeniu kontynuacji działalności

Wycena rynkowa, aktualizacja wyceny do wartości rynkowej

Wycena zapasów od ceny detalicznej

Wycena zapasów według kosztu ewidencyjnego

Wyciąg bankowy

Wyczerpywanie się zasobów naturalnych, rozliczanie w rachunkowości

Wydatki

Wydziały pomocnicze, rozliczanie kosztów

Wygładzanie kosztów (żargon)

Wygładzanie zysków

Wyjątki od ogólnie przyjętych zasad rachunkowości (USA)

Wykrywanie nadużyć gospodarczych przez rewidentów

Wynagrodzenia (rady nadzorczej)

Wynagrodzenia zarządu, ujawnianie

Wynagrodzenie na rękę

Wynik końcowy

Wyniki finansowe

Wypłaty właściciela

Wyroby gotowe

Wystarczająca pewność (biegłego rewidenta)

Wyszukiwanie danych (żargon zawodowy)

Wzrost wartości aktywów

Zadłużenie bankowe

Zakres gwarancji (biegłego rewidenta)

Zaliczki otrzymane na poczet dostaw

Założenia aktuarialne

Założenia rachunkowości

Założenie kontynuacji działalności

Zamknięcie ksiąg (żargon)

Zaniedbanie

Zapasy niewykorzystane (dosłownie ‘martwe zapasy’; żargon zawodowy)

Zapłata jako procent zysku

Zapłata (świadczenie wzajemne)

Zapłata warunkowa

Zapory (żargon)

Zarachowane przychody z tytułu odsetek (w bilansie kredytodawcy)

Zarządzanie informacją

Zarządzanie kosztami

Zarządzanie ograniczeniami

Zarządzanie zobowiązaniami podatkowymi

Zarządzanie zyskiem (żargon)

Zasada bezpiecznego portu (amerykański żargon prawniczy)

Zasada ciągłości (stosowanych zasad) – podstawowa zasada rachunkowości

Zasada „czworga oczu”

Zasada eksperta finansowego – Ustawa Sarbanes-Oxley (USA)

Zasada nadrzędności treści ekonomicznej nad formą prawną

Zasada obiektywizmu

Zasada ostrożnej wyceny (dosłownie: ‘zasada przezorności’)

Zasada współmierności przychodów i kosztów

Zasada wyjątków (w budżetowaniu)

Zasada zrozumiałości

Zasady rachunkowości/metody księgowości (stosowane/przyjęte przez przedsiębiorstwo)

Zastrzeżenie z uwagi na zagrożenie dla kontynuacji działalności

Zaświadczenie biegłego rewidenta (żargon zawodowy)

Zatrudniać martwe dusze (żargon)

Zatrzymanie zapłaty

Zawodowy sceptycyzm biegłych rewidentów

Zawyżanie kosztów i zawyżanie zysków

Zawyżony odpis

Zbycie aktywów

Zdarzenia księgowe

Zdarzenie po dacie bilansu

Zero wzrostu kosztów ogólnych

Zestawienie informacji finasowych (przez firmy księgowe)

Zestawienie obrotów i sald (Obrotówka)

Zestawienie przepływów funduszy

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Zmęczenie kontrolą

Zmiana biegłego rewidenta

Zmiana stanu

Zmiany cenowe a rachunkowość według kosztu historycznego

Zmiany oszacowań księgowych/stosowanych zasad rachunkowości, ujawnianie

Zmiany retrospektywne w sprawozdaniach finansowych

Zmiany (stosowanych) zasad rachunkowości

Zobowiązania niewynikające z tytułu dostaw i usług – Należności niewynikające z tytułu dostaw i usług

Zobowiązania (ujęcie w rachunkowości)

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych

Zobowiązanie krótkoterminowe

Zobowiązanie odroczone

Zobowiązanie ukryte (żargon zawodowy)

Zobowiązanie (umowne)

Zobowiązanie warunkowe

Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego

Zrealizowane zyski/straty na sprzedaży aktywów długoterminowych

Zróżnicowany system wyceny pozycji bilansowych

Zrzeczenie się wyrażenia opinii z badania sprawozdania finansowego

Zużycie

Zwolnienie podatkowe

Zwroty sprzedanych towarów i rezerwy

Zysk w księgowości / rachunkowości

Zysk brutto ze sprzedaży

Zysk całkowity

Zysk ekonomiczny

Zysk kapitałowy (zysk na sprzedaży aktywów trwałych)

Zysk medialny (żargon księgowy)

Zysk na działalności gospodarczej

Zysk na działalności operacyjnej

Zysk na jedną akcję

Zysk nadzwyczajny

Zysk niepodzielony

Zysk przed odsetkami i opodatkowaniem

Zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją

Zysk warunkowy

Zysk ze sprzedaży środków trwałych

Zyski/straty nadzwyczajne

Zyski wyjątkowe

Żniwa (żargon)