Pełnomocnictwo w funduszach inwestycyjnych

Pełnomocnictwo

3697

Nabywca jednostek uczestnictwa i uczestnik funduszu mogą ustanowić pełnomocników. Pełnomocnictwo upoważnia pełnomocnika do zbywania jednostek uczestnictwa i składania innych oświadczeń woli związanych z udziałem w funduszu, w zakresie, w jakim nabywca i uczestnik funduszu są do tego uprawnieni, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

Stałe Pełnomocnictwo:

1.Ogólne – upoważnia do wykonywania wszelkich czynności prawnych w imieniu właściciela sub-rejestru, z wyjątkiem:

  • zmiany danych osobowych Uczestnika,
  • udzielanie dalszych pełnomocnictw,
  • zawarcie umowy o prowadzenie IKE (indywidualnego konta emerytalnego),
  • podpisanie umowy o świadczenie usług przez telefon i Internet * oraz składanie zamówień w ramach tej umowy,
  • otwarcie nowego sub-rejestru,
  • konwersja jednostek uczestnictwa skutkująca otwarciem nowego sub-rejestru,
  • blokada sub-rejestru związana z zabezpieczeniem wykonania zobowiązania poprzez ustanowienie zastawu na Akcjach,
  • wypłacić gotówkę z realizacji polecenia wykupu

2. Rodzajowe – upoważnia do wykonywania czynności określonych w pełnomocnictwie. Może nie dotyczyć czynności wyłączonych z ogólnego pełnomocnictwa.

Jednorazowe pełnomocnictwo – do wykonywania czynności określonych w pełnomocnictwie. Może nie dotyczyć czynności wyłączonych z ogólnego pełnomocnictwa.