Dynamika dochodów i wydatków ludności (ang. personal income and outlays)

wskaźniki ekonomiczne

1423

Dynamika dochodów i wydatków ludności

Raport o dynamice dochodów ukazują się co miesiąc i dotyczą okresu sprzed dwóch miesięcy. Pierwsza część raportu obejmuje informacje o dochodach z pensji, dywidend, odsetek i innych źródeł z czego zdecydowaną większość stanowią pensje. Natomiast druga część zawiera głównie informacje o wydatkach ludności na towary i usługi, a także dane o transferach na rzecz państwa(podatki, składki na ubezpieczenie społeczne…) i płatnościach odsetkowych wynikających z kredytów hipotecznych. Na podstawie tych danych kalkulowane są realne przychody na mieszkańca po uwzględnieniu inflacji, dochody po uwzględnieniu podatków oraz stopa oszczędności ludności. Dochody ludności będą również uwzględniały podział na poszczególne sektory gospodarki, podczas gdy dane o konsumpcji ludności będą obejmowały podział na usługi, dobra trwałe i nietrwałe.

Znaczenie dla rynków

Poziom dochodów ludności w największym stopniu określa wielkość konsumpcji; większe dochody pozwalają na zwiększenie wydatków . Jeżeli wzrost konsumpcji nie następuje, podwyższenie dochodów musi prowadzić do zwiększenia oszczędności, co jednak w przypadku gospodarki dzieje się niezwykle rzadko. Dodatkowo bazowy indeks wydatków konsumpcyjnych(ang. core Personal Consumption Expenditures, PCE) ludności jest stosowany przez FED jako jeden z głównych, obok wskaźnika CPI wyznaczników inflacji. Znaczenie raportu zmniejsza nie uwzględnienie wszystkich źródeł przychodów ludności- pominięte są dochody kapitałowe oraz publikacja, która następuje zwykle po wielu innych istotnych danych makroekonomicznych. Wysoka użyteczność raportu w prognozowaniu konsumpcji sprawia, że raport może niekiedy być istotny dla inwestorów, jednak zazwyczaj jego znaczenie ze względu na wymienione wcześniej wady jest ograniczone