Produktywność (ang. productivity report)

wskaźniki makroekonomiczne

1453

Produktywność

Dane o efektywności produkcji pojawiają się raz na kwartał i pokazują wartość produkcji przypadającej na jednostkę pracy. Produkcja mierzone jest za pomocą wcześniej publikowanych danych o PKB, natomiast jako jednostki pracy używa się kosztu godziny roboczej. W kosztach pracy bierze się pod uwagę nie tylko pensje ale również wszelkiego rodzaju świadczenia socjalne i inne korzyści przekazywane na rzecz pracowników. Tym samym efektywność produkcji wskazuje na relację pomiędzy PKB, kosztem jego wytworzenia. Najistotniejsza w raporcie jest wyrażona procentowo roczna dynamika efektywności produkcji, którą prezentuje się również z uwzględnieniem podziału na różne sektory i branże gospodarki.

Znaczenie dla rynków

Większa wydajność produkcji sprawia, że przy zaangażowaniu tych samych nakładów na siłę roboczą można wytworzyć więcej dóbr i usług. Wyższa wydajność produkcji prowadzi do wzrostu realnych wynagrodzeń pracowników, niższej inflacji i większej rentowności przedsiębiorstw. Firmy, które są wstanie zwiększyć produkcje, nie zwiększając jednocześnie zaangażowania siły roboczej, mogą pozwolić sobie na podniesienie pensji bez konieczności przerzucania kosztów podwyżki na konsumentów. Jednak należy pamiętać, że przy publikacji danych o wydajności produkcji nie pojawiają się tak naprawdę żadne nowe informacje. Wszystkie informacje zawarte w raporcie opierają się na wcześniej opublikowanych danych takich jak np. poziom PKB czy koszty pracy. Dlatego też wydajność produkcji rzadko będzie kluczowa dla rynków.