Sprzedaż hurtowa (ang. wholesale report)

wskaźniki makroekonomiczne forex

1374

Raport o sprzedaży hurtowej jest publikowany co miesiąc i przyjmuje formę ankiety, w której udział bierze 4 500 hurtowników działających w USA. Zdecydowana większość ankietowanych przedsiębiorstw musi znaczną część sprzedaży adresować do pośredników, będących sprzedawcami detalicznymi. W raporcie pojawiają się dane o poziomie sprzedaży hurtowej, zapasów. Oprócz tego pojawia się jeszcze wskaźnik wspomnianych zapasów do sprzedaży. Raport ukazuje się 6 tygodni od końca miesiąca którego dotyczy i jednocześnie zawiera poprawki do wcześniejszych dwóch raportów. Sprzedaż i zapasy są wyrażane wartościowo.

Znaczenie dla rynku

Wskaźnik zapasów do sprzedaży (ang. inventory sales, IS), pojawiający się w raporcie, dobrze ukazuje wszelkie braki równowagi między podażą a popytem w gospodarce. Malejący poziom wskaźnika może np. wynikać z zbyt wysokiego poziomu popytu w stosunku do produkcji. Wskaźnik na będzie osiągał swoje szczytowe wartości w okresie kiedy poziom zapasów będzie najwyższy, co zwykle ma miejsce w samym środku recesji. Wskaźnik zapasów do sprzedaży podobnie jak cały raport o sprzedaży hurtowej nie będzie wywoływał znacznych ruchów na rynkach, dopóki nie pojawią się dramatyczne zmiany w stosunku do prognoz poprzednich miesięcy. Mimo niedużego wpływu na rynek raport będzie pomocny przy prognozowaniu PKB oraz w połączeniu z innymi danymi w badaniu poszczególnych branż.

Co to jest Sprzedaż hurtowa

Sprzedaż hurtowa, sprzedaż towarów każdemu, kto nie jest klientem detalicznym. Towar może być sprzedawany sprzedawcy detalicznemu, hurtownikowi lub przedsiębiorstwu, które będzie go używać do celów handlowych, a nie indywidualnych. Sprzedaż hurtowa zazwyczaj, ale niekoniecznie, obejmuje sprzedaż w ilości i po kosztach znacznie niższych od średniej ceny detalicznej.

Sprzedaż hurtowa stała się szczególnie korzystna po wprowadzeniu w XIX wieku masowej produkcji i technik masowego marketingu. Bez organizacji sprzedaży hurtowej duzi producenci musieliby sprzedawać swoje produkty bezpośrednio wielu detalistom i/lub konsumentom po wysokich kosztach jednostkowych, a detaliści lub konsumenci musieliby mieć do czynienia z dużą liczbą producentów z wielką niedogodnością.

Istnieją trzy główne kategorie hurtowników:

  • hurtownicy handlowi,
  • oddziały handlowe producentów oraz
  • agenci i pośrednicy handlowi.

Najważniejsi z nich to hurtownicy handlowi. Te niezależne przedsiębiorstwa kupują towary w dużych ilościach od producentów, przetwarzają je i przechowują, a następnie rozprowadzają wśród sprzedawców detalicznych i innych. Oddziały sprzedaży producentów to przedsiębiorstwa zakładane przez producentów w celu bezpośredniej sprzedaży do detalistów. Są one zazwyczaj zakładane przez duże firmy, które często modyfikują swoje produkty i dla których szczególnie cenne są szybkie, dokładne informacje na temat sprzedaży i propozycje usprawnień. Agenci i brokerzy handlowi sprzedają produkty uzupełniające kilku producentów. W odróżnieniu od hurtowników handlowych i oddziałów handlowych producentów, zwykle nie mają oni prawa własności do towarów, którymi się zajmują. Po prostu aranżują miejsce na półce i ekspozycję towarów reprezentowanych przez nich producentów.