Co to jest promesa kredytowa?

1589

Promesa to nic innego jak zobowiązanie, czyli obietnica wykonania jakiejś czynności. Pojęcie to jest stosowane przez banki w odniesieniu do kredytów. W ten sposób określa się pisemną deklarację banku, określającą warunki kredytowe.

Znaczenie promesy kredytowej dla klienta banku?

Ma on pewność, że jeśli w ciągu wskazanego przez bank okresu zdecyduje się sfinalizować kredyt i spełni określone warunki, uzyska go na zasadach wskazanych mu w ramach promesy. Dzięki temu, w okresie jej obowiązywania może spokojnie szukać domu, samochodu czy innego dobra, którego zakupu planuje dokonać przy pomocy kwoty uzyskanej z banku. Najczęściej z pojęciem tym można spotkać się w przypadku kredytu hipotecznego, aczkolwiek Inbank wprowadza też promesę kredytu samochodowego.

Kiedy pożyczka jest gwarantowana, kredytobiorca ma pewność, że jej źródło finansowe zostało wcześniej przygotowane i może być dostępne albo natychmiast, albo po ustalonym okresie lub po nastąpieniu określonego zdarzenia. Niewywiązanie się przez bank z tej obietnicy stanowiłoby naruszenie umowy, czyli podstawę pozwu sądowego. W zamian za gwarancję z wyprzedzeniem banki pobierają opłatę (nawet za gwarancję niezrealizowaną). Aby się chronić przed przyszłym spadkiem zdolności kredytowej, żądają wcze- śniejszego wypełnienia określonych warunków wstępnych. Klauzula istotnej niekorzystnej zmiany sytuacji dłużnika umożliwia natomiast kredytodawcy uniknięcie wypłaty środków w przypadku nagłego zwiększenia ryzyka towarzyszącego kredytobiorcy. Gwarancje klasyfikowane są jako zobowiązania pozabilansowe, które wymagają ustanowienia rezerwy kapitałowej.

W przypadku promesy należy zwrócić uwagę na kilka kwestii:

  • Termin ważności: bank zawsze z góry określa termin ważności promesy.
  • Koszty: bywa, że bank pobiera za promesę dodatkową opłatę, chociaż nie zawsze.
  • Zasady: każdy bank samodzielnie ustala zasady, na jakich można podpisać promesę, co jest określone wewnętrznymi przepisami lub regulaminem.

Wyrocznia z Omaha

Zobowiązanie różni się od rozmowy podpisaniem czeku.

Warren Buffett