Rodzaje ubezpieczeń

ubezpieczenia

1166

Polskie prawo wyróżnia dwa podstawowe działy ubezpieczeń: na życie (obejmujące 5 grup, m. in. rentowe) oraz majątkowe i pozostałe osobowe, (16 grup, do których zalicza się np. auto casco).

Inny podział, to ubezpieczenia społeczne np. emerytalne lub zdrowotne, którym podlegamy z mocy prawa oraz gospodarcze, gdzie ubezpieczenie powstaje dopiero po zawarciu odpowiedniej umowy.

Wśród ubezpieczeń gospodarczych wyróżnia się ubezpieczenia majątkowe i ubezpieczenia osobowe.

Przedmiotem ubezpieczenia majątkowego  może być każde dobro majątkowe, dające się wycenić w pieniądzu. Ubezpieczając obraz Kossaka, możemy liczyć na wypłatę  odszkodowania w razie kradzieży lub zniszczenia. Możemy także „ubezpieczyć” swoją odpowiedzialność cywilną (OC), o czym wie każdy, kto zarysował czyjeś auto…

Ubezpieczenia osobowe to ubezpieczenia, których przedmiotem mogą być dobra o charakterze osobistym, takie jak życie i zdrowie. Wówczas nie mówimy o wypłacie odszkodowania, lecz o świadczeniu w wysokości określonej w umowie sumy ubezpieczenia, należnym w momencie zaistnienia danego zdarzenia. Ubezpieczenia osobowe dzielą się na ubezpieczenia życiowe oraz pozostałe ubezpieczenia osobowe (głównie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków).