Test warunków skrajnych

988

Test warunków skrajnych

Symulacja, której celem jest określenie wpływu zewnętrznych wstrząsów (spadek sprzedaży, rosnące ceny dostaw, pogorszenie ściągalności należności itp.) na wyniki finansowe przy użyciu modelu finansowego. Odpowiada ona na pytanie „co by było, gdyby”, testując odporność instytucji na negatywne scenariusze rozwoju sytuacji. W scenariuszach tych analizuje się hipotetyczne straty nieoczekiwane (straty oczekiwane uwzględnione są w premiach za ryzyko). W odniesieniu do zdywersyfikowanego portfela inwestycji testy warunków skrajnych muszą uwzględniać bardzo złożone nieraz współzależności między poszczególnymi podmiotami (zob. wartość narażona na ryzyko). Testy te stanowią bardzo użyteczne narzędzie zarządzania ryzykiem, służące do kwantyfikacji ilości kapitału niezbędnej do pochłonięcia strat w najgorszej możliwej sytuacji. W trakcie i po zakończeniu kryzysu kredytowego lat 2007–2009 nadzór bankowy stosował ten instrument przy określaniu potencjalnych strat banków na wypadek dużych trudności gospodarczych – wzrostu bezrobocia, bessy na rynku akcji i przedłużającego się spadku cen mieszkań. Wyniki testów stanowiły potwierdzenie (lub zaprzeczenie) odporności adekwatności kapitałowej banku. Jeśli test jest przejrzysty, wiarygodny i zostanie upubliczniony, może się przyczynić do budowy zaufania na chwiejnych rynkach finansowych, nie zawsze zdolnych do oceny tego, czy dana instytucja znajduje się w dobrej sytuacji (po tym, jak straciły ślepą wiarę w ratingi kredytowe).

Na wszelki wypadek

Rezerwa Federalna wymusi na największych bankach w USA poddanie ich bilansów testom warunków skrajnych na wypadek ostrej recesji w strefie euro i wzrostu bezrobocia w USA do 13%. Jest to część szeroko zakrojonej akcji rozpoczętej w czwartek. Drugi coroczny „kompleksowy przegląd i analiza kapitału” ma zapewnić dostateczną kapitalizację
banków amerykańskich, umożliwiającą przetrwanie burzy ekonomicznej w kraju i za granicą, w tym realnego spadku produktu krajowego brutto strefy euro o 6,9% od szczytu. Jak podkreślał Fed, scenariusze te „nie stanowią prognoz”.

Fed sets US banks toughest ‘stress tests’, „Financial Times”, 22 listopada 2011 r.