Wskaźniki gospodarcze

614

Wiedza czerpana w oparciu o dane makroekonomiczne to jedno z najpotężniejszych narzędzi dostępnych dla inwestorów. Wskaźniki gospodarcze, to raporty o danych krajowych takich jak PKB czy inflacja. Publikacje tych danych często powodują dużą zmienność na rynkach finansowych. Zachęcamy do zapoznania się z opisami wskaźników makroekonomicznych.

Wskaźniki gospodarcze określane są jako wysokie, umiarkowane i niskie; w zależności od tego, jaki potencjalnie mogą mieć wpływ na zmienność notowań.

PPI – Wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu; Core -PPI(Ppi Producer Price Index Core Ppi)

Biuro Pracy i Statystyki; drugi pełny tydzień miesiąca, o godz. 8:30 czasu EST, dotyczy danych z poprzedniego miesiąca.

PPI nie jest tak powszechnie stosowany jak CPI, ale nadal jest uważany za dobry wskaźnik inflacji. Wskaźnik prezentuje zmiany w zakresie kosztów wytwarzania producentów (surowce, półprodukty itp.). Wcześniej znany pod nazwą „Indeks cen hurtowych” indeks PPI jest koszykiem różnych indeksów obejmujących szerokie zakresy wpływające na produkcję krajową. W każdym miesiącu zbieranych jest około 100 000 cen z 30 000 firm i zakładów produkcyjnych. Nie wykrywa inflacji tak dobrze jak CPI, ale ponieważ dotyczy dóbr produkowanych, często jest traktowany jako prognoza przyszłych informacji podawanych w CPI.

Philadelphia Fed Index (Indeks nastrojów prowadzony przez Bank Rezerwy Federalnej w Filadelfii)(Philadelphia Fed Index)

Bank Rezerwy Federalnej w Filadelfii; co miesiąc około 17-ego dnia miesiąca, o godz. 10:00 czasu EST, dotyczy danych z poprzedniego miesiąca.

Indeks sektora produkcji na terenie stanów Pensylwania, New Jersey i Delaware. Firmy objęte badaniem wskazują kierunek zmian w ogólnej aktywności organizacji i w zakresie różnych pomiarów aktywności tych organizacji. Indeks powyżej zera wskazuje na poprawę koniunktury, a poniżej na pogorszenie. Indeks jest uważany za dobry wskaźnik zmian w zakresie od zatrudnienia, cen w ujęciu ogólnym po warunki w sektorze produkcji. Nie ma dużego wpływu na rynek, jednak wyniki sondażu mogą wskazywać, jakich informacji spodziewać się w związku ze wskaźnikiem obrazującym aktywność sektora produkcji na podstawie danych od dyrektorów odpowiedzialnych za zaopatrzenie (który jest publikowany kilka dni później i obejmuje zasięgiem całe Stany Zjednoczone).

Initial Jobless Claims (Nowe podania o zasiłek dla bezrobotnych)(Initial Jobless Claims)

Departament Pracy; raz w tygodniu w czwartek o godz. 8:30 czasu EST, dotyczy danych z poprzedniego tygodnia.

Dane informują o liczbie osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych. Wskaźnik o małym lub średnim znaczeniu, ponieważ dotyczy danych tygodniowych o dużej fluktuacji; średnia z czterech tygodni jest bardziej stabilna.

Industrial Production Capacity; Production Utilization (Wskaźnik produkcji przemysłowej; Wykorzystanie zdolności produkcyjnych)(Industrial Production Capacity Production Utilization)

Rezerwa Federalna; w połowie miesiąca, o godz. 9:15 czasu EST, dotyczy danych z poprzedniego miesiąca.

Określa tempo przyrostu zagregowanego w produkcji krajowego sektora przemysłowego, kopalnianego oraz sektora usług elektrycznych i gazowych oraz ich zdolności wytwórcze i zakres wykorzystania zasobów (powszechnie określanych jako wykorzystanie zdolności produkcyjnych). Oprócz wykorzystania zdolności produkcyjnych indeks podaje szacunkowo obecny zakres wykorzystania zdolności produkcyjnych. Są to istotne wskaźniki, ponieważ sektor produkcji stanowi jedną czwartą gospodarki.

Housing Starts (Dynamika rozpoczętych inwestycji budowlanych)(Housing Starts)

Bureau of Census; około połowy miesiąca, o godz. 8:30 czasu EST, dotyczy danych z poprzedniego miesiąca.

Ten wskaźnik ekonomiczny śledzi liczbę nowych domów jednorodzinnych i budynków zbudowanych w ciągu miesiąca. Dla potrzeb sondażu każdy dom i każde mieszkanie są traktowane jako taka sama jednostka. Ten wskaźnik nie wpływa w dużym zakresie na rynek, ale amerykański Census podał, że sektor budownictwa stanowi ponad 25% inwestycji w dolarach i 5% wartości całej gospodarki. Rozpoczęcia budowy są uważane za wiodący wskaźnik, oznaczające wskazanie trendów dobrej koniunktury w gospodarce. Spadek liczby nowych inwestycji wskazuje na spowolnienie gospodarki, natomiast wzrost aktywności w zakresie budownictwa może wyciągnąć całą gospodarkę ze złej koniunktury.

GDP Price Delator (deflator cen PKB)(Gdp Price Deflator)

BEA (Bureau of Economic Analysis, Biuro Analiz Ekonomicznych); ostatni dzień kwartału, o godz. 8:30 czasu EST, dotyczy danych z poprzedniego kwartału.

Deflator PKB wskazuje wielkość zmiany w bazowym rocznym PKB, która opiera się na zmianach w poziomie cen. Nazywany również „Deflatorem ukrytych cen PKB”. Ponieważ nie opiera się na stałym koszyku towarów i usług, deflator PKB ma przewagę nad wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI). Deflator automatycznie odzwierciedla zmiany w zakresie wzorów konsumpcji lub wprowadzenie nowych towarów i usług. Takie dane są umiarkowanym wskaźnikiem dla rynków.

Dobra trwałe(Durable Goods)

Bureau of Census; czwarty tydzień każdego miesiąca, o godz. 8:30 czasu EST, dotyczy danych z poprzedniego miesiąca.

Zamówienia na dobra trwałe stanowią pomiar nowych zamówień złożonych u krajowych producentów na natychmiastowe i przyszłe dostawy dóbr trwałego użytku. Dobra trwałego użytku są określane jako dobra użytkowane przez długi czas (amortyzacja powyżej trzech lat). Wzrost zamówień na dobra trwałe zwykle wskazuje na umacnianie się aktywności gospodarki i w związku z tym może prowadzić do podwyższenia krótkoterminowych stóp procentowych, które często wspierają walutę przynajmniej w krótkim czasie.

Saldo obrotów bieżących(Current Account)

BEA (Bureau of Economic Analysis, Biuro Analiz Ekonomicznych); kwartalnie, około sześciu tygodni po zakończeniu kwartału.

Różnica pomiędzy łącznym eksportem towarów, usług i przepływów oraz ich importem. Saldo obrotów bieżących nie obejmuje transakcji aktywów finansowych i zobowiązań. Poziom salda obrotów bieżących jest śledzony jako wskaźnik trendu w handlu zagranicznym, w związku z tym jest uważany za istotny czynnik wpływający na rynek.

Indeks wiodących wskaźników(Composite Index Of Leading Indicators)

The Conference Board; około 20-ego każdego miesiąca, o godz. 10:00 czasu EST

Indeks wykorzystywany do przewidywania kierunku ruchów gospodarki w nadchodzących miesiącach. Indeks składa się z 10 ekonomicznych komponentów, których zmiany zwykle prognozują zmiany w całej gospodarce. Komponenty obejmują:

  1. przeciętną liczbę godzin tygodnia pracy,
  2. przeciętną liczbę początkowych podań bezrobotnych o ubezpieczenie,
  3. liczbę nowych zamówień na dobra konsumpcyjne i surowce,
  4. szybkość dostawy nowych towarów od dostawców do sprzedawców,
  5. liczbę nowych zamówień na dobra inwestycyjne niezwiązane z obroną,
  6. liczbę nowych pozwoleń na budowę budynków mieszkalnych,
  7. indeks giełdowy SP 500,
  8. podaż pieniądza skorygowana o wskaźnik inflacji (wskaźnik M2),
  9. rozpiętość pomiędzy długoterminowymi i krótkoterminowymi stopami procentowymi,
  10. nastroje konsumentów.

Na podstawie przeglądu Indeksu wiodących wskaźników w świetle cyklów biznesowych i ogólnych warunków ekonomicznych inwestorzy i firmy mogą przygotować oczekiwania odnośnie przyszłości i podejmować bardziej uzasadnione decyzje. Indeks ma umiarkowane znaczenie, ponieważ jego elementy składowe są już znane w czasie publikacji.

Miesięczny bilans budżetowy(Budget Statement Monthly)

Comiesięczny raport rządu Stanów Zjednoczonych (Departament Skarbu) wykazujący deficyt lub nadwyżkę w budżecie miesięcznym.

Poziom deficytu/nadwyżki wpływa na poziom emitowanych przez rząd obligacji amerykańskich, a tym samym ich cenę. Ponadto raport odzwierciedla poziom podatków pobranych przez rząd, który jest wskaźnikiem poziomu aktywności gospodarki. W tym względzie raport kwietniowy (miesiąc podatkowych rozliczeń rocznych) jest ważniejszy niż raporty z innych miesięcy.

PCE – Personal Consumption Expenditure (Osobiste wydatki konsumpcyjne)(Pce Personal Consumption Expenditure)

BEA (Bureau of Economic Analysis, Biuro Analiz Ekonomicznych); ostatni dzień każdego miesiąca, o godz. 8:30 czasu EST, dotyczy danych z poprzedniego miesiąca.

PCE dotyczy zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych. PCE jest dość przewidywalnym raportem, który zwykle wywiera niewielki wpływ na rynek. Core PCE (indeks z pominięciem cen żywności i energii) szacuje bardziej precyzyjnie trend inflacyjny.

ECI – Employment Cost Index (Wskaźnik zmian kosztów zatrudnienia)(Eci Employment Cost Index)

Biuro Pracy i Statystyki; ostatni czwartek kwietnia, lipca, listopada i stycznia, o godz. 8:30 czasu EST, dotyczy danych z poprzedniego kwartału.

Indeks ECI śledzi zmiany kosztów zatrudnienia obejmujących stawki, świadczenia socjalne i premie dla pracowników na wszystkich szczeblach w firmach. Sondaż obejmuje ponad 3000 firm sektora prywatnego i ponad 500 lokalnych samorządów, szkół i innych instytucji sektora publicznego. Ten wskaźnik nie jest ściśle śledzony, ale znajduje się wśród grupy wybranych wskaźników, które są na tyle silne, że mogą wpływać na rynki, szczególnie w okresach inflacji. Koncepcja ECI polega na założeniu, że wraz z naciskiem na wzrost płac wzrasta inflacja. Wiąże się to głównie z mechanizmem wzrostu wynagrodzeń przed podniesieniem przez firmy cen dla konsumentów (inflacja).

Raport „Beige Book”(Beige Book)

Rada Rezerwy Federalnej; dwie środy przed każdym spotkaniem FOMC, 8 razy w roku, o godz. 14:15 czasu EST

Raport „Beige Book” jest powszechnie stosowanym określeniem dla raportu Fed zatytułowanego: „Podsumowanie uwag Banku Rezerw Federalnych na temat bieżącej sytuacji gospodarczej”. Raport jest publikowany tuż przed spotkaniem FOMC na temat stóp procentowych i służy do informowania członków o zmianach w gospodarce od ostatniego spotkania. Raport jest publikowany osiem razy w roku. Raport „Beige Book” nie jest uważany za istotny czynnik wpływający na rynek. Jest miernikiem siły gospodarki a nie komentarzem na temat poglądów członków Fed. Czasami może wpływać na rynek, jeśli wyniki stanowią duże zeskoczenie w stosunku do oczekiwań analityków.

Bilans handlowy(Trade Balance)

Departament Handlu; drugi tydzień każdego miesiąca, o godz. 8:30 czasu EST, obejmuje dane z poprzedniego miesiąca.

Największy komponent salda płatności kraju. Saldo obrotów prezentuje różnicę pomiędzy wartością towarów i usług wyeksportowanych i wartością towarów i usług importowanych przez kraj. Jeśli kraj importuje więcej niż eksportuje pojawia się deficyt obrotów, natomiast odwrotna sytuacja wskazuje nadwyżkę obrotów. Wskaźnik jest uważany za bardzo ważny czynnik kształtujący rynek.

TIC (Treasury International Capital) Dane o transakcjach na długoterminowych papierach wartościowych(Tic Treasury International Capital Data On Transactions In Long Term Securities)

Departament Skarbu; około 12 dnia roboczego każdego miesiąca, o godz. 9:00 czasu EST, obejmuje dane z poprzedniego miesiąca.

Dane TIC zawierają informacje o najważniejszym sposobie finansowania przez Stany Zjednoczone deficytu na rachunkach bieżących: sprzedaż długoterminowych papierów wartościowych inwestorom zagranicznym lub eksport długu. Należy pamiętać, że istnieją inne sposoby finansowania deficytu: pożyczki z banków zagranicznych lub przyciąganie napływu netto FDI. Jednak odkąd napływy FDI są ujemne a napływy banków wydają się być małe, największa część funduszy Stanów Zjednoczonych pochodzi ze sprzedaży długoterminowych papierów wartościowych obcokrajowcom. Dane TIC są dobrym wskaźnikiem, jakim zaufaniem cieszy się kraj wśród międzynarodowej społeczności inwestorów. Wskaźnik jest uważany za ważny czynnik kształtujący rynek.

Badanie Tankan(Tankan Survey)

BoJ (Bank Japonii); Cztery razy w roku: w kwietniu, lipcu, październiku i w połowie grudnia; o 22:50 czasu GMT

Badanie japońskiej gospodarki wykonywane przez bank centralny Japonii, które jest następnie wykorzystywane podczas opracowywania polityki pieniężnej. Sondaż obejmuje tysiące firm japońskich o określonym minimalnym kapitale, chociaż firmy uważane za bardzo wpływowe również mogą być objęte sondażem. Firmy są pytane o aktualne trendy i warunki prowadzenia działalności oraz o odpowiednie sektory przemysłu oraz przewidywaną aktywność w następnym kwartale i roku. Badanie ma duży wpływ na sytuację na rynkach powiązanych z parami walutowymi JPY.

Retail Sales Data; Retail Sales less Automotives (Dane o sprzedaży detalicznej, Dane o sprzedaży detalicznej z pominięciem samochodów)(Retail Sales Data Retail Sales Less Automotives)

Bureau of Census; około 12 każdego miesiąca, o godz. 8:30 czasu EST, dotyczy danych z poprzedniego miesiąca.

Sprzedaż detaliczna jest główną siłą napędową amerykańskiej gospodarki. Wskaźnik śledzi sprzedaż towarów w handlu detalicznym. Wskaźnik mierzy łączne wydatki konsumentów w sprzedaży detalicznej (bez uwzględnienia kosztów usług). Przychody ze sprzedaży detalicznej stanowią dużą część (dwie trzecie) amerykańskiej gospodarki. Census Bureau prowadzi badanie wśród firm i zakładów różnej wielkości oferujących różnego typu sprzedaż detaliczną. Dane są publikowane co miesiąc, wskazując zmianę procentową w stosunku do danych z poprzedniego miesiąca. Ujemna wartość oznacza, że wartość sprzedaży zmalała względem poprzedniego miesiąca. Wskaźnik ten ma znaczący wpływ na sytuację na rynku, gdyż wykorzystywany jest jako miernik aktywności i zaufania konsumentów – wyższa sprzedaż oznacza zwiększoną aktywność. Dane są bardzo aktualne, gdyż wskaźnik publikowany jest w ciągu dwóch tygodni od ostatniego dnia poprzedniego miesiąca.

PMI – Purchasing Managers Index (Wskaźnik obrazujący aktywność sektora wytwórczego na podstawie danych od dyrektorów odpowiedzialnych za zaopatrzenie)(Pmi Purchasing Managers Index)

Instytut Zarządzania Podażą; pierwszy dzień roboczy miesiąca, o godz. 10:00 czasu EST, dotyczy danych z poprzedniego miesiąca.

PMI to złożony indeks, który oparty jest na pięciu najważniejszych wskaźnikach: nowych zamówieniach, inwentarzach, produkcji, dostawach oraz środowisku zatrudnienia. Każdy wskaźnik ma określoną wagę, a dane dostosowywane są do czynników sezonowych. The Association of Purchasing Managers przeprowadza sondaż wśród ponad 300 dyrektorów zaopatrzenia w całym kraju, którzy reprezentują 20 różnych gałęzi przemysłu. Indeks PMI przekraczający poziom 50 punktów wskazuje wzrost produkcji, a dane poniżej 50 punktów oznaczają stagnację przemysłu. Raport PMI jest bardzo ważnym wskaźnikiem rynków finansowych, ponieważ jest najlepszym wskaźnikiem produkcji przemysłowej. Indeks jest popularny, ponieważ wykazuje nacisk inflacyjny oraz aktywność produkcji. PMI nie pomaga wykrywać inflacji tak dobrze jak CPI, ale w związku z tym, że dane są publikowane dzień po zakończeniu miesiąca, są one bardzo aktualne. Jeśli PMI wykaże nieoczekiwaną zmianę, zazwyczaj spotyka się to z szybką reakcją rynku. Szczególnym obszarem kluczowym raportu jest wzrost nowych zamówień, który prognozuje aktywność produkcji w przyszłych miesiącach.

NFP – Changes in non-farm payrolls (Zmiany w zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym)(Nfp Changes In Non Farm Payrolls)

Departament Pracy; pierwszy piątek każdego miesiąca, o godz. 8:30 czasu EST, dotyczy danych z poprzedniego miesiąca.

Dane mają przedstawiać zmiany w zatrudnieniu wszystkich płatnych pracowników amerykańskich z pominięciem:

– pracowników administracji rządowej 
– pracowników w gospodarstwach domowych; 
– pracowników organizacji pożytku publicznego pomagających osobom prywatnym; 
– pracowników gospodarstw rolniczych.

Całkowita liczba pracowników zatrudnionych w sektorze pozarolniczym obejmuje około 80% pracowników którzy wytwarzają produkt krajowy brutto Stanów Zjednoczonych. Liczba ta wykorzystywana jest przez decydentów rządowych i ekonomistów do określania stanu gospodarki i przewidywania przyszłych poziomów aktywności gospodarczej. Ma to bardzo znaczący wpływ na sytuację na rynku głównie z powodu dużych odchyleń od prognoz.

MCSI – Michigan Consumer Confidence Index (Indeks nastroju konsumentów Michigan)(Mcsi Michigan Consumer Confidence Index)

Uniwersytet Michigan; pierwszy dzień miesiąca (na temat dancyh z poprzedniego miesiąca).

Badanie nastrojów konsumentów prowadzone przez Uniwersytet Michigan. Indeks staje się coraz bardziej przydatny dla inwestorów. Daje obraz tego, czy konsumenci chcą wydawać pieniądze.

ISM (Institute for Supply Management, Instytut Zarządzania Podażą) Indeks Produkcji(Ism Institute For Supply Management Manufacturing Index)

Instytut Zarządzania Podażą; pierwszy dzień roboczy miesiąca o 10:00 EST (na temat danych z poprzedniego miesiąca).

Raport ISM na temat produkcji oparty jest o dane opracowane na podstawie odpowiedzi udzielanych przez dyrektorów ds. zakupów z ponad 400 firm przemysłowych. Odzwierciedla średnią ważoną 5 głównych obszarów gospodarczych (zamówienia nowych klientów 30%, produkcja 25%, zatrudnienie 20%, zamówienia dostaw 15%, inwentarze 10%). Wartości powyżej 50 punktów wskazują na wzrost aktywności gospodarczej, a poniżej 50 punktów na jej spadek.

GDP – Produkt Krajowy Brutto(Gdp Gross Domestic Product)

BEA (Bureau of Economic Analysis, Biuro Analiz Ekonomicznych); ostatni dzień kwartału, o godz. 8:30 czasu EST, dotyczy danych z poprzedniego kwartału.

Amerykański Departament Handlu publikuje PKB w 3 trybach: z wyprzedzeniem, wstępny i ostateczny. PKB jest pomiarem brutto aktywności rynku. Oznacza wartość pieniężną wszystkich towarów i usług wytwarzanych przez gospodarkę w określonym czasie. Obejmuje to konsumpcję, zakupy rządowe, inwestycje i bilans handlowy. PKB to prawdopodobnie najlepszy wskaźnik stanu gospodarki danego kraju. Zwykle jest mierzony w skali rocznej, ale podawane są również statystyki kwartalne.

Departament Handlu podaje „raport z wyprzedzeniem” w ostatnim dniu każdego kwartału. Następnego miesiąca publikowany jest „raport wstępny”, a kolejnego „ostateczny”. Najnowsze dane PKB mają stosunkowo duży wpływ na sytuację na rynkach. PKB obrazuje tempo rozwoju (lub regresu) gospodarki danego kraju.

Spotkanie FOMC (Federal Open Market Committee, Federalny Komitet Wolnego Rynku)(Fomc Meeting Federal Open Market Committee)

Spotkanie przedstawicieli amerykańskich Banków Federalnych odbywa się 8 razy w roku. Decyzja o podstawowej stopie procentowej jest publikowana podczas każdego spotkania (około godz. 14:15 czasu EST).

FED (System Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych) jest odpowiedzialny za amerykańską politykę pieniężną, kontrolowanie banków, zapewnianie obsługi instytucji państwowych i obywateli oraz zapewnienie utrzymania stabilności finansowej państwa. Na terenie Stanów Zjednoczonych jest 12 regionów Fed (każdy obejmuje kilka stanów) reprezentowanych podczas spotkania przez regionalnych komisarzy. Stopa procentowa waluty w praktyce jest ceną pieniądza. Im wyższa stopa procentowa waluty tym więcej osób będzie skłonnych do zatrzymania waluty, kupowania jej i tym samym wzmacniania jej wartości. Jest to bardzo ważny wskaźnik wpływający na poziom inflacji i bardzo ważny czynnik kształtujący rynek. Przywiązuje się dużą wagę do ogłoszeń FOMC, jednak treść decyzji podejmowanych podczas spotkania (i publikowanych 2 tygodnie później) jest niemal równie ważna dla inwestorów rynkowych.

Raport o sytuacji zatrudnienia(Employment Situation Report)

Biuro Pracy i Statystyki; pierwszy piątek każdego miesiąca, o godz. 8:30 czasu EST, dotyczy danych z poprzedniego miesiąca.

Raport jest miesięcznym wskaźnikiem, składającym się z dwóch głównych części. Jedna część opisuje bezrobocie i nowe miejsca pracy, podaje stopę bezrobocia i zmianę jej wartości. Drugą część stanowią informacje dotyczące m.in. średnich tygodniowych godzin pracy i stawek godzinowych. Takie dane są istotne dla określenia sytuacji na rynku pracy, mającej wpływ na inflację. Departament analizuje informacje z 250 regionów Stanów Zjednoczonych i podaje dane z wszystkich większych sektorów przemysłu. Ten wskaźnik jest jednym z najdokładniej śledzonych wskaźników przez rynki finansowe. Raport niemal zawsze wpływa na zachowania rynków. Inwestorzy cenią sobie fakt, że informacje dotyczące zatrudnienia podane w raporcie są bardzo aktualne, zaledwie z ubiegłego tygodnia. Raport jest jednym z najlepszych źródeł informacji o stanie gospodarki.

Raport o zatrudnieniu(Employment Report)

Departament Pracy; pierwszy piątek każdego miesiąca, o godz. 8:30 czasu EST, dotyczy danych z poprzedniego miesiąca.

Dane są zbierane za pomocą sondażu w 375 000 firm i 60 000 gospodarstw domowych. Raport stanowi przegląd: liczby nowych miejsc pracy utworzonych lub zlikwidowanych w gospodarce, przeciętnej stawki za godzinę oraz przeciętnego tygodnia pracy. Raport jest uważany za jedną z najważniejszych publikacji ekonomicznych, zarówno ze względu na ujawnianie nowych aktualnych informacji jak i przekazywanie rzeczywistego obrazu stanu gospodarki. Ponadto raport oddzielnie przedstawia sytuację w różnych sektorach (produkcja, usługi, budownictwo, przemysł wydobywczy, sektor publiczny itp.).

CPI – Consumer Price Index (Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych); Core-CPI(Cpi Consumer Price Index Core Cpi)

Biuro Pracy i Statystyki; Około 20-go dnia każdego miesiąca, o godz. 8:30 czasu EST, dotyczy danych z poprzedniego miesiąca.

Indeks CPI jest najczęściej stosowanym wyznacznikiem inflacji i jest uważany za wskaźnik skuteczności polityki rządu. Indeks CPI jest ceną koszyka towarów i usług konsumpcyjnych śledzonych z miesiąca na miesiąc (z pominięciem podatków). Wzrost wskaźnika CPI, uważanego za bardzo ważny czynnik kształtujący rynek, oznacza inflację. Core-CPI (indeks CPI z pominięciem cen żywności i energii, pozycji wydatków podlegających sezonowym wahaniom) jest bardziej skrupulatnym pomiarem ogólnych cen.

CCI – Consumer Confidence Index (Indeks Zaufania Konsumentów)(Cci Consumer Confidence Index)

Conference Board; ostatni wtorek każdego miesiąca, o godz. 10:00 czasu EST, dotyczy danych z bieżącego miesiąca.

Indeks CCI jest sondażem opierającym się na próbie 5 000 amerykańskich gospodarstw domowych sprawdzającym zaufanie konsumentów na podstawie pensji, stóp procentowych i siły nabywczej. Fed opiera się na tym wskaźniku podczas ustalania stóp procentowych; ma duży wpływ na zmiany na rynku.