Płyną dotacje na „Mój Prąd”

795

Zakończyliśmy prace legislacyjne związane z programem „Mój obecny” i możesz teraz składać wnioski. Mam nadzieję, że jego wdrożenie będzie silnym impulsem do dalszego rozwoju energetyki rozproszonej – powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski podczas konferencji prasowej, na której wraz z ministrem środowiska Henrykem Kowalczykiem ogłosił rozpoczęcie programu. Wydarzenie odbyło się w Warszawie 30 sierpnia 2019 r.

Program współfinansowania instalacji fotowoltaicznych w Polsce – „Mój prąd” został przygotowany przez Ministerstwo Energii we współpracy z Ministerstwem Środowiska i ogłoszony 23 lipca 2019 r. Przez premiera Mateusza Morawieckiego podczas wspólnej konferencji.

Głównym celem programu jest zwiększenie produkcji energii z mikro-źródeł fotowoltaicznych, a jego budżet wynosi 1 mld PLN. Współfinansowanie pokrywa do 50% kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż 5000 PLN. Obsługiwane są instalacje z zainstalowaną mocą 2-10 kW. Program skierowany jest do gospodarstw domowych.

My Electricity to kolejny program, dzięki któremu dajemy Polakom możliwość poprawy efektywności energetycznej gospodarstw domowych, co przełoży się nie tylko na oszczędności finansowe, ale także na korzyści dla środowiska – wyjaśnił minister środowiska Henryk Kowalczyk.

Podpisane rozporządzenie kończy prace legislacyjne nad programem i możliwe będzie złożenie odpowiednich wniosków. Zostaną one opublikowane na stronach internetowych Ministerstwa Energii, Ministerstwa Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jeśli wnioskodawca otrzymał finansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu, nie może ubiegać się o ponowne wsparcie w ramach programu „Mój obecny”;

• Instalacja fotowoltaiczna obejmuje panele fotowoltaiczne z niezbędnym wyposażeniem;

• Beneficjentem programu jest osoba fizyczna, która jest stroną umowy przyłączeniowej;

• Wnioski o dofinansowanie będą składane w formie papierowej. Mogą być wysyłane na przykład pocztą, kurierem lub osobiście przesyłane do NFOŚiGW;

• Kwalifikowalność kosztów od 23/07/2019 (datą wydatku jest data płatności faktury);

• Projekt nie może zostać zakończony (instalacja połączona przez OSD) przed zaproszeniem do składania wniosków, natomiast projekt musi zostać zakończony w momencie składania wniosku o dofinansowanie. Oznacza to, że wnioski można składać po zakupie i instalacji instalacji fotowoltaicznej, podpisaniu dwustronnej umowy z dystrybutorem energii i zainstalowaniu licznika dwukierunkowego (co jest równoznaczne z zakończeniem inwestycji);

• Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie, który po zatwierdzeniu staje się umową o dofinansowanie i wnioskiem o płatność;

• Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć: fakturę na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnego kompleksowa umowa (wzór dokumentu zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem naboru na stronie internetowej NFOŚiGW);

• Współfinansowanie może zostać przyznane tylko na nowe urządzenia (wyprodukowane nie później niż 24 miesiące przed instalacją);

• Projekt nie może dotyczyć wzrostu mocy już zainstalowanej instalacji PV;

• Beneficjent jest zobowiązany wyrazić zgodę na ewentualną kontrolę instalacji w ciągu 3 lat od daty wypłaty dotacji;

• Beneficjent jest zobowiązany do wyrażenia zgody na przetwarzanie i publikację jego danych osobowych (imię, nazwisko, miejsce, zdolność instalacji);

• Nie przewiduje się stosowania zabezpieczeń do przyznanego finansowania.