Wstęp do FOREX

1745

DŹWIGNIA FINANSOWA 

Dźwignia to użycie pożyczonego kapitału w celu zwiększenia potencjalnego przychodu. Dokonywanie transakcji przy użyciu dźwigni oznacza, iż można handlować kwotami większymi niż stan danego rachunku, który spełnia tylko funkcję depozytu. Znaczne użycie dźwigni może o wiele zwiększyć potencjalny przychód, ale także znacznie powiększyć potencjalne straty.

Dźwignię określa się jako stosunek, np. 200:1. Oznacza to, iż kupiec może dokonać transakcji kwotami 200 razy wyższymi niż suma na jego rachunku depozytowym. Jeśli  posiadamy  $1,000 na rachunku, oznacza to, iż możemy zawierać transakcje warte $200,000.

DEPOZYT

Depozyt można wyliczyć według wzoru:
Depozyt zabezpieczający = wartość zlecenia / dźwignia * kurs pary walutowej
lub
Depozyt zabezp. = wartość zlecenia * wymagany depozyt(%)* kurs

Przykład:
200 tys. EUR  / (200:1) * 1.50 USD = 1500 USD
lub
200 tys. EUR   * 0.5%   * 1.50 USD = 1500 USD

LOT

Lot jest standardową jednostką określającą wolumen transakcji. W transakcjach na rynku Forex standardowym rozmiarem lota jest 100 tysięcy jednostek waluty bazowej (np. 100 tys. EUR).

Rozróżniamy jeszcze mini loty i mikro loty:
Mini lot = 10 tys. jednostek waluty (np. 10 tys. AUD)
Mikro lot = 1000 jednostek waluty (np. 1000 CHF)

PIPS

Pips to najmniejsza wartość w kwotacji waluty. Dla większości par walut pips stanowi 1/10.000 (0,0001) kwotowanej waluty.
Np. 1.3501, 4.3432
W parach jena japońskiego, pip odnosi się 1/100 (0.01) kwotowanej waluty.
Wartość 1 pipsa dla otwartej pozycji można wyliczyć wg wzoru: Wartość 1 pipsa = wartość zlecenia* minimalny krok notowania

Przykład:
Pozycja 10 tys. EUR/USD
Wartość 1 pipsa = 10 tys. EUR * 0.0001 USD = 1 dolar

Ruch o 1 pips powoduje wzrost (spadek) naszego salda o 1 dolar
Pozycja 130 tys. EUR/PLN
Wartość 1 pipsa = 130 tys. EUR * 0.0001 PLN = 13 PLN

Ruch o 1 pips powoduje wzrost (spadek) naszego salda o 13 PLN

SPREAD

Każde kwotowanie zawiera dwie ceny: kupna (Bid) i sprzedaży (Ask). Różnica między nimi stanowi spread transakcyjny, jest kosztem otwarcia i zamknięcia pozycji.

KONTRAKTY CFD

CFD (ang. Contract for difference) – Kontrakt Różnic Kursowych.

Instrument finansowy pozwalający zarabiać na wzrostach i spadkach wartości danego aktywa (np. złota lub indeksu S&P 500) wykorzystując mechanizm dźwigni finansowej. Przedmiotem kontraktu jest różnica między wartością danego aktywa w momencie otwierania i zamykania pozycji.

Przykład 1:
Inwestor zamierza zarobić na oczekiwanym wzroście wartości indeksu S&P 500. W tym celu zawiera transakcję kupna 10 CFD.

Cena (t1) = 1000 USD
Ilość kontraktów CFD (minimum 1) = 10
Wartość pozycji (t1) = 1000*10=10000 USD
Dźwignia 100:1 (depozyt 1%)
Depozyt: (10 x 1000)x1% = 100 USD

Po wzroście indeksu do 1100pkt. inwestor zamyka pozycję:

Cena (t2): 1100 USD
Wartość pozycji (t2) = 1100*10=11000 USD
Zysk nominalny =wartość pozycji(t2)-wartość pozycji (t1)= 11000-10000 =1000 USD
Zysk w relacji do depozytu (%) = 1000/100=1000%

Przykład 2:
Kupno złota
Inwestor zamierza zarobić na oczekiwanym wzroście cen złota. W tym celu zawiera transakcję kupna kontraktów CFD na 20 uncji złota (1 kontrakt CFD opiewa na 1 uncję złota).

Cena (t1):   1200 USD
Ilość kontraktów:   20
Dźwignia:   100:1 (depozyt =1%)
Depozyt:   (1200 x 20)x1% = 240 USD

Po wzroście ceny kontraktów CFD na złoto do 1250 USD inwestor zamyka pozycję:

Cena (t2):   1250 USD
Zysk nominalny:   (1250 – 1200) x 20 = 1000 USD
Zysk do depozytu (%):  1000/240 =417%

Dźwignia finansowa działa w obie strony

Kupno indeksu S&P 500 – przykład straty z pozycji długiej

Inwestor zamierza zarobić na oczekiwanym wzroście wartości indeksu S&P 500. W tym celu zawiera transakcję kupna 10 CFD, po 1190 USD w pobliżu wsparcia. Wystawia zlecenie stop loss na poziomie 1180 USD.

Cena (t1):   1190 USD
Ilość kontraktów CFD:   10
Dźwignia:   100:1 (depozyt 1%)
Depozyt:   (10 x 1190)x1% = 119 USD

Po spadku indeksu do 1180pkt. (przełamanie ważnego wsparcia) inwestor zamyka pozycję realizując stratę:

Cena (t2):   1180 USD
Strata nominalna:   (1180 – 1190) x 10 = -100 USD
Strata do depozytu (%):  100/119=84%

Inwestycje bez dźwigni finansowej

Kontrakty CFD umożliwiają grę z wykorzystaniem dźwigni (100:1, 50:1, 20:1). Oznacza to, że mając na rachunku zaledwie 1000 PLN można zawierać transakcje o wartości 100, 50 i 20 razy większej niż stan naszych środków. Można też grać na kontraktach (na walutach też) bez wykorzystania dźwigni. Ponosimy wtedy takie samo ryzyko jak na rynku kasowym.

Depozyt musi być tak dobrany aby wartość transakcji była równa naszej gotówce na platformie.

Przykład:
Kontrakty CFD na indeks S&P500 notowane są po 1500pkt. (wartość kontraktu 1500 USD),
Dźwignia 100:1, stan środków na rachunku 5000 USD.

Wielkość maksymalnego depozytu (wolne środki / dźwignia): 

Wielkość maksymalnego depozytu = 5000/100=50 USD
Dla jednego kontraktu CFD depozyt wyniesie 1500/100=15 USD.
Możemy otworzyć 3 kontrakty (50/15=3.33) po cenie 1500 USD.
Pod 3 CFD łączny depozyt wyniesie 45 USD.