Znaczenie giełdy w gospodarce

2977

„System finansowy jest mechanizmem współtworzenia i przepływu siły nabywczej między niefinansowymi podmiotami gospodarczymi, który obejmuje: instrumenty finansowe, rynki finansowe, instytucje finansowe oraz zasady określające ich funkcjonowanie”

Rozwój systemu finansowego spowodowany był rozwojem pieniądza i pojawieniem się podmiotów, które chcą dostarczać nadwyżki pieniężne podmiotom doświadczającym niedoboru funduszy. W ten sposób powstają różne przepływy kapitału między podmiotami gospodarczymi (gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa i państwo).

Przepływy kapitału mają ogromne znaczenie dla funkcjonowania każdej gospodarki. Przede wszystkim stanowią one istotę mobilności kapitału, która jest niezbędna, aby każda gospodarka mogła dostosować się do zmieniających się warunków ekonomicznych. Ponadto międzynarodowe przepływy pieniężne dają możliwość zaspokojenia popytu kapitałowego w różnych krajach. Fakty te sprawiają, że istnienie skutecznych mechanizmów zapewniających przepływy kapitału jest jednym z warunków dobrego funkcjonowania gospodarki każdego kraju. Międzynarodowe przepływy kapitału mogą odbywać się na dwa sposoby: przez system bankowy i przez giełdę, w której giełdy, które są miejscem obrotu różnymi instrumentami finansowymi, odgrywają szczególną rolę. Dlatego funkcjonowanie giełdy, tj. spełnianie podstawowych funkcji publicznego rynku kapitałowego, jest ważne dla przepływów kapitału i rozwoju gospodarek w perspektywie krajowej i globalnej.

W wielu krajach giełdy są bardzo ważnym składnikiem istniejących systemów finansowych. Systemy finansowe bez płynnych i wydajnych giełd papierów wartościowych nie mogłyby funkcjonować skutecznie, a tym samym przyczyniać się do ogólnego rozwoju krajów i gospodarki światowej jako całości. Giełdy finansowe są obecnie jednym z najważniejszych rynków zorganizowanych, na których codziennie handluje się wieloma instrumentami finansowymi. Instrumenty tysięcy spółek są przedmiotem obrotu na giełdach, w tym największych korporacji w skali globalnej. W nowoczesnej gospodarce wolumen obrotu instrumentami finansowymi jest znacznie wyższy niż wolumen obrotu wszystkimi fizycznymi produktami i usługami, co dodatkowo zwiększa rolę, jaką odgrywają dziś giełdy papierów wartościowych i system finansowy w globalnej gospodarce.