Bezpieczeństwo kapitału

Fundusze inwestycyjne

1638

Papiery wartościowe, w kontekście finansowym, to certyfikaty lub inne instrumenty finansowe, które mają wartość pieniężną i mogą być przedmiotem obrotu na giełdzie papierów wartościowych.

Papiery wartościowe są zazwyczaj klasyfikowane jako instytucje finansowe, takie jak akcje i dłużne papiery wartościowe, takie jak obligacje i obligacje. Sprzedaż papierów wartościowych inwestorom jest jednym z głównych sposobów, w jaki spółki notowane na giełdzie mogą pozyskiwać kapitał na potrzeby swojej działalności gospodarczej.

W Polsce Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór nad transakcjami papierami wartościowymi, działalnością doradców finansowych i inwestycyjnych oraz obrotem funduszami inwestycyjnymi w celu zapobiegania oszustwom i celowemu wprowadzaniu w błąd.