Absolute Return

Inwestycje na Giełdzie

1388

Absolute Return lub po prostu bezwzględna stopa zwrotu to miara zysku lub straty portfela inwestycyjnego wyrażona jako procent zainwestowanego kapitału. Przymiotnik „absolutny” stosuje się w celu podkreślenia różnicy między względnymi miarami zwrotu często stosowanymi przez długoterminowe fundusze akcyjne, które nie mogą uczestniczyć w krótkiej sprzedaży.

Działalność funduszu hedgingowego określana jest przez absolutne stopy zwrotu. W przeciwieństwie do tradycyjnych zarządzających aktywami, którzy próbują śledzić i osiągać lepsze wyniki niż benchmark (indeks referencyjny, taki jak Dow Jones i S&P 500), zarządzający funduszami hedgingowymi stosują różne strategie, aby osiągnąć dodatnią stopę zwrotu bez względu na kierunek i wahania rynków kapitałowych. Jest to jeden z powodów, dla których fundusze hedgingowe nazywane są alternatywnymi instrumentami inwestycyjnymi.

Funduszami absolutnej stopy zwrotu zazwyczaj mają w swoich portfelach krótką sprzedaż, dźwignię i wysokie obroty.