Amerykański Urząd Skarbowy

1718

Amerykański Urząd Skarbowy –  Internal Revenue Service (IRS)

Działający z ramienia rządu federalny (krajowy) urząd skarbowy odpowiedzialny za pobór podatków dochodowych w USA, który podlega pod Departament Skarbu Państwa.

Alternatywny podatek minimalny

Podatek wprowadzony na mocy przepisów amerykańskiej Ustawy o Reformie Podatkowej (z 1986) w celu zapewnienia, by osiągające wysokie dochody osoby, przedsiębiorstwa i instytucje powiernicze płaciły co najmniej pewną minimalną kwotę podatku, niezależnie od przysługujących im odliczeń podatkowych, ulg podatkowych i zwolnień podatkowych. Działa to w ten sposób, że pewne pozycje podlegające preferencyjnemu traktowaniu podatkowemu dodaje się z powrotem do skorygowanego dochodu brutto. Choć szerokie korzystanie z ulg i zwolnień podatkowych jest zgodne z prawem, społeczne poczucie sprawiedliwości poczytywało za zniewagę sytuację, w której bogaci potrafili całkowicie unikać podatków. Alternatywny podatek minimalny ma zastosowanie w przypadkach, gdzie występuje duża liczba indywidualnych zwolnień z płatności podatków stanowych i lokalnych, duża liczba różnych pozycji odliczeń, wydatków na opiekę zdrowotną lub programów opcji na akcje. Amerykański AMT jest wytworem „szatańsko przebiegłego” kodeksu podatkowego, dzięki któ- remu przeciętne amerykańskie gospodarstwo domowe poświęca 26 godzin w roku na wypełnienie deklaracji podatkowych („The Economist”, 5 kwietnia 2006, s. 48).

Amerykańska Rada Standardów Rachunkowości Finansowej

Organ nadzorujący przestrzeganie standardów rachunkowości w Stanach Zjednoczonych, upoważniony do regulowania treści GAAP (tj. amerykańskich standardów rachunkowości). Uprawnienia FASB zatwierdzone są przez publiczny organ regulacyjny, amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd. Jego wiarygodność opiera się na reprezentowaniu różnych stron zainteresowanych sprawozdawczością finansową (organizacji zawodowych zrzeszających biegłych rewidentów, naukowców, instytucji finansowych i liderów branżowych). Ponieważ Stany Zjednoczone są krajem o największym na świecie rynku kapitałowym, FASB posiada znaczne wpływy w skali globalnej. Jednak ze względu na poważne skandale księgowe w Ameryce, każda organizacja związana ze sprawozdawczością finansową – w tym FASB – jest obecnie pod dużą presją i baczną obserwacją. Jedną z dyskutowanych kwestii jest niezależność FASB. W chwili obecnej, część członków rady nadzorującej FASB to przedstawiciele grup branżowych, a środki na finansowanie FASB pochodzą z firm audytorskich, sektora przedsiębiorstw i grup finansowych. Reformatorzy pragną zwiększyć niezależność FASB przez uzyskanie finansowania od rządu, co z kolei wiązać się będzie z obowiązkowymi opłatami nałożonymi na spółki i firmy księgowe. Inną dyskutowaną kwestią są wprowadzone przez FASB sformalizowane (oparte na szczegółowych przepisach) standardy rachunkowości (obejmujące cały zbiór szczegółowych regulacji zawartych w „stanowiskach”, „interpretacjach”, „biuletynach technicznych”, „streszczeniach” itp.). Ich skuteczność jest kwestionowana przez porównanie ze standardami opartymi na podstawowych zasadach rachunkowości. Porównaj z RMSR; patrz również Zespół ds. Bieżących Kwestii Księgowych (USA) i harmonizacja.