Zysk niepodzielony

1817

Zysk niepodzielony

Część zysku netto, która nie została wypłacona akcjonariuszom w formie dywidend, lecz zatrzymana w przedsię- biorstwie (zwana również zyskiem z lat ubiegłych). Choć inwestorzy lubią otrzymywać dywidendy (patrz wycena przedsiębiorstwa według modelu wzrostu dywidendy), reinwestycja części wypracowanego zysku w przedsiębiorstwo jest konieczna dla sfinansowania wydatków inwestycyjnych i kapitału obrotowego, niezbędnych dla wspierania wyższego poziomu sprzedaży.