CAMEL

1471

CAMEL

Zabieg mnemoniczny w języku angielskim, ułatwiający pracownikom nadzoru i agencji ratingowych – szczególnie w USA – zapamiętanie kryteriów oceny wyników i zdrowia banku komercyjnego. CAMEL to zintegrowane spojrzenie na sytuację banku pod względem:

  1. Capital adequacy – adekwatności kapitałowej,
  2. Asset quality – jakości aktywów
  3. Management capability – umiejętności kierownictwa,
  4. Earnings quality and sustainability – wiarygodności i trwałości zysków
  5. Liquidity demands vs. resources – zapotrzebowania na płynność w porównaniu z zasobami.

Zaletą tej wieloaspektowej oceny jest możliwość uchwycenia czynników innych niż ilościowe, szczególnie umiejętności kierownictwa. Natomiast jej wady to niedostatek obiektywizmu oraz konieczność skorzystania z wykwalifikowanego personelu, który będzie w stanie ocenić, co faktycznie dzieje się w banku. Skondensowaną wersją oceny CAMEL jest CAEL – system, w którym rezygnuje się z niełatwej oceny kierownictwa, niemożliwej do przeprowadzenia bez bezpośredniego kontaktu z zarządem. Ocena CAEL umożliwia badanie banku „z oddali”, z wykorzystaniem przekazanych przez niego informacji dla nadzoru. Jeśli nadzór wykryje coś podejrzanego lub stwierdzi pogorszenie sytuacji, może wkroczyć do akcji, przeprowadzając inspekcję na miejscu. Podejście regulacyjne oparte na ryzyku pozwala na lepsze wykorzystanie zasobów nadzoru w sytuacji, w której kontrolować trzeba wiele banków.