Fundusz tonący

735

Fundusz tonący, fundusz nagromadzony i odłożony przez korporację lub agendę rządową w celu okresowego wykupu obligacji, skryptów dłużnych i akcji uprzywilejowanych. Fundusz jest gromadzony z zysków, a wpłaty do funduszu mogą być dokonywane na podstawie stałego procentu niespłaconego długu lub stałego procentu zysków. Fundusze tonące są zarządzane oddzielnie od funduszy obrotowych przedsiębiorstwa przez firmę powierniczą lub powiernika funduszu tonącego.

Fundusze te mogą być wykorzystane do natychmiastowego wycofania obligacji, dla których fundusz został utworzony; jednakże w większości przypadków administratorzy funduszy tonących wybierają oszczędzanie poprzez inwestowanie funduszu w konserwatywne obligacje zakupione na otwartym rynku. Przychody z tych inwestycji są następnie dodawane do funduszu; na przykład, 1 000 000 USD może być dodane do funduszu tonącego po koszcie tylko 500 000 USD, jeśli obligacje mogą być zakupione z 50-procentowym dyskontem do wartości nominalnej. Celem funduszu tonącego jest zapewnienie inwestorów, że została utworzona rezerwa na spłatę obligacji w terminie zapadalności.