Wykup obligacji na otwartym rynku

1093

Wykup obligacji to pełna spłata kwoty głównej (kwoty zainwestowanej) oraz wszelkich dotychczas należnych odsetek.

Obligacje są zazwyczaj wykupywane w terminie od roku do kilkudziesięciu lat. Przyjęto podział obligacji na następujące kategorie:

  • krótkoterminowe – ich termin wykupu wynosi od roku do pięciu lat,
  • średnioterminowe – okres zapadalności od pięciu do dziesięciu lat,
  • długoterminowe – o okresie zapadalności powyżej dziesięciu lat.

Wykup obligacji na otwartym rynku

Wykup obligacji na otwartym rynku – wcześniejszy wykup obligacji pozostających w obrocie poprzez ich zakup na rynku, a następnie umorzenie zobowiązania. Wykorzystuje się to, gdy pożyczkobiorca ma nadmiar funduszy przekraczający kwotę jego zobowiązań na nakłady inwestycyjne oraz dywidendy do wypłacenia. Wcześniejsza spłata zadłużenia pozwala oszczędzić na płatności odsetek w przyszłości. Poza tym jeśli papier dłużny jest w obrocie po niższych cenach rynkowych, może przynieść zysk arbitrażowy.

Termin ustalania praw do wykupu i koniec obrotu obligacjami

Zgodnie ze standardem obligacji obowiązującym na rynku Catalyst, data wykupu powinna przypadać na ostatni dzień ostatniego okresu odsetkowego. Jeżeli data wykupu przypada na dzień wolny od pracy, wykup powinien nastąpić w najbliższym dniu roboczym po tym dniu. Dni robocze na rynku Catalyst definiuje się jako dni, w których Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. prowadzi bieżącą działalność.

Dzień ustalenia prawa do wykupu, zgodnie ze standardami rynku Catalyst, przypada na szósty dzień roboczy przed dniem wykupu. W związku z rozliczeniem transakcji obligacjami w ciągu dwóch dni roboczych od daty transakcji, za ostatni dzień obrotu danej serii obligacji przyjmuje się dzień ustalony przez giełdę w porozumieniu z emitentem, nie później jednak niż na ósmy dzień roboczy przed dniem wykupu.

Terminowy wykup obligacji

W przypadku terminowego wykupu obligacji, posiadacz otrzymuje od emitenta kwotę równą wartości nominalnej obligacji i odsetkom za ostatni okres odsetkowy. W przypadku obligacji zerokuponowych, kwota wykupu jest ograniczona wyłącznie do wartości nominalnej obligacji. W wyjątkowych przypadkach, kwota wykupu może różnić się od nominału obligacji, tak jest na przykład w przypadku obligacji kumulujących odsetki.

W momencie wykupu, obligacje podlegają wykupowi.

Opóźnienie w wykupie obligacji przez emitenta

Jak pokazuje praktyka rynkowa, istnieją przypadki, w których emitent nie wykupuje obligacji w zakładanym terminie wykupu. W takim przypadku, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, obligatariuszowi przysługują odsetki ustawowe – o ile strony nie uzgodniły inaczej, tj. o ile warunki emisji nie przewidują innego sposobu rekompensaty dla wierzyciela w przypadku opóźnienia w wykupie.