Harmonizacja standardów rachunkowości

2126

Harmonizacja standardów rachunkowości

Wysiłki zmierzające do opracowania powszechnej wersji standardów rachunkowości, która znalazłaby zastosowanie na całym świecie. Poprawa porównywalności wyników finansowych przedsiębiorstw przyczyniłaby się wówczas do zwiększenia międzynarodowych przepływów kapitałowych. Instytucjonalnego wsparcia idei harmonizacji udziela Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych oraz Komitet ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, dążące do opracowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, które zostałyby zaakceptowane przez najważniejsze na świecie organy regulujące obrót papierami wartościowymi.

Harmonizacja wymaga osiągnięcia zbieżności na wielu płaszczyznach. W kwestii standardów istnieje istotny rozdźwięk między anglosaską tradycją księgową, kładącą nacisk przede wszystkim na interesy inwestorów, a standardami bardziej ukierunkowanymi na zaspokojenie potrzeb organów podatkowych i wierzycieli/kredytodawców. Największą z przeszkód do pokonania jest być może rozbieżność między standardami międzynarodowymi, a amerykańskimi ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości, które – biorąc pod uwagę wielkość i dynamikę amerykańskiego rynku kapitałowego – są ogólnie uwa- żane za najlepsze. Ponieważ na amerykańskim rynku papierów wartościowych notowanych jest bardzo wiele spółek z całego świata (na ręce amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd składa sprawozdania ponad 1000 spółek z ponad 50 krajów), znalezienie możliwego do przyjęcia kompromisu z amerykańskimi standardami rachunkowości stanowi największe wyzwanie.

Tabela 1. Pojęcie harmonizacji i standaryzacji rachunkowości
Pojęcie harmonizacji i standaryzacji rachunkowości