IDM – komentarz do komunikatu ESMA dot. interwencji produktowej na rynku CFD

677

W nawiązaniu do dzisiejszego komunikatu ESMA dot. stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego w odniesieniu do krajowej interwencji produktowej na rynku CFD przesyłam poniżej komentarz:

Stanowisko Izby Domów Maklerskich do komunikatu ESMA z dnia 30.07.2019

 Izba Domów Maklerskich z aprobatą przyjęła opublikowane przez ESMA stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego, która wskazała potrzebę dostosowania unijnych rozwiązań do realiów krajowych na poziomie krajowej interwencji. Stanowisko KNF prezentowane do ESMA zawiera, między innymi, rozwiązania wspólnie wypracowane z Izbą Domów Maklerskich. Rozwiązania te mają na celu ochronę klientów detalicznych przy zachowaniu konkurencyjności krajowej branży maklerskiej.

Wprowadzenie innych rozwiązań ESMA niż zaprezentowane w stanowisku KNF może doprowadzić do marginalizacji części rynku finansowego w Polsce na korzyść zagranicznych podmiotów. Ostateczne decyzje dot. zakresu wprowadzenia interwencji ESMA należą do kompetencji krajów członkowskich.

Ostatnie miesiące na rynku w wielu aspektach pokazały brak skuteczności działania interwencji produktowej ESMA. Ujawniła ona ryzyka arbitrażu regulacyjnego, odpływu klientów do podmiotów działających poza UE i osłabiła krajowe firmy maklerskie, które nie mogą konkurować ofertą z zagranicznymi firmami. Po kilku miesiącach obowiązywania interwencji, zmniejszyła się wyraźnie liczba aktywnych inwestorów i wolumen ich obrotu. Obroty na instrumentach CFD spadły średnio o 50% w pierwszych miesiącach obowiązywania interwencji. Wzrost obrotów i liczby aktywnych inwestorów notują natomiast firmy z krajów nieobjętych interwencją produktową ESMA. Z krajowego rynku uciekli najbardziej aktywni klienci, którzy nie byli w stanie skalibrować swoich strategii do nowych wymogów. Dalsze ograniczenie konkurencyjności krajowej branży naraża krajowych klientów na większe ryzyka inwestycyjne związane z korzystaniem z oferty podmiotów, które nie są pod nadzorem KNF. Przykłady z innych rynków pokazują także, że zbyt daleko idące regulacje skłonią inwestorów do zainteresowania się znacznie bardziej ryzykownymi rynkami, np. kryptowalutami.

Niektórzy nadzorcy największych rynków CFD widzą ten problem i podejmują działania mające na celu ochronę rynku i poprawę bezpieczeństwa klienta detalicznego, poprzez poprawę warunków transakcyjnych dla inwestorów. Cypryjski nadzorca zaproponował wprowadzenie nowej kategorii klienta, podobnej do rozważanego przez polski KNF kategorii tzw. klienta doświadczonego. Rynek cypryjski to największy rynek CFD w Europie i główny konkurent naszego rynku. Krajowe domy maklerskie także postulują o kalibrację unijnych rozwiązań do realiów polskiego rynku finansowego. W Polsce wprowadzenie nowej kategorii klienta również mogłoby być odpowiedzią na nasilające się zjawisko migracji krajowych klientów do brokerów poza UE.