Portfel Inwestycyjny: Czym jest? Jak zbudować portfel?

1579

Portfel inwestycyjny to zbiór aktywów finansowych lub rzeczowych, które stanowią formę inwestycji dla inwestora. Składnikami portfela inwestycyjnego mogą być: gotówka, lokaty bankowe terminowe i depozyty w funduszu, akcje, obligacje, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, nieruchomości, złoto, antyki, dzieła sztuki, kamienie szlachetne itp. Składniki te charakteryzują się różnym poziomem ryzyka inwestycyjnego, różną rentownością, ale także różnym poziomem ich płynności (zbywalności). Dlatego też w praktyce inwestorzy – w zależności od swoich możliwości i preferencji finansowych – tworzą mniej lub bardziej zróżnicowane portfele inwestycyjne. Bardzo często jednak specjaliści inwestycyjni zalecają dywersyfikację (dywersyfikację składu aktywów) portfela inwestycyjnego, co znacznie zmniejsza ryzyko inwestycyjne.

Dobrze zaprojektowany portfel inwestycyjny powinien być dostosowany do aktualnej sytuacji gospodarczej. Kryzys powinien zachęcić nas do inwestowania w bezpieczniejsze aktywa. Musimy jednak pamiętać, że w przypadku ożywienia na rynku powinniśmy szybko reagować i zmienić strategię inwestycyjną na bardziej otwartą i dynamiczną. Budując portfel inwestycyjny, powinniśmy brać pod uwagę nie tylko poziom ryzyka poszczególnych inwestycji, ale także związane z tym stopy zwrotu z tych inwestycji.

Jak zbudować portfel inwestycyjny?

Inwestowanie nie jest sprintem, ale maratonem, więc trudno przecenić rolę dokładnego planowania. Sugerujemy, czym powinniście się kierować, budując portfel inwestycyjny dostosowany do Waszych potrzeb. Po zapoznaniu się z poniższymi szczegółami, warto udać się do naszego kreatora portfeli, aby dowiedzieć się, jak może wyglądać Twój optymalny portfel inwestycyjny.

Portfel inwestycyjny odpowiedni dla Twojego profilu inwestora

Pozostałe dostępne fundusze można inwestować w bardziej zróżnicowany sposób. Ale ponieważ ludzie różnią się wiekiem, celami inwestycyjnymi, bogactwem i sytuacją osobistą, apetytem na ryzyko i akceptacją w czasie oraz znajomością rynku finansowego, dowiedz się, jakim jesteś inwestorem przed zainwestowaniem czegokolwiek. Można to zrobić wypełniając bezpłatną ankietę, która jest pierwszym krokiem w kierunku budowania portfela inwestycyjnego. Badanie jest stosunkowo krótkie, ale wystarczająco szczegółowe, aby wyróżnić 5 profili inwestorów (konserwatywnych, ostrożnych, stabilnych, zrównoważonych i dynamicznych). Portfel składa się z funduszy inwestycyjnych wybranych zgodnie z profilem inwestora i obejmuje różne proporcje funduszy bezpieczniejszych (np. dłużnych) i akcji. W niektórych przypadkach akcje mogą w ogóle nie istnieć lub stanowić niewielki procent wartości inwestycji. W innych, 60 procent lub więcej inwestycji będzie oparte na akcjach. Różni się również minimalny zalecany horyzont inwestycyjny. Kreator dostępny na platformie KupFundusz.pl pozwoli na łatwe stworzenie internetowego portfela inwestycyjnego. Oczywiście, jeśli chcesz inwestować w aktywa inne niż otwarte fundusze inwestycyjne, portfel funduszy inwestycyjnych będzie tylko częścią całego portfela inwestycyjnego, który powinien charakteryzować się akceptowalnym poziomem ryzyka.

Dywersyfikacja, czyli złota zasada budowy portfela inwestycyjnego

Należy pamiętać, że w przypadku większości inwestycji, w tym najbezpieczniejszych funduszy inwestycyjnych, nie ma pewności osiągnięcia określonej stopy zwrotu, a wyniki historyczne nie są gwarancją przyszłych wyników. Trudno więc mówić o inwestowaniu bez ryzyka, ale można spróbować je zminimalizować. Dlatego też, niezależnie od profilu inwestora i tego, czy inwestuje się tylko w fundusze inwestycyjne czy inne aktywa, należy zapewnić odpowiednią dywersyfikację portfela inwestycyjnego. Pisząc ilustracyjnie – doświadczeni inwestorzy „nie trzymają wszystkich jaj w jednym koszyku”. Wybierając zdywersyfikowane aktywa, masz większą szansę, że nawet jeśli niektóre składniki inwestycji mają niższą niż oczekiwana stopę zwrotu, inne ją zrekompensują. Skuteczna dywersyfikacja to taka, w której poszczególne aktywa są narażone na różne rodzaje ryzyka, a ich ceny nie są silnie skorelowane. Nawet dynamiczni inwestorzy powinni zatem wybierać różne rodzaje funduszy akcji w oparciu o różne branże i indeksy i uzupełniać je innymi instrumentami, takimi jak rynek pieniężny, fundusze surowcowe, inwestujące np. w ropę naftową, metale szlachetne, takie jak złoto, srebro i metale przemysłowe, takie jak miedź i cynk. W przypadku funduszy inwestycyjnych warto również dowiedzieć się, czym jest ich wewnętrzna dywersyfikacja lub jak zróżnicowana i oparta na różnych aktywach jest ich strategia inwestycyjna.

Bądź systematyczny i dbaj o zachowanie struktury portfela inwestycyjnego

Zasada podobna do dywersyfikacji polega na uśrednianiu poprzez regularność zakupów. Inwestowanie nie jest sprintem, jest to maraton, więc zawsze inwestuj w różne aktywa stopniowo, bez względu na to, jak bardzo jesteś przekonany, że teraz jest najlepszy czas na wejście na rynek z dużą ilością kapitału. Poczucie „gór” i „dziur” jest bardzo łatwe do pomylenia. Najbardziej znany inwestor na świecie, Warren Buffet, mówi: „Większość ludzi interesuje się akcjami, gdy ich przyjaciele są już zainteresowani. Jednak najlepszy czas na zainteresowanie giełdą jest wtedy, gdy nikt inny nie jest nią zainteresowany. Nie można kupić tego, co jest popularne i dobrze na tym zarobić. Wskazane jest regularne monitorowanie rynku i własnej inwestycji, ale codzienne sprawdzanie, ile pieniędzy zarobiłeś na poszczególnych aktywach, może zintensyfikować niekorzystne mechanizmy psychologiczne, które zakłócą dokładność Twoich decyzji. Inwestorzy, którzy to robią, traktują składniki portfela jako decyzje jednorazowe, niezależne od całości inwestycji. W rezultacie mogą sprzedawać aktywa, które zbyt szybko lub zbyt wolno tracą wartość, a nie sprzedawać te, które w ogóle tracą wartość. Możesz ograniczyć te mechanizmy, podejmując decyzje nie pod wpływem emocji wywołanych ruchem w górę lub w dół portfela, ale trzymając się swojej strategii. Na przykład, możesz ustawić indywidualne poziomy cen dla każdego z aktywów, po których będziesz je sprzedawać, jeśli, z jednej strony, straci zbyt wiele lub zyska zbyt wiele na wartości. Z kolei należy stopniowo inwestować w nowe fundusze, dbając o utrzymanie przyjętej struktury portfela inwestycyjnego. Nie oznacza to oczywiście, że jego skład nie może się zmieniać w czasie. Jednak zmiany te powinny być dobrze przemyślane i oparte na ewolucji profilu inwestora, a nie na krótkoterminowych wynikach poszczególnych składników portfela inwestycyjnego.