Klient Doświadczony z dźwignią finansową 1:100 !!!

1781

Dowiedz się więcej, jak można otrzymać status Doświadczonego Klienta Detalicznego z dźwignią 1:100!

DOŚWIADCZONY KLIENT DETALICZNY

  
Maks. dźwignia: CFD opartych o pary walutowe (np. EUR/USD)*100:1
Maks. dźwignia: CFD opartych o główne indeksy giełdowe (np. DAX) i złoto100:1
Maks. dźwignia: CFD opartych o towary inne niż złoto (np. ropa) oraz pozostałe indeksy giełdowe10:1
Maks. dźwignia: CFD opartych o kryptowaluty (np. bitcoin)2:1
Ochrona przed saldem ujemnym
Segregacja środków pieniężnych na kontach 
Dostępne rynkiCFD na pary walutowe, indeksy, surowce; akcje, ETF-y oraz kryptowaluty, Akcje, ETF-y

Jakie kryteria należy spełnić aby zostać klientem doświadczonym ?

Dla inwestorów, którzy posiadają już odpowiednie doświadczenie oraz świadomość ryzyka inwestycyjnego, istnieje możliwość złożenia wniosku o nadanie statusu Doświadczonego Klienta Detalicznego.

W celu uzyskania statusu Doświadczonego Klienta Detalicznego, należy spełniać dwa warunki:

1. Klient detaliczny zawarł w ciagu 24 miesięcy:

  • transakcje otwarcia w zakresie CFD o wartości nominalnej stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 50.000 euro* każda, z częstotliwością co najmniej 10 transakcji otwarcia na kwartał w ciągu czterech kwartałów; lub
  • transakcje otwarcia w zakresie CFD o wartości nominalnej stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 10.000 euro* każda, z częstotliwością co najmniej 50 transakcji otwarcia na kwartał w ciągu czterech kwartałów; lub
  • transakcje otwarcia w zakresie CFD o wartości nominalnej łącznie stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 2.000.000 euro*, przy czym klient zawarł co najmniej 40 transakcji otwarcia na kwartał w ciągu czterech kwartałów;

2. Klient detaliczny posiada odpowiednią wiedzę dotyczącą instrumentów pochodnych, w tym CFD, popartą:

  • uzyskaniem odpowiednich certyfikatów zawodowych, w szczególności: Doradcy Inwestycyjnego, Maklera Papierów Wartościowych, Chartered Financial Analyst, Financial Risk Manager, Professional Risk Manager, ACI Dealing Certificate, ACI Diploma, lub odpowiednim wykształceniem kierunkowym; lub
  • odbyciem minimum 50 godzin szkoleń dotyczących instrumentów pochodnych, w tym CFD, potwierdzonych uzyskaniem stosownych certyfikatów lub potwierdzeń wydanych na podstawie weryfikacji wiedzy przez właściwe podmioty przeprowadzające szkolenia, w okresie ostatnich 12 miesięcy; lub
  • potwierdzeniem, że klient ten wykonuje lub wykonywał czynności albo pracuje lub pracował na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku umownego stanowiącego podstawę sprawowania funkcji, przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej zawierania transakcji w zakresie CFD lub innych instrumentów pochodnych.

*równowartość kwot wyrażonych w euro jest ustalana przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu poprzedzającym datę złożenia wniosku przez klienta detalicznego, w którym kurs ten został ogłoszony.

Zobacz także: klient profesjonalny