Jednostka generująca środki pieniężne

1772

Jednostka generująca środki pieniężne

Najmniejsza identyfikowalna grupa aktywów, która „samodzielnie” generuje przepływy pieniężne w ramach ciągłej działalności. CGU może być wydziałem, linią produkcyjną, fabryką, ośrodkiem zysku czy pionem operacyjnym. Zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości, pojęcie jednostki generującej środki pieniężne wykorzystuje się przy teście na utratę wartości przez aktywa. Często trudno jest ocenić utratę wartości jednego składnika aktywów, ponieważ może nie wiązać się z nim żaden konkretny przepływ pieniężny. Z drugiej strony, gdyby zebrać aktywa firmy posiadającej dodatnie przepływy pieniężne, nie można byłoby wskazać konkretnych aktywów, które utraciły wartość. Aby uniknąć odpisu z tytułu utraty wartości aktywów, wartość ekonomiczna (odzyskiwalna) CGU (tj. cena sprzedaży netto nie niższa niż wartość użytkowa, która z kolei równa się wartości bieżącej netto przyszłych przepływów pieniężnych) musi być równa co najmniej wartości bilansowej CGU. Zobacz także utrata wartości firmy.