Majątek

762

Majątek – w prawie cywilnym oznacza aktywa i pasywa. W skład majątku mogą wchodzić długi (będące zobowiązaniami majątkowymi). Majątek jest podstawowym składnikiem działalności gospodarczej, jest. Majątek brutto minus zobowiązania to majątek netto.

Majątek to wszystko, co ma wartość lub jest zasobem wartościowym, który można zamienić na gotówkę. Osoby fizyczne, firmy i rządy są właścicielami aktywów. Dla firmy składnik aktywów czyli majątek może generować przychody lub firma może w jakiś sposób czerpać korzyści z posiadania lub użytkowania tego składnika aktywów.

KLUCZOWE INFORMACJE

  • Majątek jest czymś, co zawiera w sobie wartość ekonomiczną i/lub przyszłe korzyści.
  • Często składnik aktywów może generować w przyszłości przepływy pieniężne, takie jak maszyna, zabezpieczenie finansowe lub patent.
  • Majątek osobisty może obejmować dom, samochód, inwestycje, dzieła sztuki lub artykuły gospodarstwa domowego.
  • W przypadku przedsiębiorstw, majątek jest wykazywany w bilansie i kompensowany ze zobowiązaniami i kapitałem własnym.

Majątek osobisty

Majątek osobisty to rzeczy o obecnej lub przyszłej wartości będące własnością osoby fizycznej lub gospodarstwa domowego. Typowe przykłady aktywów osobistych obejmują:

  • Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, świadectwa depozytowe, rachunki czekowe i oszczędnościowe, rachunki rynku pieniężnego, gotówka fizyczna, bony skarbowe
  • Nieruchomość lub grunt i każda konstrukcja, która jest z nią trwale związana
  • Mienie osobiste – łodzie, przedmioty kolekcjonerskie, wyposażenie domu, biżuteria, pojazdy
  • Inwestycje – renty, obligacje, wartość pieniężna polis na życie, fundusze inwestycyjne, emerytury, plany emerytalne, akcje giełdowe, waluty

Twoja wartość netto jest obliczana poprzez odjęcie zobowiązań od aktywów. Zasadniczo twoje aktywa są wszystkim, co posiadasz, a twoje pasywa są wszystkim, co jesteś winien. Dodatnia wartość netto wskazuje, że Twoje aktywa mają większą wartość niż Twoje zobowiązania; ujemna wartość netto oznacza, że ​​Twoje pasywa przewyższają Twoje aktywa (innymi słowy, jesteś zadłużony).

Majątek firmy

Dla firm majątkiem są rzeczy wartościowe, które podtrzymują produkcję i wzrost. W przypadku firmy aktywa mogą obejmować maszyny, własność, surowce i zapasy – a także wartości niematerialne, takie jak patenty, tantiemy i inna własność intelektualna.

Bilans zawiera wykaz aktywów przedsiębiorstwa i pokazuje, w jaki sposób są one finansowane, czy to poprzez zadłużenie, czy poprzez emisję kapitału. Bilans daje obraz tego, jak dobrze kierownictwo firmy wykorzystuje swoje zasoby.