Narosłe odsetki od obligacji

1637

Narastanie (z łac. ‘wzrost’) reprezentuje dochód/wydatek powstały/poniesiony wraz z upływem czasu, ale jeszcze niewypłacony w gotówce. W przypadku obligacji narosłe i niezapłacone odsetki zwiększają rynkową wartość obligacji. Na przykład inwestor, kupując obligację korporacyjną wartości 1000 dolarów na miesiąc przed terminem wypłaty odsetek, dodaje 8,33 dolara (30 dni/360 x 10% x 1000 dolarów) do wartości bazowej obligacji. W USA obligacje mają zwykle wartość nominalną 1000 dolarów, a odsetki wypłacane są co pół roku. Roczna stopa dochodu jest wyliczana jako dwukrotność stopy 6-miesięcznej (bez uwzględnienia efektu procentu składanego); dla ułatwienia odsetki są wyliczane na podstawie: 12 x 30-dniowe miesiące (aczkolwiek w przypadku amerykańskich bonów skarbowych odsetki wylicza się bardziej precyzyjnie, przyjmując rok jako 365 dni). Na rynkach mię- dzynarodowych odsetki są wypłacane rocznie i mogą uwzględniać niewielką kwotę kapitału (w Wielkiej Brytanii typowa obligacja ma wartość nominalną 100 funtów). Niektóre rynki obligacji włączają narosłe odsetki do ceny transakcyjnej, inne dodają je dopiero po transakcji. Pierwsza z metod znana jest jako „brudna cena”, „cena plus narosłe odsetki” lub „pełna cena”. Różni się ona od częściej podawanej „ceny czystej” lub „liniowej”, przy której kwotowana cena dotyczy tylko kapitału, a odsetki muszą być dodawane oddzielnie.