Kim jest deponent ?

950

Deponent jest podmiotem, który składa w banku depozyt pieniężny lub rzeczowy. Zgodnie z przepisami ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, deponentem jest osoba uprawniona do otrzymania środków pieniężnych gwarantowanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w przypadku ogłoszenia upadłości Banku przez sąd. Zgodnie z ustawą deponentem jest osoba, która złożyła depozyt:

  • osoby fizyczne
  • osoby prawne
  • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
  • szkolne kasy oszczędnościowe
  • świadczenia pracownicze i fundusze pożyczkowe

będący stroną zarejestrowanego (imiennego) rachunku bankowego lub posiadający wierzytelność wobec banku potwierdzoną dokumentem wystawionym przez bank.