Majątek trwały

1280

Majątek trwały spółki są aktywami o znacznej wartości i długim okresie użytkowania. Są one przeznaczone do sprzedaży lub wymagalne i płatne w terminie dłuższym niż 12 miesięcy od daty ich nabycia, depozytu, emisji lub dnia bilansowego.

W skład majątku trwałego firmy wchodzą:

  1. aktywa prawne i niematerialne – np. koncesje, patenty, prawa do wynalazków, licencje itp., czyli wszystkie prawa, które mogą być gospodarczo eksploatowane;
  2. rzeczowy majątek trwały:
    • środki trwałe – ich wartość początkowa przekracza 3,5 tys. zł, a okres użytkowania przekracza 12 miesięcy;
    • środki trwałe w budowie – wszystkie koszty ulepszenia istniejących lub budowy, zakupu lub instalacji nowych środków trwałych do czasu zakończenia prac;
  3. należności długoterminowe – wszystkie należności, których termin wymagalności przekracza 12 miesięcy, z wyłączeniem dostaw usług, towarów i produktów;
  4. nwestycje długoterminowe – komponenty, które zostały zakupione w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych w związku z planowanym wzrostem ich wartości, natomiast majątek trwały obejmują te inwestycje, które będą własnością spółki przez okres przekraczający 12 miesięcy od końca roku obrotowego.

Odpowiednie rozmieszczenie aktywów zwiększa przejrzystość dostępnych danych, co znacząco wpływa na łatwość zarządzania nawet bardzo rozbudowanym majątkiem trwałym firmy. Istotny jest również dostęp do danych historycznych oraz innych, bardziej szczegółowych parametrów pozwalających na pełną kontrolę nad aktywami.

Optymalna kontrola majątku prowadzi do obniżenia kosztów operacyjnych i bardziej efektywnego zarządzania poszczególnymi jej składnikami.